10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
----------------------------------------------
Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử Z = 9
A. 1s
2
2s
2
3p
5
B. 1s
2
2s
2
3s
2
3p
3
C. 1s
2
3s
2
3p
5
D. 1s
2
2s
2
2p
5
Câu 2. Nguyên tố X thuộc chu 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nguyên tử X có 6 lớp electron B. Nguyên tố X kim loại
C. Nguyên tử X có 6 electron hóa trị D. Hóa trị cao nhất của X với oxi là 3
Câu 3. Số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử H
2
SO
3
A. -6 B. +6 C. +4 D. -4
Câu 4. Nguyên tử photpho (Z=15) cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Lớp M (n=3) của nguyên tử photpho gồm 3 electron
B. Nguyên tử photpho có 3 lớp electron
C. Photpho nguyên tố p
D. Photpho phi kim 5 electron lớp ngoài cùng
Câu 5. Trong tự nhiên, nguyên tố brom (Br) 2 đồng vị
79
35
Br
81
35
Br
. Biết đồng vị
79
35
Br
chiếm
54,5 % số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của brom
A. 79,19 B. 79,91 C. 80,09 D. 80,90
Câu 6. Cho các nguyên tố Na (Z=11); Mg (Z=12) Al (Z=13). Tính kim loại của các nguyên tố giảm
dần theo thứ tự
A. Al>Mg>Na B. Na>Al>Mg C. Mg>Al>Na D. Na>Mg>Al
Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). Cho hai nguyên tố: X (Z = 11), Y (Z = 8)
a) Viết cấu hình electron của hai nguyên tử X Y
b) Suy ra vị trí của X Y trong bảng hệ thống tuần hoàn ( giải thích ngắn gọn)
c) Cho biết X, Y kim loại, phi kim hay khí hiếm? D đoán kiểu liên kết hình thành giữa X Y.
Viết công thức phân tử hợp chất tạo bởi X Y.
Câu 2 (2,5 điểm). Cho H (Z=1); N (Z=7); Mg (Z=12) Cl (Z=17)
a) Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành ion tương ứng từ các nguyên tử Mg, Cl biểu diễn sự
tạo thành liên kết ion trong phân tử magie clorua (MgCl
2
)
b) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử amoniac (NH
3
)
c) Xác định hóa trị (điện hóa trị hoặc cộng hóa trị) của các nguyên t tương ứng trong các phân tử
MgCl
2
NH
3
Câu 3 (1,5 điểm).
Cho 21,6 gam hỗn hợp gồm Mg MgCO
3
phản ứng hết với 187,6 gam dung dịch HCl (vừa đủ). Sau
khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) dung dịch X
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
b) Xác định nồng độ % của chất tan trong dung dịch X
---------------- HẾT ----------------
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; C=12; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5.
Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn!
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
Phần 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. D
2. C
3. C
Phần 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Tổng
1
a)
- Viết đúng cấu hình electron của X; Y
1,0
3,0 đ
b)
- Suy đúng vị t của X, Y trong BTH
(nếu HS không giải thích trừ 0,25 đ cho mỗi trường hợp)
1,0
c)
- Xác định đúng tính KL, PK
- Dự đoán đúng liên kết (0,25đ) viết đúng công thức hợp chất (0,25đ)
0,5
0,5
2
a)
- Viết được phương trình tạo thành ion Mg
2+
Cl
-
- Viết đồ tạo liên kết ion hay biểu diễn bằng phương trình hóa học
0,5
0,5
2,5 đ
b)
- Viết đúng công thức electron của phân tử NH
3
- Viết đúng công thức cấu tạo
0,5
0,5
c)
- Xác định đúng điện hóa trị của Mg Cl
- Xác định đúng cộng hóa trị của N, H
0,25
0,25
3
a)
Ta có: n
hh khí
= 0,4 mol. PTPƯ xảy ra:
Mg + 2HCl MgCl
2
+ H
2
(1)
MgCO
3
+ 2HCl MgCl
2
+ CO
2
+ H
2
O (2)
0,5
1,5 đ
b)
Gọi số mol của Mg MgCO
3
lần lượt x, y mol. Lập hệ PT
- Lập hệ PT; giải ra x = y = 0,2
- Từ (1, 2) suy ra n
MgCl2
= 0,4 mol …………………………………….
Ta m
ddX
= 21,6 + 187,6 0,2x(2 + 44) = 200 gam
- Vậy:
2
0,4 95
% 100 19,0%
200
MgCl
C
………………………….…..
0, 5
0,5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
TỔNG
7,0 đ
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT&DL
(Đề thi 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019
Môn: Hóa học - Khối: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
A. Phần trắc nghiệm: (7,0 điểm)
Câu 1: Nguyên tử X có Z = 11, khả năng tạo thành:
A. Ion X
+
B. Ion X
3+
C. Ion X
-
D. Ion X
3-
Câu 2: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân ?
A. Lớp M B. Lớp L C. Lớp K D. Lớp N
Câu 3: Số p, n, e trong ion
56
26
Fe
3+
lần lượt :
A. 26, 30, 23 C. 26, 30, 24
B. 26, 30, 28 D. 56, 20, 26
Câu 4: Cấu hình electron của các nguyên tố khí hiếm đặc điểm:
A. Có 8 electron lớp ngoài cùng.
B. 8 electron lớp ngoài cùng (trừ heli chỉ 2 electron).
C. Có 8 electron phân lớp ngoài cùng.
D. Có 8 electron lớp thứ 3.
Câu 5: Ion dương được hình thành khi :
A. Nguyên tử nhường proton. C. Nguyên tử nhường electron.
B. Nguyên tử nhận thêm electron. D. Nguyên tử nhận thêm proton.
Câu 6: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
A. electron, proton nơtron B. electron nơtron
C. proton nơtron D. electron proton
Câu 7: Trong một chu kì, đi t trái sang phải, hóa tr của các nguyên tố trong hợp chất khí với hiđro:
A. tăng lần lượt từ 1 đến 8.
B. ng lần lượt từ 1 đến 4.
C. tăng lần lượt từ 1 đến 7.
D. giảm lần lượt từ 4 đến 1.
Câu 8: Điều khẳng định nào sau đây sai ?
ĐỀ CHÍNH THỨC
đề: 101

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học

10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập lại kiến thức môn Hóa học, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc đã chia sẻ trên đây 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học. Đề thi Hóa gồm 10 đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm