Bộ đề nâng cao Toán lớp 2

Toán lớp 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề nâng cao Toán lớp 2
Bài 1: Từ 3 chữ s 3, 5, 6. Em hãy viết tất cả các số hai chữ số thể được
Bài 2: Hãy viết các số hai chữ số sao cho mỗi số chỉ 1 chữ số 5
Bài 3: Từ 3 số 4, 7, 9 em hãy viết tất cả các số hai chữ số khác nhau ( mỗi số không hai chữ
số giống nhau )
Bài 4: Số x bao nhiêu chữ số biết
a) x hơn 100
b) x đứng liền sau một số hai chữ số
Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu )
Bài 6: Tìm x biết
a) x + 12 = 46 b ) 42 + x = 87
c) x + 26 = 12 + 17 d ) 34 + x = 86 21
Bài 7: Tìm x biết
a) x 17 = 23 b ) x 15 = 21 + 49 c) x 34 = 67 49
Bài 8: Tìm x biết
a) 17 x = 12 b) 72 + 12 x = 48 c) 28 + 26 x = 67 39
Bài 9: Tìm y biết
a) y + 56 = 56 y b) 48 - y = 48 + y c) 9 X y = 7 X y
Bài 10: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 )
a) x + 32... .........41 + x d) 42+ 21 + x... .....42 + 21
b) 56 y... ........ 45 y g) 52 47... .......52 47 x
c) x 26... ........ x 18 h) 29 + 42 x... ..42 + 29 + x
Bài 11: Hình vẽ sau đây bao nhiêu hình tứ giác, viết n các hình tứ giác đó
Bài 12: Hình vẽ sau bao nhiêu hình chữ nhật
viết tên các nh chữ nhật đó
Bài 13: Hình vẽ sau bao nhiêu hình vuông,
bao nhiêu hình tam giác
Bài 14: Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg, bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ nhất 15 kg. Hỏi cả hai
bao gạo nặng bao nhiêu kg ?
3
7
6
4
5
43
A
B
D
C
N
M
Q
A
C
R
E
B
Q
P
D
O
N
Toán lớp 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 15: Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu, thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi cả hai
thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ?
Bài 16: Một cửa hàng 68 kg đường. Sau một ngày bán hàng còn lại 18 kg đường. Hỏi cửa hàng
đã bán hết bao nhiêu kg đường ?
Bài 17: Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu , còn lại 28 gạo sau ngày thứ nhất. Sau
ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo. Hỏi lúc ban đầu cửa hàng bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa
hàng đã bán được bao nhiêu kg gạo ?
Bài 18: một cân đĩa hai quả cân loại 1kg 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần
cân ?
Bài 19: Thứ 5 tuần này ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ 5 tuần trước ngày nào ?
Bài 20: Thứ sáu tuần này ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ 7 tuần sau ngày o
Bài 21: Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy. Bạn Mai lại cho biết ngày
7 tháng 6 ngày thứ 3. Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn ngày thứ mấy ?
Bài 22: An 12 viên bi. Bình nhiều hơn An 9 viên bi. Chung có ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả ba
bạn bao nhiêu viên bi ?
Bài 23: Bạn An 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn
bao nhiêu viên bi
Bài 24: Dũng có 1 số bi xanh đỏ. Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10 viên. Trong đó số bi đỏ hơn
số bi xanh 7 viên. Hỏi Dũng bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ?
Bài 25: Lan có 4 bìa xanh đỏ, số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ. Hỏi Lan bao nhiêu tấm bìa xanh,
bao nhiêu tấm bìa đỏ ?
Bài 26: Minh 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi
Bình bao nhiêu viên bi ?
Bài tập 27: ba thúng xoài, thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả, thúng thứ ba nhiều hơn
thúng thứ hai 5 quả. biết thúng thứ nhất 12 quả. Hỏi
a) Thúng nào nhiều xoài nhất ?
b) Cả ba thúng bao nhiêu quả xoài
Bài 28: Hình vẽ sau đây bao nhiêu đoạn thẳng, bao
nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác, kể tên các hình đó
Bài 29: Cho hình vẽ
Chu vi tam giác ACE là:
Chu vi tam giác AED là:
Chu vi tứ giác ABGE là:
Chu vi tứ giác DEGC là:
Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:
Độ dài đường gấp khúc AEDCGE là:
Bài 30: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống
a) -
3
5
b)
8
28
c) -
75
9
27 6 1
Bài 31: Điền cỏc số vào trống sao cho đủ cỏc
số từ 1 đến 9 sao cho tổng cỏc số trong mỗi hàng,
trong mỗi cột đều bằng 15
Bài 32:
Hình vẽ bên có... ..... đoạn thẳng
Kể tên các đoạn thẳng:
G
A
C
E
B
D
4cm
4cm
6cm
2cm
2cm
4cm
6cm
4 cm
A
B
D
C
E
G
9
3
5
2 cm
1 cm
2 cm
4 cm
3 cm
3 cm
4 cm
3 cm
2cm
5cm
4cm
G
A
B
C
D
E
Toán lớp 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hình vẽ bên có... .....hình tam giác
Tính chu vi mỗi tam giác
Bài 33:
Hình vẽ dưới đây có... .... tứ giác
Có... ........hình chữ nhật
Có... ........hình vuông
Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiểu học - lớp 2
Bài 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo, ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói
kẹo. Hỏi ngày th hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo.
Bài 2: Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa, Hồng nhiều n Lan 4 bông hoa. Hỏi Hồng nhiều
hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?
Bài 3: Khánh 18 quyển truyện. Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì Hoà 19 quyển truyện.
Hỏi Khánh Hoà ai nhiều truyện hơn.
Bài 4: Hộp thứ nhất 78 viên kẹo, hộp thứ hai ít hơn hộp th nhất 16 viên kẹo. Hỏi cả hai hộp
bao nhiêu viên kẹo?
Bài 5: hai đàn vịt, đàn vịt thứ nhất 95 con, đàn vịt thứ nhất nhiều hơn đàn vịt thứ hai 32 con.
Hỏi cả hai đàn vịt bao nhiêu con?
Bài 6: Đoạn thẳng MN dài 45 cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 14 cm. Hỏi đoạn thẳng
PQ dài bao nhiêu cm ?
Bài 7: Đặt một đề toán sau rồi giải
Tóm tắt:
Bài 7: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai
8 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài 8: Nam ít hơn Bảo 8 viên bi. Hùng cho Nam thêm 3 viên bi. Hỏi Bảo còn nhiều hơn Nam
bao nhiêu viên bi?
Bài 9: Hùng cân nặng 22 kg. Hoàng n nặng 24 kg. Hậu cân nặng 23 kg. Hỏi
a) Bạn nào cân nặng nhất ?
b) Hùng Hoàng cân nặng bao nhiêu kg?
c) Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg?
Bài 10: 1 cân đĩa, người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg, đĩa thứ hai đặt túi đường quả cân 1
kg thì cân thăng bằng. Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kg?
Bài 11: Bao gạo bao đường cân nặng 86 kg. Bao gạo cân nặng 42 kg. Hỏi bao nào nặng hơn
nặng hơn bao kia bao nhiêu kg?
Bài 12: Một thùng nước mắm 36 lít. Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít. Hỏi số mắm đã bán
được số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn nhiều hơn bao nhiêu?
Bài 13: Tìm x biết
a) x + 26 = 48 + 52
b) x 12 = 15 + 37
c) 68 x = 17 9
d) 15 + 56 x = 56
Bài 14: Hình vẽ ới đây bao nhiêu tam giác,
bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác, tứ giác đó
Bài 15: Nối phép tính với các số thích hợp
B
C
A
D
F
G
E
15 viªn bi
? viªn bi
46 viªn bi
Dòng:
ng:

Bài tập Toán nâng cao lớp 2

200 bài tập Toán nâng cao lớp 2 là tài liệu tham khảo hữu ích được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh lớp 2, giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng Toán học, từ đó tham gia các kì thi học sinh giỏi môn Toán 2 tự tin và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài 200 bài tập Toán nâng cao lớp 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Bài tập Toán nâng cao lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
182 20.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm