Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Phong Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018

Đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Phong Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bài ôn ra sát với chương trình sách giáo khoa sẽ giúp bạn luyện tập hiệu quả trước khi bước vào kì thi quan trọng.

ĐỀ BÀI

I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại: (1,25 m).

1. A. great

B. cheap

C. reader

D. seat

2. A. gather

B. that

C. weather

D. thank

3. A. from

B. post

C. phone

D. old

4. A. meals

B. desert

C. overseas

D. poster

5. A. decided

B. washed

C. missed

D. liked

II. Chọn và khoanh tròn đáp án đúng: (2,5 m).

1. We prefer………..TV to reading books.

A. watching B. to watch C. watch D. watched

2. Bao plays soccer…………

A. goodly B. well C. bad D. better

3. She doesn’t like bananas and I don’t……………….

A. too B. either C. neither D. so

4. I only work …………….. hours a day.

A. fewer B. a little C. a few D. alot

5. Would you like ………badminton, Ba?

A. play B. to play C. playing D. played

6. I prefer ………… books

A. read B. is reading C. reads D. reading

7. My friend Anna lives ………..England

A. from B. at C. in D. on

8. He spends most of his free time ………….video games.

A. to play B. play C. playing D. plays

9. General Giap was famous…………..Dien Bien Phu battle.

A. for B. on C. from D. to

10. Don’t forget ………….. your teeth before you go to bed.

A. brushing B. to brush C. brush D. brushes

II. Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng (1.25 m).

1. Lan (not watch) ………………..……TV last night.

2. You must (be)………………………… careful.

3. We (visit)…………………………… our grandparents tomorrow.

4. Hue and Mai (go) ………………………………to Ha noi yesterday.

5. She (visit) ………………………..her friends in Hue next Sunday.

IV. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi ở bên dưới: (2,5 m).

Yesterday was Hoa’s thirteenth birthday. She had a small party with her friends. They ate a lot of food, fruits and cakes. In the evening , Hoa had a stomachache. Her aunt was worried. She called a doctor. The doctor arrived and gave Hoa some medicine. She took the medicine and went to bed . Today, Hoa feels better.

1. When was Hoa’s thirteenth birthday?

=>…………………………………………………………………………………………...

2. Why did Hoa have a stomachache?

=>…………………………………………………………………………………………...

3. Was her aunt worried?

=>…………………………………………………………………………………………...

4. What did the doctor give Hoa?

=>…………………………………………………………………………………………...

5. How does Hoa feel today?

=> …………………………………………………………………………………………..

VI. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi: (2,5 m).

1. Let’s go to the movies.

=> What about……………………………………………………………………………...

2. He is a safe cyclist.

=>He cycles………………………………………………………………………...………

3. How much does the green dress cost?

=> How much ……………………………………………………………………………...

4. Lan is taller than her sister.

=> her sister is ……………………………………………………………………………..

5. How tall is Nga?

=> What is ……………………………………………………………………………….....

-------------------------THE END-------------------------

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 2 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
10 8.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm