Bài tập liên từ trong tiếng Anh (1)

VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Liên t
Bài 1. I haven't seen Tom ............... he gave me this book.
A. since
B. for
C. until
D. Before
Bài 2. ….. it is getting dark, she still waits for him.
A. Unless
B. Since
C. while
D. although
Bài 3. …….. he has a headache, he has to take an aspirin.
A. How
B. Because
C. Where
D. Although
Bài 4. He had left …….. I came.
A. when
B. while
C. since
D. by the time
Bài 5. ……. it rained heavily, they went to school on time.
A. Even though
B. despite
C. Though
D. A and C are correct
Bài 6. Our visit to Japan was delayed …….. my wife's illness.
A. because
B. because of
C. thanks to
D. Though
Bài 7. ……… he comes to theater with me, I shall go alone.
A. Because of
B. Unless
C. Because
D. When
Bài 8. Trees won't grow ……. there is enough water.
A. if
B. when
C. unless
D. as
Bài 9. The flight had to be delayed …. the bad weather.
A. because
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
B. due to
C. because of
D. B and C are correct
Bài 10. ………. she's busy, she still helps you.
A. Although
B. Because
C. Since
D. As
Bài 11. ................. the traffic was bad, I arrived on time.
A. Although
B. In spite of
C. Despite
D. Even
Bài 12. Take a map with you ............... you lose your way.
A. in case
B. so
C. because
D. Although
Bài 13. When I _________ him tomorrow, I will ask him.
A. saw
B. have seen
C. will see
D. See
Bài 14. I couldn't unlock it ................ I had the wrong key.
A. because
B. so that
C. although
D. so
Bài 15. He agreed to go climbing .............. he hated heights.
A. although
B. in case
C. since
D. because
Bài 16. He got a new alarm clock .................... he'd get up on time.
A. although
B. so that
C. since
D. so
Bài 17. He hasn't written to us ................. he left.
A. as long as
B. since
C. by the time
D. as soon as
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 18. She'll only do the job .............. you pay her more.
A. before
B. after
C. if
D. While
Bài 19. I never take an umbrella ...... it's raining heavily.
A. when
B. whenever
C. if
D. unless
Bài 20. …….. rain or snow, there are always more than fifty thousand fans at the
football games.
A. Despite
B. Although
C. Because
D. Since
Bài 21. A small fish needs camouflage to hide itself …….. its enemies cannot find it.
A. so that
B. so
C. therefore
D. due to
Bài 22. The gate was shut …… the cows won't get out of the cage.
A. so as to
B. in order to
C. so as not
D. so that
Bài 23. The car was easy to recognize, ……….. it wasn't difficult for the police to
catch the thieves.
A. because
B. that
C. so
D. But
Bài 24. He works hard ................... help his family.
A. so as that
B. in order to
C. in order that
D. A&B are correct
Bài 25. We moved to the front row ................ we could see and hear better.
A. so
B. so that
C. such
D. such that
Bài 26. Mozart could write music ............... he was only five.

Bài tập liên từ trong tiếng Anh

Bài tập liên từ trong tiếng Anh (1) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức phần ngữ pháp quan trọng thường gặp trong các bài kiểm tra và bài thi. Các bạn hãy tải về và luyện tập cho nhuần nhuyễn nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.656
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm