Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT - Nghệ An lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: .................. đề thi 101
Câu 1: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
3
() 2 ?
x
fx=
A.
3
2
()
2.ln 3
x
Fx=
. B.
3
( ) 3.2 .ln2
x
Fx=
. C.
3
2
() 1
2.ln 2
x
Fx
=
. D.
3
2
()
3.ln 2
x
Fx=
.
Câu 2: Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
2
, siny xy x= =
đường thẳng
bằng
A.
2
1
32 8 4
ππ
++
B.
2
1
32 8 8
ππ
+−
C.
2
1
32 8 4
ππ
+−
D.
2
1
32 8 4
ππ
−+
u 3: Một hình chóp có tất cả
10
cạnh. Số mặt của hình chóp đó bằng
A.
6
B.
7
C.
4
D.
5
Câu 4: Đầu mỗi tháng chị m gửi vào ngân hàng
3.000.000
đồng theo hình thức lãi kép vi lãi sut
0,6%
một tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ tất toán vào cuối tháng lãi suất ngân hàng không thay đổi
trong thời gian chị Tâm gi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể t khi bt đầu gửi thì ch Tâm có được
số tin cả lãi và gốc không ít hơn
50.000.000
đồng ?
A.
16.
B.
18.
C.
17.
D.
15.
Câu 5: Trong không gian
Ox
yz
, mặt phẳng
(
)
Oyz
có phương trình là
A.
0x
=
B.
0z =
C.
0
xyz++=
D.
0y =
Câu 6: Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình
24 1
0,5 0,5
xx−+
>
A.
6.
B.
5.
C. Vô số. D.
4.
Câu 7: Cho hàm số
2
1
x
y
x
=
đồ thị
()C
. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của
aR
để qua điểm
(0; )Ma
có thể kẻ được đường thẳng cắt
()C
tại hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua điểm
M
.
A.
( ; 1] [3; )−∞ +∞
B.
(3; )+∞
C.
( ;0)−∞
D.
( ;0) (2; )−∞ +∞
Câu 8: Trong không gian
Ox
yz
, mặt phẳng
( ): 3 5Pxy z+− =
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
P(1;2;2)
−−
B.
M(1;2;2)−−
C.
N(1; 2; 2)
D.
Q(1; 2; 2)
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(4;0;1)I
mặt phẳng
( ):2 2 1 0P xy z
+ −=
. Phương trình
mặt cầu
( )
S
có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
A.
22 2
( 4) ( 1) 3x yz + +− =
B.
22 2
( 4) ( 1) 3x yz+ + ++ =
C.
22 2
( 4) ( 1) 9x yz + +− =
D.
22 2
( 4) ( 1) 9x yz+ + ++ =
Câu 10: Gọi
1
z
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 3 12 0zz−+=
. Khi đó
12
zz+
bằng
A.
3
.
2
B.
3
.
4
C.
3
.
2
D.
3
.
4
Câu 11: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn
2
2 330z zz++=
là đường tròn có chu vi
A.
3
.
2
π
B.
3.
π
C.
9.
π
D.
9
.
4
π
Câu 12: Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
2
log 2yx=
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
A.
[ ]
0; 4D =
. B.
[
)
0; 4 .D =
C.
( )
;4D = −∞
. D.
(
)
0; 4
D =
.
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Gọi
D
là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
y fx=
, trục hoành hai đường thẳng
xa=
,
xb=
( )
ab<
. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức
A.
( )
2
d
b
a
V f xx
π
=
. B.
(
)
d
b
a
V fx x
=
. C.
(
)
22
d
b
a
V f xx
π
=
D.
( )
d
b
a
V fx x
π
=
.
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(5; 2;1)A
. Hình chiếu vuông góc của điểm
A
lên trục
Oy
điểm
A.
(0; 2;1)
M
B.
(0; 2; 0)M
C.
(5;2;1)M −−−
D.
(0; 2; 0)M
Câu 15: Bất phương trình
1 cos
1
4
x
π



có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn
[0;1000]
?
A. Vô số. B.
159.
C.
160.
D.
158.
Câu 16: Trong không gian
Ox
yz
, cho mặt phẳng
( ):2 3 5 0xy z
α
−=
và đường thẳng
13
:
1 42
xy z−+
∆==
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
/ /( )
α
B.
cắt và không vuông góc với
()
α
C.
()
α
∆⊂
D.
()
α
∆⊥
Câu 17: Biết rằng đường cong trong hình vẽ bên dưới đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt
dưới đây. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
2
yx x=−+
. B.
32
2yx x=−+
. C.
42
2yx x=−−
. D.
42
2yx x
=
.
Câu 18: Cho hàm số
()y fx=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số
()y fx=
?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
4
trên
.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
1
trên
.
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
2
trên
.
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên
.
Câu 19: Hàm số
42
23yx x=−+ +
nghịch biến trên khoảng
A.
B.
(0;1).
C.
( 1;1).
D.
( 1; 0).
Câu 20: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Đồ thị của hàm số
logyx=
có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị của hàm số
2
x
y =
có tiệm cận ngang.
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
C. Đồ thị của hàm số
1
3
x
y =
có tiệm cận đứng.
D. Đồ thị của hàm số
(
)
ln
yx
=
không có tiệm cận ngang.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
2; 1; 0A
đường thẳng
112
:
21 1
xyz+−
∆==
. Khoảng
cách từ điểm
A
đến đường thẳng
bằng
A.
7
B.
3
C.
7
3
D.
7
3
Câu 22: Trong không gian
Ox
yz
, cho điểm
( 1; 2; 1)G
−−
. Mặt phẳng
()
α
đi qua
G
cắt các trục
,,Ox Oy Oz
lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho
G
trọng tâm của
ABC
. Điểm nào sau đây thuộc
mặt phẳng
()
α
?
A.
(
)
3;4;2
N
B.
( )
3; 4; 2P −−
C.
( )
3;4;2Q
D.
( )
3; 4; 2M
Câu 23: Hình trụ có chiều cao bằng
7cm
, bán kính đáy bằng
4 cm
. Diện tích thiết diện qua trục của hình
trụ bằng
A.
2
28( )cm
B.
2
56( )cm
C.
2
64( )cm
D.
2
14( )cm
Câu 24: Cho hình chóp S . ABC đáy tam giác vuông tại B,
3AB a=
,
2
AC a=
. Tam giác
SAB
đều
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC ta được
kết quả:
A.
3
3
4
a
B.
3
2
a
C.
3
3
2
a
D.
3
3
4
a
Câu 25: Số các giá trị nguyên của m để phương trình
2sin 1xm
−=
có nghiệm là:
A.
5
B.
10
C.
15
D.
4
Câu 26.
2
n
C
bằng biểu thức nào sau đây?
A.
( 1)
3
nn
B.
( 1)
2
nn
C.
( 1)
6
nn
D.
( 1)nn
Câu 27: Tính th tích V của khi lăng tr tam giác có chiu cao bng 6 và din tích đáy bng 10.
A.
10V =
B.
30V =
C.
20V =
D.
60V =
Câu 28: Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm liên tục trên
. Đồ thị của hàm số
( )
y fx
=
được cho bởi
hình vẽ bên dưới.
Chọn khẳng định đúng:
A. Hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng
( 1;1)
B. Hàm số
( )
y fx=
nghịch biến trên khoảng
(1; 3)
C. Hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng
(0; 2)
D. Hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng
( 1;1)
và khoảng
(3; 4)
Câu 29: Gọi
S
là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình
ln(3 2) 2
x
ex−=
. Số tập con
của
S
bằng
A.
0.
B.
4.
C.
1.
D.
2.

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 liên trường THPT - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.422
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm