Cấu trúc câu so sánh và bài tập Tiếng Anh 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TIẾNG ANH LỚP 7: CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH
A. THUYẾT
I. So sánh bằng:
* form: S1 + V + as + adv + as + S2.
S1 + Be + as + adj + as + S2.
* eg: - She runs as quickly as her brother.
- John is as tall as Tom.
*So sánh không bằng/ kém hơn.
* form: S1 + not + be/V + as/so + adj/adv + as + S2.
S1 + be/V + less + adj/adv + than + S2.
*eg: - He is not so good as his brother.
- I am less rich than you.
II. So sánh hơn.
*Đối với tính từ, trạng từ ngắn.
*form: adv/adj + ER + than
*eg: Mr Brown is older than Mr Peter.
He drives runner than I (do).
*Đối với tính từ, trạng từ i.
* form: more + adv/adj + than
*eg: A car is more expensive than a bicycle.
Ha writes more carefully than Hai.
III. So sánh n nhất.
* Đối với tính từ, trạng từ ngắn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* form: the + adv/adj + EST
* eg: Ha is the tallest in the class.
Lan runs the fastest in the class.
* Đối với tính từ, trạng từ dài
* form: the + most + adv/adj
* eg: This is the most difficult lesson in the book
Huong speaks English the most fluenty in my class.
IV - So sánh kép (double comparisons)
- loại so sánh với cấu trúc: Càng… ng… Các Adj so sánh phải đứng đầu câu, trước
chúng phải The. Dùng một trong hai mẫu câu sau đây để so sánh kép:
The+ comparative + S + be/V…, the + comparative + S + be/V…
(comparative: hình thức so nh hơn)
Ex: The hotter it is, the more miserable I feel.
The sooner you take your medicine, the better you will feel.
The bigger they are, the faster they fall.
The more you study, the smarter you will become.
Trong trường hợp nếu cả hai vế đều chủ ngữ giả it is thì thể bỏ chúng đi.
* Các trường hợp ngoại lệ
So nh hơn
So sánh hơn nhất
Good/ well (tốt)
better
best
Bad/ badly (xấu)
worse
worst
Many/ much
(nhiều)
more
most
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Little (ít)
less
least
Far (xa)
farther/further
farthest/furthest
B. BÀI TẬP
I. Chọn từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.
1. Of the four dresses, I like the red one (better/ best)
2. Bill is the (happier/ happiest) person we know.
3. Pat’s cat is (faster/ fastest) than Peter’s.
4. This poster is (colourfuler/ more colourful) than the one in the hall.
5. Does Fred feel (weller/ better) today than he did yesterday?
6. This vegetable soup tastes very (good/ best)
7. Jane is the (less/ least) athletic of all the women.
8. My cat is the (prettier/ prettiest) of the two.
9. This summary is (the better/ the best) of the pair.
10. The colder the weather gets (sicker/ the sicker) I feel.
II. Dùng nh thức đúng của tính từ/ trạng từ trong ngoặc.
1. Mary is (pretty) as her sister.
2. A new house is (expensive) than an old one.
3. His job is (important) than mine.
4. Of the four ties, I like the red one (well).
5. Nobody is (happy) than Miss Snow.
6. Today English is the (international) of languages.

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7: Cấu trúc câu so sánh

Tài liệu Cấu trúc và Bài tập câu so sánh trong Tiếng Anh lớp 7 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 7 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ cấu trúc câu so sánh quan trọng như cấu trúc câu so sánh hơn, so sánh ngang bằng, so sánh kép, so sánh hơn nhất,... Mời bạn đọc tham khảo và download để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 7 khác:

Đánh giá bài viết
13 11.879
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm