Cách nhận dạng số phần trong Toán học

Cách nhận dạng số phần trong Toán học

Cách nhận dạng số phần trong Toán học giúp các em học sinh nắm được cách xác định số phần của các đơn vị trong một bài toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức

Cách giải dạng Toán tỉ số phần trăm lớp 5

Bài 1. Số bò sữa gấp rưỡi số bò thường.

Nhận dạng: Bò sữa 3 phần, bò thường 2 phần

Bài 2. Ngọc rất ham đọc sách biết rằng 5 lần số trang đã đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.

Nhận dạng: Số trang đã đọc: 3 phần, số trang chưa đọc: 5 phần

Bài 3: Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai bằng ¼ số thứ ba.

Nhận dạng: Số thứ nhất 2 phần, số thứ hai 1 phần, số thứ ba 4 phần.

Bài 4. Cho một số có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 2 vào bên phải số đó thì số này thay đổi như thế nào.

Nhận dạng: số đó gấp lên 10 lần và 2 đơn vị hay số đó tăng thêm 9 phần và 2 đơn vị.

Bài 5: Tìm hai số biết 1/3 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai.

Nhận dạng: Số thứ nhất 3 phần, số thứ hai 5 phần.

Bài 6: Hiệu của hai số bằng 705. Tổng của hai số gấp 5 lần số bé.

Nhận dạng: Tổng: 5 phần, số bé 1 phần, số lớn 4 phần.

Bài 7: Thương của 2 số hàng 1/5 số lớn và gấp 4 lần số bé.

Nhận dạng: Số bé 1 phần, thương 4 phần, số lớn 20 phần.

Bài 8: Một nửa số thứ hai gấp đôi số thứ nhất.

Nhận dạng: số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 4 phần.

Bài 9: Thương của hai số là 3 và dư 4.

Nhận dạng: Số lớn 3 phần và 4 đơn vị, số bé: 1 phần.

Bài 10: Hiệu của hai số bằng 4 lần số bé.

Nhận dạng: Số bé 1 phần, hiệu là 4 phần, số lớn 5 phần.

Bài 11: Một trường có 1370 học sinh, cứ 3 nam sinh thì có 2 nữ sinh.

Nhận dạng: Nam sinh 3 phần, nữ sinh 2 phần.

Bài 12: Trung bình cộng của hai số bằng 2/3, số bé bằng 2/3 số lớn.

Nhận dạng: Tổng của chúng là 4/3. Số bé 2 phần, số lớn 3 phần.

Bài 13: Chia số 1998 thành số tỉ lệ thuận với 2; 3 và 4.

Nhận dạng: Ba số này tương ứng với số phần là: 2, 3, 4.

Bài 14: Ô tô thứ nhất chở số lượng hàng bằng ¾ ô tô thứ hai, ô tô thứ hai chở lượng hàng bằng 4/7 ô tô thứ ba.

Nhận dạng: Ô tô thứ nhất 3 phần, ô tô thứ hai 4 phần, ô tô thứ ba 7 phần.

Bài 15: Một nửa số thứ nhất bằng ¾ số thứ hai.

Nhận dạng: số thứ nhất 6 phần, số thứ hai 4 phần.

Đánh giá bài viết
1 816
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tập Xem thêm