Bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Mệnh đề quan h
Bài 1. What was the name of the horse ____________?
A. it won the race.
B. which won the race.
C. who won the race.
D. whom won the race.
Bài 2. The old man ______you wanted to see was away on holiday yesterday.
A. who
B. whom
C. ø
D. All are correct
Bài 3. Miss Lien, ______ sings very well, is my English teacher.
A. who
B. whom
C. whose
D. which
Bài 4. Everything ______ he said was true.
A. who
B. whom
C. which
D. that
Bài 5. Where is the cheese ______ was in the fridge?
A. who
B. whom
C. whose
D. which
Bài 6. We’d like to travel to a city ______ there is a lot of sightseeing.
A. which
B. when
C. where
D. that
Bài 7. He is the singer about ____ I often tell you.
A. that
B. who
C. whom
D. him
Bài 8. The concert ____ I listened last weekend was boring.
A. to that
B. to which
C. about which
D. for which
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 9. That’s the girl to ____ my brother got engaged.
A. which
B. who
C. whom
D. her
Bài 10. I like the village ____ I used to live.
A. in that
B. in where
C. which
D. in which
Bài 11. I don’t know the reason ____ she hasn’t talked to me recently.
A. on which
B. for which
C. about which
D. no answer is correct
Bài 12. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.
A. whom
B. for whom
C. to whom
D. from whom
Bài 13. The speech ___ we listened last night was information.
A. to which
B. which to
C. to that
D. that
Bài 14. The boy to ____ I lent some money is poor.
A. that
B. who
C. whom
D. B and C
Bài 15. The knife ____ we cut bread is very sharp.
A. with that
B. which
C. with which
D. that
Bài 16. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of
forests.
A. who
B. whom
C. to whom
D. to that
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 17. The company____ employs five hundred people makes video recorders
A. who
B. that
C. whom
D. whose
Bài 18. My boss____ work takes him to a lot of different countries, has decided he
needs an assistant in London.
A. who
B. whom
C. which
D. whose
Bài 19. Stop him. He’s the man____ stole my wallet.
A. who
B. whom
C. which
D. whose
Bài 20. The man____ I saw last week said something totally differently.
A. which
B. whom
C. what
D. whose
Bài 21. The students____ for the train are good ones.
A. waited
B. waiting
C. which is waiting
D. to wait
Bài 22. This is the seventh person____ late.
A. coming
B. to come
C. come
D. all are correct
Bài 23. Is that the button____.
A. that presses
B. which you pressed
C. pressing
D. you are pressed
Bài 24. They have invented a television set____ as small as a watch.
A. which is
B. is
C. who is
D. whose

Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu ích để ôn tập và củng cố, chuẩn bị tốt nhất cho quá trình học tập cũng như trước mỗi kì thi quan trọng.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
6 2.599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm