Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2019 - 2020

1/2 - Mã đề 001
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ: TOÁN
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Học sinh kẻ mẫu phiếu trả lời và làm trong tờ bài làm của mình)
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ.A
Câu 1. Trục đối xứng của parabol
2
2 8 6
y x x
= + +
là đường thẳng có phương trình
A.
4
x
=
B.
2
x
C.
2
x
=
D.
4
x
Câu 2. Cho tập hợp A =
(
)
;2
−∞
, B =
(
)
0;
+∞
. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. A
B R
=
B. A
(
]
0;2
B =
C. A\B=
(
]
;0
−∞
D. B\A=
[
)
2;
+∞
Câu 3. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
2
4 1
y x x
= + +
B.
3
y x x
= +
C.
4 2
3
y x x
= +
D.
4
2
y x x
=
Câu 4. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?
A. 2-1=1 B.
7 5 3
+ =
C.
7 3
x
+ =
D. 4+1=0
Câu 5. Parabol
2
2 3
y x x
= +
có đỉnh là
A.
(2; 3)
I
B.
(1;2)
I
C.
( 1;6)
I
D.
(2;3)
I
Câu 6. Cho
{-1;0;1;2;3}, {-1;2;3}
A B
= =
. Tập hợp
\
A B
bằng:
A.
{
}
1;2;3
B.
{
}
1;0;1;2;3
C.
{
}
2;3
D.
{
}
0;1
Câu 7. Tập
{
}
2
| -2x-3 0
X x N x
= =
viết dưới dạng liệt kê là:
A.
3
1;
2
B.
{
}
3
C.
{
}
1
D.
{
}
1;3
Câu 8. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
(
)
sin sin
A B C
= +
B.
(
)
sin sin
A B C
= +
C.
(
)
sin cos
A B C
= +
D.
(
)
os cos
c A B C
= +
Câu 9. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Tập rỗng là tập có hai phần tử B. Tập rỗng là tập có một phần tử
C. Tập rỗng là tập không chứa phần tử nào D. Tập rỗng là tập có ba phần tử
Câu 10. Cho tứ giác ABCD. Có thể lập được nhiều nhất mấy vecto khác vecto không có các điểm đầu và
cuối là các đỉnh của tứ giác?
A. 12 B. 8 C. 6 D. 10
Câu 11. Cho tập hợp
}
{
0,1,2
A =
,
}
{
2,3, 4
B =
. Khi đó,
A B
bằng:
A.
}
{
2
B.
}
{
1,2
C.
}
{
0,1,2,3,4
D.
}
{
0,1,2
Câu 12. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình
2
( 4) 2 0
m x m
+ =
có tập nghiệm
T
=
?
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 13. Cho các vectơ:
(1; 2), (3;2), (2; 3)
a b c
= = =
. Tìm mệnh đề Đúng?
Mã đề 001
2/2 - Mã đề 001
A.
2 3 (1;7)
a b c+ =
B.
( 2; 3)
a b c
+ =
 
C.
(2; 3)
a b c
+ =
 
D.
2 3 (1;11)
a b c+ =
Câu 14. Cho góc
α
với
0 0
90 180
α
< <
. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A.
sin
o
α
<
B.
tan 0
α
<
C.
cot 0
α
>
D.
os 0
c
α
>
Câu 15. Tập xác định của hàm số
3
y x
=
A.
[
)
3;D
= +∞
B.
{
}
\ 3
D R
=
C.
(
)
;3
D
= −∞
D.
D R
=
Câu 16. Số nghiệm của phương trình
=
( 1)( 4) 3 0
x x x
bằng:
A. 1 B. 3 C. 0 D. 2
Câu 17. Cho tam giác đều ABC. Mệnh đề nào sau đây Đúng?
A.
AB AC BC
+ =
B.
AB AC BC
=
C.
| | | |
AC BC
=
D.
AB AC
=
 
Câu 18. Tập hợp
(
]
(
]
7;0 0,7
M =
bằng:
A.
[
]
7;7
B.
C.
(
]
7;7
D.
{
}
0
Câu 19. Cho mệnh đề :
2
" , 1 0"
x R x x
∃ ∈ + + =
. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:
A.
2
" , 1 0"
x R x x
+ + =
B.
2
" , 1 0"
x R x x
+ +
C.
2
" , 1 0"
x R x x
∃ ∈ + + =
D.
2
" , 1 0"
x R x x
∃ ∈ + +
Câu 20. Cho tam giác ABC có A(3; 1), B(–2; 2), C(2; 6). Khẳng định nào đúng?
A. M(0; 4) là trung điểm của đoạn BC B.
(5;1)
AB =
C.
(5;7)
AC =
D. G(3; 9) là trọng tâm tam giác ABC
PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm):
a. (0,5điểm): Tìm m để hàm số
(
)
2 3 6
y m x
= +
đồng biến trên R
b. (1 điểm): Xác định parabol
2
3
y ax bx
= +
, biết rằng parabol đi qua điểm
(
)
2; 5
A
và có trục đối
xứng là
5
4
x
=
Câu 2. (2 điểm): Giải các phương trình sau:
a. (1 điểm ):
2 9 3
x x
+ =
b. (0,5 điểm):
2
1 1
4
2 2
x
x x
+ = +
c. (0,5 điểm):
4 2
4 5 ( 2)
x x x
+ =
Câu 3. (1,5 điểm):
a. (0,5điểm): Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của BC. Phân tích các vecto
,
BC GM
theo theo hai vecto
,
AB AC
b. (1điểm): Cho ba điểm A(2;5), B(1;2), C(4;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tam giác ABD nhận C làm
trọng tâm và tìm tọa độ điểm M sao cho
3 0
MB MC
+ =
.
Câu 4. (1 điểm): Trong mặt phẳng (Oxy) cho tam giác
ABC
. Biết
(5;5), (2;1)
A B
(1;2)
C
.
a. (0,5 điểm): Tính
.
AB AC
b. (0.5 điểm): Tính diện tích của
ABC
.
------ HẾT ------
1/3
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ: TOÁN
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
PHẦN 1: ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
MÃ ĐỀ: 001
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp
án
C B C C B D B A C A A D D B A D C C B A
MÃ ĐỀ: 002
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp
án
B B A C A B D D C B C A C C A A D B D D
MÃ ĐỀ: 003
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp
án
C C D B C A D C A D A A B D B B D D A C
MÃ ĐỀ: 004
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp
án
B B D C A B A C A C D D C A B A D D B C
PHẦN 2: ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu
Ý
Đáp án
Đi
ểm
Câu1
1,5 đ
a.
0,5 đ
Tìm m để hàm số
(
)
2 3 6
y m x
= +
đồng biến trên R
Hàm số
(
)
2 3 6
y m x
= +
đồng biến trên R khi
2 3 0
m
>
3
2
m
>
0,25
0,25
b.
1 đ
Xác định parabol
2
3
y ax bx
= +
, biết rằng parabol đi qua
(
)
2; 5
A
và có trục đối xứng là
5
4
x
=
Parabol đi qua điểm
(
)
2; 5
A
nên ta có:
4 2 3 5
a b
+ =
4 2 2
a b
+ =
(1)
Parabol có trục đối xứng là
5
4
x
=
nên
5
10 4 0
2 4
b
a b
a
= + =
(2)
Từ (1), (2), ta có:
4 2 2 2
10 4 0 5
a b a
a b b
+ = =
+ = =
Vậy
2
2 5 3
y x x
=
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Ngô Gia Tự năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung đề thi gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm, 4 bài toán tự luận, đề thi gồm 02 trang. Với tổng thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, sẽ giúp ích cho các bạn học sinh ôn tập thử sức với các đề thi khác nhau. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2019 - 2020 đã được VnDoc giới thiệu trên đây. Đề thi Toán gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận với 90 phút làm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm