Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường
THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 2)
I. Nhận biết
Câu 1: Trong hình thức trao đổi khí bằng phổi ( chim, thú, ) khí O
2
CO
2
được trao đổi
qua thành phần nào sau đây?
A. Bề mặt phế quản . B. Bề mặt khí quản . C. Bề mặt túi khí . D. Bề mặt phế nang .
Câu 2: Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
A. cây họ đậu xoè ra khép lại, khí khổng đóng mở.
B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
D. Sự đóng mở của cây trinh nữ khí khổng đóng mở.
Câu 3: Trong hệ tuần hoàn kín, máu lưu thông
A. với tốc độ nhanh không trộn lẫn dịch B. với tốc độ chậm không trộn lẫn dịch
C. với tốc độ chậm trộn lẫn dịch D. với tốc độ nhanh trộn lẫn dịch
Câu 4: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
A. các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
B. các gen phân li tổ hợp trong giảm phân.
C. sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào.
D. biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối.
Câu 5: động vật đa bào bậc thấp
A. khí O
2
CO
2
được khuếch tán qua bề mặt tế bào
B. khí O2 CO2 tiếp xúc trao đổi trực tiếp với thể
C. khí O
2
CO
2
được khuếch tán qua bề mặt thể
D. khí O
2
CO
2
tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tế bào
Câu 6: di truyền là:
A. bộ bốn, tức cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.
B. bộ một, tức cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.
C. bộ hai, tức cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.
D. bộ ba, tức cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.
Câu 7: thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được
gọi
A. thuật tạo ADN tái tổ hợp. B. thuật chuyển gen.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. thuật ghép các gen. D. thuật tổ hợp gen.
Câu 8: Số thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện nhất ở:
A. quần thể tự phối ngẫu phối. B. quần thể giao phối lựa chọn.
C. quần thể ngẫu phối. D. quần thể tự phối.
Câu 9: Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp màng sau, axêtincôlin phân hủy thành
A. axêtin côlin . B. axêtat côlin . C. axit axetic côlin . D. estera côlin .
Câu 10: Cân bằng nội môi là:
A. Duy trì sự ổn định của môi trường trong quan
B. Duy trì sự ổn định của môi trường trong thể.
C. Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.
D. Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.
Câu 11: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình
A. khi trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử. B. khi trạng thái đồng hợp tử.
C. chỉ một phần thể mang đột biến. D. thành kiểu hình ngay thế hệ sau.
Câu 12: Bộ phận thực hiện trong chế duy trì cân bằng nội môi là:
A. Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu…
B. Tuyến nội tiết.
C. Thụ thể hoặc quan thụ cảm.
D. Trung ương thần kinh.
Câu 13: Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh bao miêlin nhanh hơn so với sợi
thần kinh không bao miêlin xung thần kinh
A. không lan truyền liên tục .
B. lan truyền theo kiểu nhảy cóc .
C. không lan truyền theo kiểu nhảy cóc .
D. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vùng khác .
Câu 14: Một quần thể cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương
đối của alen A, a lần lượt là:
A. 0,7 ; 0,3 . B. 0,3 ; 0,7 . C. 0,8 ; 0,2 . D. 0,2 ; 0,8 .
Câu 15: những loài giao phối (động vật người), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1
A. thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang nhau.
B. số con cái số con đực trong loài bằng nhau.
C. số giao tử đực bằng với số giao tử cái.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. sức sống của các giao tử đực cái ngang nhau.
Câu 16: Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi
A. một trong số tính trạng chi phối. B. một loạt tính trạng do chi phối.
C. toàn bộ kiểu hình của thể. D. một tính trạng.
Câu 17: Theo Menđen, phép lai giữa 1 thể mang tính trạng trội với 1 thể lặn tương ứng
được gọi
A. lai phân tích. B. lai khác dòng. C. lai cải tiến. D. lai thuận-nghịch.
Câu 18: Truy cập website để nhận tài liệu http://tailieugiangday.com Website chuyên
đề thi thử file word lời giải
.
Câu 23: Một quần thể giao phối thành phần kiểu gen dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng
di truyền khi
A. d.r = (h/2)
2
B. d = h = r C. tần số alen A = a D. r = h .
Câu 24: Hiện tượng nào dưới đây ứng động không sinh trưởng?
A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
C. Sự đóng mở của cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.
D. cây họ đậu xoè ra khép lại, khí khổng đóng mở.
Câu 25: ruồi giấm khi lai ruồi i mắt đỏ thuần chủng với ruồi đực mắt trắng được
F
1
100% mắt đỏ. Cho ruồi F
1
lai với nhau được F
2
3mắt đỏ: 1 mắt trắng.Ruồi mắt trắng toàn
ruồi đực. Kiểu gen của ruồi cái F
1
là:
A. X
A
X
a
. B. X
A
X
A
. C. AB/ab . D. Aa.
Câu 26: Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng các loài giao phối
A. tất cả các NST đều xảy ra tiếp hợp trao đổi chéo các đoạn tương ứng.
B. đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều khác so với bố mẹ.
C. giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều
kiểu hình.
D. trong trong quá trình phát sinh giao tử, tần số hoán vị gen thể đạt tới 50%.
Câu 27: Một con mèo đang đói, chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, đã vội vàng
chạy xuống bếp. Đó hình thức học tập nào?
A. Điều kiện hóa đáp ứng. B. Học khôn.
C. Điều kiện hoá hành động . D. Quen nhờn.

Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 12

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học một cách đơn giản hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 5
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 12 Xem thêm