Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 11 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra Tin học 11 - Học 1
Thời gian làm bài: 45 phút
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Cho xâu tự sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào sau đây cho kết quả
‘Trai’
 A. copy(s, 4, 8);
 B. delete(s, 7, 1);
 C. Cả A, B đều đúng
 D. Cả A, B đều sai
Câu 2: u rỗng xâu độ dài bằng:
 A. 1
 B. 3
 C. 4
 D. 0
Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:
s1 := 123’; s2 := ‘abc’;
insert(s1 , s2 , 1);
write(s1);
Kết quả in ra màn hình là:
 A. ‘a123bc’
 B. ‘1abc23’
 C. ‘123’
 D. ‘abc’
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
s := ’ABCDEF’;
delete(s, 3, 2);
insert(‘XYZ’, s, 3);
write(s);
Kết quả in ra màn hình là:
 A. ‘ABXYZEF
 B. ‘ABEXYZF’
 C. ‘AXYZ’
 D. ‘AXYZBEF
Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:
s:= ‘abcd’;
For i:= length(s) downto 1 do write(s[i]);
Kết quả in ra màn hình là:
 A. ‘abcd’
 B. ‘dcba’
 C. ‘abcde’
 D. ‘edcba’
Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:
s := ‘abcde’;
write(pos(‘aba’, s));
Kết quả in ra màn hình là:
 A. 0
 B. ‘0’
 C. 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 D. ‘3’
Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:
s := ‘Mua xuan’;
write(upcase(s[length(s)-3]));
Kết quả in ra màn hình là:
 A. ‘U’
 B. ‘A’
 C. ‘X’
 D. ‘N’
Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:
s1 := 1234’; s2 := ‘abc’;
if length(s1) > length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2);
Kết quả in ra màn hình là:
 A. ‘1234’
 B. ‘abc’
 C. ‘1234abc’
 D. ‘abc1234’
Câu 9: Trong PASCAL, pháp khai báo biến tệp văn bản là:
 A. Var <tên tệp> : Text;
 B. Var <tên tệp> : String;
 C. Var <tên biến tệp> : String;
 D. Var <tên biến tệp> : Text;
Câu 10: Câu lệnh Assign(<biến tệp> , <tên tệp) ; ý nghĩa gì?
 A. Thủ tục gắn n tệp cho tên biến tệp

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Tin học lớp 11 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 11 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 11 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút, đề bài có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 11 - Đề 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
3 3.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 11 Xem thêm