Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4
đ
)
Câu 1: Kí hiệu phân lớp bán bão hòa là
A. 3d
10
. B. 2p
5
. C. 4f
7
. D. 1s
2
.
Câu 2: Magiê 3 đồng vị
MgMgMg
26
12
25
12
24
12
,,
. Clo có hai đồng vị là:
ClCl
37
17
35
17
,
. Hỏi có thể
bao nhiêu loại phân tử Magiê clorua được tạo thành giữa Magiê và Clo?
A. 9. B. 12. C. 18. D. 6.
Câu 3: Cho đồ cấu tạo nguyên tử X như hình bên, trong c phát
biểu sau về X:
(1) X thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.
(2) Tổng số electron thuộc các phân lớp s của X là 4.
(3) Nguyên tố X thuộc chu kì lớn trong bảng tuần hoàn.
(4) Trong hạt nhân nguyên tử của X có 7 nơtron.
(5) X có tổng số hạt mang điện là 16.
Số phát biểu sai là:
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 4: Cho nguyên tố Fe(Z=26). Cấu hình electron của ion Fe
2+
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
4s
2
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2
.
Câu 5: Số oxi hóa của nitơ trong dãy các chất và ion sau : NH
3
, NO, NO
2
, HNO
3
, NH
4
+
là :
A. -3, +2, +4, +5, -3. B. -3, +2, +2, +6,+3.
C. -3, +2, +3, +6, -4. D. -3,+2, +4, +5, +4.
Câu 6: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
A. số khối. B. tổng số hạt cơ bản.
C. số proton. D. số nơtron.
Câu 7:
Tổng số hạt trong nguyên tử X là 28. Số hạt không mang điện trong nguyên tử X là
A. 19
.
B. 9
.
C. 18. D. 10.
Câu 8: Tên gọi của ion SO
4
2-
A. anion sunfit. B. anion sunfat. C. anion sunfua. D. anion sunfuric.
Câu 9: Liên kết trong phân tử HCl là
A. liên kết cộng hóa trị cho nhận. B. liên kết ion.
C. liên kết cộng hóa trị không cực. D. liên kết cộng hóa trị có cực.
Câu 10: Công thức electron đúng
A. H :F B. H: H C. H : F D. H : H
Câu 11: Cho các nguyên tố: C (Z=6), N(Z=7), Si(Z=14). Bảng sau thống kê độ âm điện của ba
nguyên tố trên một cách ngẫu nhiên (không theo thứ tự):
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Nguyên tố
Độ âm điện (Theo Pauling)
Các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là:
A. Si, C, N. B. C, Si, N. C. C, N, Si. D. Si, N, C.
Câu 12: Cho các nguyên tố: X(Z=2); Y(Z=10); A(Z=14) B(Z=18). Số nguyên tố khí hiếm là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 13: Số electron tối đa thuộc lớp K là
A. 32. B. 2. C. 18. D. 8.
Câu 14: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron, nơtron. B. proton, nơtron.
C. proton, nơtron, electron. D. proton, electron.
Câu 15: Cho nguyên tố X(Z=9). Khi X tham gia liên kết hóa học, phát biểu đúng là:
A. Liên kết trong hợp chất với hiđro của X là liên kết cộng hóa trị không cực.
B. X tạo thành ion đơn nguyên tử X
+
.
C. Khi tham gia liên kết, X đạt được cấu hình của khí hiếm Heli.
D. R có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.
Câu 16: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Bo trong tự nhiên có 2 đồng vị
B
10
5
B
11
5
.
Phần trăm số nguyên tử của đồng vị
B
10
5
trong tự nhiên là
A. 19%. B. 18%. C. 81%. D. 82%.
II. PHẦN T LUẬN: (6
đ
)
Bài 1:(2
đ
) Một loại đồng vị của nguyên tố M hiệu nguyên tử
M
39
19
.
a) Xác định vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn.
b) Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố M.
Bài 2:(1,5
đ
) Cho biết các nguyên tố Mg (Z=12) Cl (Z=17).
a) Viết công thức các ion đơn nguyên tử của các nguyên tố trên và đọc tên chúng.
b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của: HCl và HClO
4
.
Bài 3:(1,5
đ
) Nguyên tố R thuộc nhóm IVA trong bảng tuần hoàn. Trong oxit cao nhất của R,
53,333% về khối lương của Oxi. Xác định nguyên tố R.
Bài 4:(1,0
đ
) Cho một lượng M thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch HCl
thu được dung dịch X 2,576 lít khí H
2
(ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 16,58 gam chất
rắn khan. Xác định kim loại M.
(Cho khối lượng mol nguyên tử: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40)
------ HẾT ------
Lưu ý:
- Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn.
- Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐÁP ÁN
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
485
1
C
9
D
2
A
10
D
3
D
11
B
4
B
12
B
5
A
13
B
6
C
14
B
7
D
15
D
8
B
16
A
Phần đáp án tự luận
132 & 357
209 & 485
Điểm
1
(2đ)
a)
M
25
12
=>
Z=12
Cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
Vị trí của M:
- Ô: 12 (do Z = 12)
- Chu kì: 3 (do nguyên tử có 3 lớp
electron)
- Nhóm: IIA (do nguyên tử M có 2
electron hóa trị và thuộc nguyên tố s)
a)
M
39
19
=>
Z=19
Cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
Vị trí của M:
- Ô: 19 (do Z = 12)
- Chu kì: 4 (do nguyên tử có 3 lớp
electron)
- Nhóm: IA (do nguyên tử M có 1
electron hóa trị và thuộc nguyên tố s)
0.25
0,25
0.25
0.25
0.25
Chú ý: Xác định vị trí không giải thích thì không tính điểm của ý đó.
b)- M là nguyên tố kim loại.
- Hóa trị cao nhất với oxi của M: 2
công thức oxit cao nhất: MO.
- Hiđroxit tương ứng: M(OH)
2
một bazơ yếu.
b)- M là nguyên tố kim loại.
- Hóa trị cao nhất với oxi của M: 1
công thức oxit cao nhất: M
2
O.
- Hiđroxit tương ứng: MOH là một
bazơ mạnh.
0.25
0.25
0.25
Chú ý: ý thứ 2 thứ 3 2 nội dung, thiếu một nội dung không tính điểm.
2
(1,5đ)
a) S
2-
anion sunfua
K
+
Cation kali
b) H
2
S Công thức e
Công thức cấu tạo
H
2
SO
4
Công thức e
Công thức cấu tạo
a) Cl
-
anion clorua
Mg
2+
Cation magie
b) HCl Công thức e
Công thức cấu tạo
HClO
4
Công thức e
Công thức cấu tạo
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

10 đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập lại kiến thức môn Hóa, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc đã chia sẻ trên đây Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học. Đề thi Hóa gồm 10 đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm