Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: VẬT LÝ 12
I - Lý thuyết:
1. Dao động điều hòa:
- Định nghĩa: Dao động tuần hoàn, điều hòa, chu k, tần số
- Các công thc, phương trình: Ly độ, vận tốc, gia tốc (phương trình tổng quát, giá tr cực tiểu, cực đại và vị trí
tươngng ca nó).
- Công thức liên hệ giữ chu k, tần số, tần số góc.
- S lệch pha dao động giữa ly độ, vận tốc và gia tốc.
- Qu đạo chuyn động của dđđh, dạng đồ thị dao động của ly độ dđđh.
2. Con lc lò xo:
- Cấu tạo, công thức tính chu k, tần số, tần số góc.
- Lực kéo về (lực phục hi) là gì? công thức tính lực kéo về.
- Công thức tính lực đàn hi, động năng, thế năng trong dđđh của con lắc lò xo và các giá trị cực tiểu, cực đại
của chúng; Điều kiện để con lắc lò xo dđđh
- Công thức tính cơ năng của con lắc lò xo;
- Công thức độc lập thời gian trong dao đng điều hòa.
3. Con lc đơn:
- Cấu tạo, công thức tình chu k, tần số, tần số góc.
- Mô tsự biến đổi năng lưng trong dđđh của con lắc đơn về mặt định tính.
- Điều kin để con lắc đơn dđđh
4. Dao động tt dần, dao động cưỡng bức.
- Khái niệm, đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dđ cưỡng bức.
- Hiện tượng cộng hưng là gì? Điều kiện để xảy ra hin tượng cộng hưởng.
5. Tng hợp 2 dao động điều hòa:
- Phương pháp biểu diễn 1 dao động điều hòa bằng một véc tơ quay.
- Công thức tính biên độ, pha ban đầu ca dao động tổng hợp (khi tổng hợp 2 dao động đh).
- Ảnh hưởng dự lệch pha tới biên độ dao động tổng hợp; điều kiện để biên độ dđ đạt giá trị cực đại, cực tiểu;
điều kin đ 2 d đ thành phn vuông pha, CT tính biên độ dđ tng hợp của chúng.
- Quan htần số, chu kỳ tần số góc của dđ tổng hợp dao động thành phn khi tổng hợp 2 dđđh.
6. Thực hành: Nắm được cơ sở lý thuyết và ngun tắc tiến hành thí nghiệm để tính g .
7. Sóng cơ học và sự truyền sóng cơ:
- Định nghĩa sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang.
- Các đại lượng đặc trưng của 1 sóng hình sin: Chu k, tần số, bước sóng, vận tốc truyn ng; năng lượng
sóng.ng thc liên hệ: Chu k, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng.
- Phương trình sóng. Độ lệch pha gia 2 điểm trên phương truyn ng; Điều kin để 2 điểm trên phương
truyn sóng dao động cùng pha, ngược pha, vuông pha.
8. Giao thoa sóng:
- Điều kin để có hin tượng giao thoa sóng.
- Công thức tính biên độ dao động một dao động của 1 điểm trong vùng giao thoa.
- Điều kin để có vân giao thoa cực đại, cực tiểu và công thức tính vị trí của các vân đó.
9. Sóng dừng:
- Quan hệ giữa sóng tới và sóng phn xạ trên vật cản cố định và vật cản tự do.
- Sóng dừng là gì? Điều kiện để sóng dừng (2 đầu dây cố đinh, 1 đầu cố định và 1 đầu tự do).
- Nắm đưc hình 9.4 a t đó xác đnh khoảng cách gần nhau nhất gia nút - nút; bụng - bng; nút - bụng tính
theo bước sóng.
- Công thức liên hệ T, f, vận tốc, bước sóng của sóng dừng.
10. Đặc trưng vt lý của âm:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
- Sóng âm là gì? ng siên âm, h âm, âm nghe được (âm thanh)?
- Sóng âm truyn được trong i trường nào? Vận tốc truyn âm phụ thuộc vào yếu tố nào?
- Các đại lượng đặc trưng vật lý của âm (tần số, cường độ âm (mức cường độ âm), đồ thị dao động âm.
- Công thức tính mức cường độ âm.
11. Đặc trưng sinh lý của âm: Độ cao, độ to, âm sắc.
12. Đại cương về dòng điện xoay chiều:
- Khái niệm vdòng điện xoay chiều, đồ thị hình sin ca dòng điện xoay chiều; các đại lượng đặc trưng cho
nó. Trong mi chu kỳ dòng điện XC đổi chiều mấy lần.
- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Mi quan hệ giữa giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
13. Các mch điện xong chiều (mạch điện chỉ có R, L, C)
- Biểu thức tính cảm kháng, dung kháng
- Biểu thc định luật Ôm
- Pha dao động của u và i trong mạch điện XC chỉ có R, L, C
- Ý nghĩa của cảm kháng, dung kháng.
14, 15. Mch điện R, L, C mắc nối tiếp, công suất và hsố công suất của MĐXC
- Định luật về điện áp tức thi.
- Biểu thc tính tng trở
- Biểu thc định luật Ôm
- Độ lệch pha giữa u và i
- Công thức tính công suất, điện năng tiêu tca mạch đin xoay chiều
- Hiện tượng cộng hưng điện (điều kiện và hệ quả)
16 . Máy biến áp, truyền tải diện năng:
- Công thức tính hao phí trên đường dây tải điện và biện pháp giảm hao phí trên đưngy đang sử dụng.
- Máy biến áp là gì? Nguyên tắc cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Các ông thức của máy biến áp.
- Ứng dụng của máy biến áp
17 . Máy phát điện xoay chiều 1 pha và 3 pha: Cấu to, nguyên tắ hoạt động;
18. Động cơ không đồng bộ 3 pha: Nguyên tắc hoạt động.
II - Bài tập:
Một số đề tham khảo các năm trước.
ĐỀ 1
Câu 1: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp hai đầu điện áp hiệu dụng U=220V. Khi điện áp giữa hai đu
mạch chậm pha 0,25π so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng?
A.U
R
= U
L
U
C
=110 2 V. B. U
R
= U
C
U
L
= 110 2 V.
C. U
R
= U
C
U
L
= 220V. D. U
R
= U
C
U
L
= 75 2 V.
Câu 2: Mt ngưi xách mt xô nưc đi trên đưng, mi bưc đi dài 40cm. Chu kdao đng riêng
ca nưc trong xô là 0,2 s. Đ nưc trong xô sóng sánh mnh nht thì ngưi đi phi đi vi vn tc
là
A. 2km/h B. 5 km/h C. 5 cm/s D. 2 m/s
Câu 3 : Mt sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn vi cần rung dao động điều
hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc vi AB. Trên dâyng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút
sóng. Vận tốc truyn sóng trên dây
A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s.
Câu 4: Con lắc gồm lò xo có đ cứng 20N/m và viên bi có khối ng m=200g dao động điều hòa. Mốc thời gian
được chn khi viên bi có li đ -2cm, đi theo chiều (+) với tốc độ 320 (cm/s). Phương trình dao đng của vật là
A.
cmtx )
3
2
10cos(4
B.
cmtx )
3
2
20cos(4
C.
cmtx )
4
3
10cos(24
D.
cmtx )
3
2
10cos(4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 5: bề mặt một chất lỏng hai nguồn phát sóng đồng bộ S
1
và S
2
cách nhau 25cm. Hai ngun này dao
động theo phương thẳng đứng có phương trình là u
1
=u
2
=5cos(40t + /3) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt
chất lng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên đcực đại trên đoạn thẳng S
1
S
2
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 6: Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40
,
20
1
C
,
60L
, đt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp có biểu thức u = 120 t
100cos2 (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
A. i=3cos(100
)
4
t
A B. i=3 cos(100
)t
A C. i=6cos(100
)
4
t
A D. i=3 2 cos(100
)
4
t
A
Câu 7: Nói vmột chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nàoới đây đúng?
A. Ở v trí biên, chất điểm vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. VTCB chất điểm có vn tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đi và gia tốc bằng không.
D. Ở v trí biên, độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 8: Một sợiy đ dài L, hai đầu dây cố đnh, ng dng trên dây có bước sóng dài nhất là
A. 2L B. L/4 C. L D. L/2
Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R và mt tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp một điện áp
xoay chiu có biểu thc u = 220
2
cos(100πt) (V). Khi điều chỉnh R đến R
0
thì công suất tiêu thụ trên mạch có
giá trị ln nhất thì giá trhiệu dng của điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử là
A. U
R
= U
C.
= 220V. B. U
R
= U
C
= 110V. C. U
R
= U
C
= 110
2
V. D. U
R
= U
C
= 200
2
V.
Câu 10: Mt con lắc lò xo dao đng điều hòa với tần số 1hz trên qu đạo dài 6(cm). Chn mốc thời gian lúc vật
đi qua li độ 1,5cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật nặng là
A.
cmtx )
3
.2cos(3
B.
cmtx )
3
.2cos(3
C.
cmtx )
6
.2cos(3
D.
cmtx )
6
.cos(6
Câu 11:
Mối liên h giữa bước sóng λ, vận tốc truyn sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
A.
v
v.f
T
B.
T
v
f
1
C.
T f
v v
D.
v
f
T
1
Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều ổn địnhhiệu điện thế
hiu dụng 220V, tần số 50Hz, thì điện áp giữa hai đầu điện trở R có giá trị hiệu dụng là 200V. Biết điện trở R =
100
, công suất tiêu thcủa mạch là
A. 200W B. 400W. C. 300W D. 800W
Câu 13 :Mt vt dao đng điu hòa phương trình x=4cos
)
6
.
3
2
(
t
cm. Thi gian ngn nht đ
vt đi đưc quãng đưng 4cm là
A. 1(s) B. 0,5(s) C. 0,25(s) D. 0,3(s)
Câu 14:Mt sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,02x) (u x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s D.50 cm/s.
Câu 15: Mt con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khi lượng 0,2 kg dao động điều hòa.
Tại thời điểm t, vn tốc và gia tốc ca viên bi lần lượt là 20 cm/s và
2 3
m/s
2
. Biên độ dao động của viên bi là
A. 16cm. B. 4 cm. C.
4 3
cm. D.
10 3
cm.
Câu 16: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được
sử dụng chủ yếu hiện nay là
A. giảm công suất truyền tải. B. tăng chiu dài đường dây.
C. giảm tiết diện dây. D.tăng hiệu điện thế trước khi truyn tải.
Câu 17: Điểm M đứng yên trong vùng giao thoa sóng trên mặt nước cách hai nguồn đồng b S
1
S
2
lần t là
d
1
=9(cm), d
2
=20(cm). Biết giữa M và gợn sóng trung tâm n có 4 gợn sóng khác. Hãynh bước sóng?
A. 2,6m B. 1,5m C. 2m D. 2,44m/s
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Vật lý lớp 12 trong học kì 1. Đề cương gồm các phần lý thuyết và phần bài tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Vật lý trong học kì 1 nói riêng và kì thi THPT Quốc gia sắp tới nói chung. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm