Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020

Tổ Toán trường THPT Thuận Thành s 1 Đề cương ôn tập kì 1 khi 12
1
CHUYỀN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM S
Câu 1. Cho hàm s
1
1
x
y
x
. Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?
A.m snghịch biến trên khoảng
;1 1; .
B. m s đồng biến trên khoảng
 ;1 1; .
C. m s nghịch biến trên các khoảng
;1
và
1; .
D. m s đồng biến trên các khoảng
;1
và
1; .
Câu 2. Cho hàm s
3 2
3 3 2y x x x . Khẳng đnh nào sau đây khng định đúng?
A. Hàm s luôn nghịch biến trên
.
B. m s nghịch biến trên các khoảng
;1 và
1; .
C. Hàm s đồng biến trên khoảng
;1 và nghịch biến trên khong
1; .
D.m sluôn đồng biến trên .
Câu 3. Cho hàm s
4 2
4 10y x x và các khoảng sau:
(I):
; 2
; (II):
2;0
; (III):
0; 2
;
Hi hàm s đồng biến trên các khoảng nào?
A. Chỉ (I). B. (I) và (II). C. (II) và (III). D. (I) và (III).
Câu 4. Hỏi hàm s nào sau đây luôn nghịch biến trên ?
A.
4 2
( ) 4 4h x x x . B.
3 2
( ) 3 10 1g x x x x .
C.
5 3
4 4
( )
5 3
f x x x x . D.
3 2
( ) 10 cosk x x x x .
Câu 5. Cho hàm s
2 3
3
y x x
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.m sđồng biến trên khoảng
0;2 .
B. m s đồng biến trên các khoảng
;0 ; 2;3 .
C.m snghịch biến trên các khoảng
;0 ; 2;3 .
D.m snghịch biến trên khoảng
2;3 .
Câu 6. Cho hàm s
2
sin , 0;
2
x
y x x . Hỏi hàm số đồng biến trên các khoảng nào?
A.
7 11
0; ;
12 12
. B.
7 11
;
12 12
.
C.
7 7 11
0; ;
12 12 12
. D.
7 11 11
; ;
12 12 12
.
Câu 7. Cho hàm s
2
cosy x x . Khẳng định nào sau đây là khng định đúng?
A.m sluôn đồng biến trên .
B. m s đồng biến trên
;
4
k

và nghịch biến trên khoảng
;
4
k

.
C.m snghịch biến trên
;
4
k

đồng biến trên khoảng
;
4
k

.
D.m sluôn nghịch biến trên
.
Câu 8. Cho các hàm ssau:
3 2
1
(I) : 3 4
3
y x x x ;
1
(II):
1
x
y
x
;
2
(III): 4y x
3
(IV) : 4 siny x x x
;
4 2
(V): 2y x x
.
Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên những khoảng mà nó xác định?
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
Tổ Toán trường THPT Thuận Thành số 1 Đề cương ôn tập kì 1 khối 12
2
Câu 9. Cho hàm s
cos2 sin 2 .tan , ;
2 2
y x x x x
 
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. m sluôn giảm trên
2 2
. B. Hàm số luôn tăng trên
;
2 2
.
C. m skhông đổi trên
;
2 2
. D. Hàm s luôn giảm trên
2
;0
Câu 10. Tìm tất cả các giá tr thực của tham số
m
sao cho hàm s
2
1
x m
y
x
giảm trên các khoảng mà nó
xác định ?A.
3
m
. B.
3
m
. C.
1
m
. D.
1
m
.
Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho hàm số sau luôn nghịch biến trên
?
3 2
1
(2 3) 2
3
y x mx m x m
A.
3 1
m
. B.
1
m
. C.
3 1
m
. D.
3; 1
m m
.
Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thc của tham số
m
sao cho hàm s
( ) cos
y f x x m x
luôn đồng biến trên
? A.
1
m
. B.
3
2
m . C.
1
m
. D.
1
2
m
.
Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thc của tham số
m
sao cho hàm s
( 3) (2 1)cos
y m x m x
luôn nghch
biến trên
? A.
2
4
3
m
. B.
2
m
. C.
3
1
m
m
. D.
2
m
.
Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho hàm s
4
mx
y
x m
giảm trên khoảng

;1
?
A.
2 2
m
. B.
2 1
m
. C.
2 1
m
. D.
2 2
m
.
Câu 15. Tìm tất cả các giá tr thực của tham số
m
sao cho hàm s
3 2
6 1
y x x mx
đồng biến trên
khoảng

0;
? A.
0
m
. B.
12
m
. C.
0
m
. D.
12
m
.
Câu 16. Tìm tất cả các gtrị thực của tham số
m
sao cho m s
3 2
1 1
2 3 4
3 2
y x mx mx m nghch
biến trên một đoạn có độ dài là 3? A.
1; 9
m m .B.
1
m
. C.
9
m
. D.
1; 9
m m .
Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho hàm s
tan 2
tan
x
y
x m
đồng biến trên khoảng
0;
4
? A.
1 2
m
. B.
0;1 2
m m
. C.
2
m
. D.
0
m
.
Câu 18. Tìm mi liên hgiữa các tham số
a
b
sao cho hàm s
( ) 2 sin cos
y f x x a x b x
luôn ng
trên
? A.
1 1
1
a b
. B.
2 2 3
a b
. C.
2 2
4
a b
. D.
1 2
2
3
a b
.
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình 2 1
x x m
có nghiệm thực?
A.
2
m
. B.
2
m
. C.
3
m
. D.
3
m
.
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thc của tham số
m
sao cho phương trình
2 2
4 5 4
x x m x x
đúng 2
nghiệm dương? A.
1 3
m
. B.
3 5
m . C.
5 3
m
. D.
3 3
m
.
Câu 21. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho mi nghiệm của bất phương trình:
2
3 2 0
x x
cũng là nghiệm của bất phương trình
2
1 1 0
mx m x m
?
A.
1
m
. B.
4
7
m
. C.
4
7
m
. D.
1
m
.
Câu 22. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình:
2 2
3 3
log log 1 2 1 0
x x m
có ít
nhất một nghiệm trên đoạn
3
1;3
? A.
1 3
m
.B.
0 2
m
.C.
0 3
m
.D.
1 2
m
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
Tổ Toán trường THPT Thuận Thành số 1 Đề cương ôn tập kì 1 khối 12
3
Câu 23. Tìm tất cả các giá trị thc của tham số m sao cho phương trình
2
2 2 1x mx x có hai nghiệm
thực? A.
7
2
m . B.
3
2
m . C.
9
2
m . D. m .
Câu 24. Tìm tt ccác giá trị thực của tham s m sao cho phương trình
2
4
3 1 1 2 1x m x x hai
nghiệm thực? A.
1
1
3
m . B.
1
1
4
m . C.
1
2
3
m . D.
1
0
3
m .
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho bất phương trình
2
(1 2 )(3 ) 2 5 3x x m x x
nghiệm đúng vi mọi
1
;3
2
x
?
A.
1m
. B.
0m
. C.
1m
. D.
0m
.
Câu 26. Cho hàm s
y f x liên tục trên , có đồ thnhư hình v
Câu 27. Mệnh đề o dưới đây đúng với hàm s
y f x
?
A. Hàm s
y f x
đồng biến trên khong
;1 .
B. Hàm s
y f x
nghch biến trên khong
; 3 .
C. Hàm s
y f x
đồng biến trên khong
; 3 .
D. Hàm s
y f x
nghch biến trên khong
3; 1 .
Câu 28. Cho hàm s
y f x xác định trên
đồ thhàm s như hình vẽ.
Mệnh đề nào dưới đây đúng với hàm s
y f x
?
A. Hàm s
y f x
nghch biến trên khong
1;1
.
B. Hàm s
y f x
đồng biến trên khong
1; + .
C. Hàm s
y f x
nghch biến trên khong
1;0 .
D. Hàm s
y f x
đồng biến biến trên khoảng
1;1
.
Câu 29. Cho hàm s
y f x liên tục trên
và có đạo hàm
2 2
2 6
f x x x x x m
với mọi x
. Có bao nhu snguyên
m
thuc đoạn
2019;2019 để hàm s
1g x f x nghịch biến trên
khoảng
; 1
? A.
2012
. B.
2011
. C.
2009
. D.
2010
.
Câu 30. Cho hàm s
y f x có bng biến thiên như sau:
m s
2
2y f x
nghch biến trên khong nào dưới đây?
A.
; 2
. B.
0;2
. C.
2;
. D.
2;0
.
Câu 31. Cho hàm s
( )y f x
bảng xét dấu của
( )f x
như sau:
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thêm tài liệu ôn tập nhé.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020 là bộ đề cương được giáo viên trường THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh biên soạn. Đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 12 trong học kì 1 bao gồm kiến thức phần đại số, hình học và một số đề thi THPT Quốc gia để bạn đọc tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com giới thiệu tới bạn đọc. Mong rằng bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để ôn tập môn Toán lớp 12 nhé. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm