Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng năm học 2019 - 2020

Trang 1 – Mã đ thi 181
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ THI HC KÌ I - NĂM HC 2019 - 2020
TRƯNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG Môn thi: TOÁN 10
Thi gian: 90 phút (không k thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THC
thi có 04 trang) đề thi 181
H và tên thí sinh: ........................................................................... S báo danh: .....................
A. TRC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Trong h trc ta đ
(
)
;;Oi j

, cho vectơ
( )
2;3a =
. Ta đ vectơ
2b ai= +

A.
( )
3;6b =
. B.
(
)
4;6b =
. C.
( )
4;7b =
. D.
( )
3;7b
=
.
Câu 2: Kí hiệu nào sau đây để ch
2019
là mt s t nhiên?
A.
2019
. B.
2019
. C.
. D.
2019
.
Câu 3: Vectơ có điểm đầu là
M
và điểm cui là
N
được kí hiu là
A.
NM

. B.
NN

. C.
MM

. D.
MN

.
Câu 4: Cho mệnh đề
2
","x xx
∃∈ <
. Mệnh đề ph định ca mệnh đề đã cho là
A.
2
" ,"x xx∀∈ >
. B.
2
" ,"x xx
∀∈
. C.
2
","x xx∃∈
. D.
2
","x xx∃∈ <
.
Câu 5: Trong các tp hp sau, tp hợp nào có đúng 2 tập hp con?
A.
{ }
0;1; 2
A =
. B.
{ }
1; 2A =
. C.
A =
. D.
{ }
1
A =
.
Câu 6: Tập xác định
D
ca hàm s
1
2
y
x
=
A.
{ }
\2D =
. B.
{ }
2D =
. C.
{ }
\2D =
. D.
D =
.
Câu 7: Cho
( )
;2
A = −∞
,
( )
0;B = +∞
. Đặt
\C AB=
. Khi đó
A.
(
)
;0C
= −∞
. B.
( )
0;2C =
. C.
(
]
;0C = −∞
. D.
.
Câu 8: Cho ba điểm
A
,
B
,
C
bt k. Chọn đẳng thc đúng trong các đẳng thc sau
A.
AC BA CB+=
  
. B.
AA CC AC+=
  
. C.
AC BA BC+=
  
. D.
0AC BA+=
 
.
Câu 9: Cho phương trình
42
3 20xx +=
. Hỏi phương trình đã cho có tất c bao nhiêu nghim?
A.
3
nghim. B.
4
nghim. C.
2
nghim. D.
1
nghim.
Câu 10: Nghim ca h phương trình
38
36
xy
xy
+=
+=
có dng
( )
00
;xy
. Tính
00
Tx y= +
.
A.
6T =
. B.
2T =
. C.
7
2
T =
. D.
7
4
T =
.
Trang 2 – Mã đ thi 181
Câu 11: Trong h trc ta đ
( )
;;Oi j

, cho vectơ
2019 2020aij=

. Ta đ vectơ
a
A.
( )
2019; 2020a =
. B.
( )
2019; 2019a =
. C.
( )
2020; 2020a =
. D.
( )
2020; 2019a =
.
Câu 12: Cho hình vuông
ABCD
tâm
O
cnh bng
a
. Khi đó
OC OA
 
có kết qu
A.
3a
. B.
2a
. C.
2a
. D.
a
.
Câu 13: Biết parabol
2
( ):P y ax bx c= ++
đi qua ba điểm
(0; 1)A
,
(1; 1)B
,
( 1;1)C
. Đặt
(
)
2S abc
= ++
.
Tính giá tr ca
S
.
A.
1S =
. B.
2S =
. C.
4S =
. D.
2S
=
.
Câu 14: Cho tam giác
ABC
M
,
N
lần lượt là trung điểm cnh
AB
,
AC
. Trong các đẳng thc sau, đng
thc nào đúng?
A.
1
2
AN AC=
 
. B.
2BC NM=
 
. C.
2AC NA
=
 
. D.
MA MB=
 
.
Câu 15: Cho parabol
:P
2
(,, )y ax bx c a b c 
có đồ th như hình bên
Phương trình của parabol
P
A.
2
2 31yx x 
.
B.
2
2 41yx x 
.
C.
2
2 81yx x 
.
D.
2
21y xx 
.
Câu 16: Cho đường thng
: 2 2020dy x= +
, đường thng
'd
song song với đường thng
d
đi qua điểm
(0;3)M
. Phương trình đường thng
'd
A.
23yx= +
. B.
23yx
=−+
. C.
23yx
=
. D.
23yx=−−
.
Câu 17: Cho ba điểm
M
,
N
,
P
bt k tha mãn đng thc
3MN MP=
 
. Chn khẳng định sai trong các
khẳng định sau
A.
MN

PN

cùng phương. B. Đim
P
nm giữa hai điểm
M
N
.
C. Ba điểm
M
,
N
,
P
là 3 đỉnh ca mt tam giác. D. Ba điểm
M
,
N
,
P
thng hàng.
Câu 18: Cho tam giác
ABC
G
là trng tâm. Chn khẳng định sai trong các khẳng định sau
A.
3MA MB MC MG++ =
   
, (
M
bt k). B.
0
GA GB GC++ =
  
.
C.
GA GB GC= =
  
. D.
0GA GB GC++ =
  
.
Câu 19: Cho
{ }
,7Ax x=∈≤
,
{
}
,4Bx x=∈≥
. Xác định tp hp
( )
ECAB=
.
x
y
-3
-1
O
1
Trang 3 – Mã đ thi 181
A.
E =
. B.
[
]
4;7
E
=
. C.
E =
. D.
[
)
4;E = +∞
.
Câu 20: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho hình bình hành
OABC
đnh
(
)
2;4B
. Gi
I
là tâm hình bình
hành
OABC
. Tính ta đ điểm
I
.
A.
( )
0;4I
. B.
( )
1; 2I
. C.
( )
2;4I
. D.
( )
2;0
I
.
Câu 21: Cho hàm s bc hai
2
y ax bx c
= ++
,
(
)
0a
, có đồ th là parabol
()
P
. Gi
I
là đnh ca parabol
( ).P
Ta đ đỉnh
I
được xác định bi công thc
A.
;
24
b
I
aa
−∆



. B.
;
22
b
I
aa
−∆



. C.
;
24
b
I
aa
−∆



. D.
;
4
b
I
aa
−∆



.
Câu 22: Cho
{
}
1;3;5
A =
,
{ }
3;5;7;9B =
. Chn kết qu đúng trong các kết qu sau
A.
{ }
1;3;5AB∩=
. B.
{ }
3;5;7;9AB∩=
. C.
{ }
1;3;5;7;9AB∩=
. D.
{
}
3;5AB∩=
.
Câu 23: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho ba điểm
( )
1; 3A
,
( )
4;2B
,
( )
3;5
C
. Tìm ta đ điểm
D
tha mãn
3AD BC=
 
.
A.
(
)
6; 2D
. B.
( )
6;2D
. C.
(
)
2;6
D
. D.
(
)
2; 6D
.
Câu 24: Cho tam giác
OAB
M
,
N
lần lượt trung điểm cnh
OA
,
OB
. Phân tích vectơ
MN

theo hai
vectơ
OA

OB

ta được đng thức nào sau đây?
A.
11
22
MN OA OB= +
  
. B.
11
22
MN OA OB=−−
  
.
C.
11
22
MN OA OB=−+
  
. D.
11
22
MN OA OB
=
  
.
Câu 25: Trong h trc ta đ
(
)
;;Oi j

, cho
( )
2;5a =
,
( )
1;1b =
. Tính
.ab

.
A.
.7ab=

. B.
.2ab=

. C.
.1ab=

. D.
.3ab=

.
Câu 26: Trong các hàm s sau, hàm s nào là hàm s l?
A.
2
yx=
. B.
3
yx=
. C.
4
yx=
. D.
yx=
.
Câu 27: Cho hình ch nht
ABCD
. Chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.
BA CD=
 
. B.
AD CD=
 
. C.
AB CD=
 
. D.
.
Câu 28: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?
A.
" , 6 3"xx x∀∈ 
. B.
" , 3 9"xx x∀∈ 
.
C.
" , 8 4"xx x∀∈ 
. D.
" , 10 5"xx x∀∈ 
.
Câu 29: Trong các hàm s sau, hàm s nào là hàm s bc nht?

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng năm học 2019 - 2020 là đề thi mới nhất nằm trong chương trình kiểm tra học kì 1 lớp 9. Đề thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận với thời gian là 90 phút sẽ giúp ích cho các bạn ôn tập, rèn luyện kĩ năng giải đề thi biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

VnDoc đã chia sẻ trên đây Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng năm học 2019 - 2020. Đề thi Toán gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận với 90 phút làm, đề thi gồm 04 trang giấy. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm