Đề kiểm tra 1 tiết (lần 1) học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết (lần 1) học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Trường THCS Hiệp Phước

Tuần: 25

Tiết: 75

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: Tiếng Anh 6

A. Objectives:

By the end of the lesson, teacher will be able to

- Check ss’ pronunciation, vocabulary, grammar and knowledge from unit 9 to unit 11

- Develop 4 skills: listening, speaking, reading and writing

- Develop strong students

B. Matrix:

Topic

Display

Inference

Production

Total

Low

High

I.Listening

Talk about wants and needs

Talk about quantities and prices

Sentence: 8

Mark: 2

Percentage 20 %

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 8

Mark: 2

(20%)

II.Language focus

-carrot

-canteen

-Quantities

-Yes/No question

-There are + Ns

-Quantifies: some

-How much..?

Sentence: 8

Mark: 2

Percentage 20%

Sentence: 8

Mark: 2

Sentence: 8

Mark: 2

(20%)

III.Speaking

Answer the question: How, What?

-Yes/No questions

Complete the dialogue

Sentence: 8

Mark: 2

Percentage 20%

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 8

Mark: 2

20%)

IV. Writing

Make a meaningful sentences

Rewrite the following sentences

Sentence: 8

Mark: 2

Percentage 20%

Sentence:4

Mark: 1

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 8

Mark: 2

(20%)

V.Reading

Describe the people

Talk about habitual actions

Sentence: 8

Mark: 2

Percentage 20%

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 4

Mark: 1

Total

Sentence: 40

Mark: 10

Percentage:100%

Sentence: 16

Mark: 4

Sentence: 12

Mark: 3

Sentence: 8

Mark: 2

Sentence: 4

Mark: 1

Sentence: 40

Mark: 10

Percentage:100%

I. LISTENING (2MS)

A. Listen twice and number the sentences (1m).

a. I want a hot drink.

b. what do you want?

c. I’m cold.

d. what’s the matter?

B. Listen twice and complete the dialogue (1m).

Salesgirl: Can I (1)…… you?

Lan: Yes. I’d like a sandwich and a (2)…….of lemon juice, please

Salesgirl: Here you are.

Lan: Thanks. How (3)…..are they?

Salesgirl: (4)…… thousand five hundred dong. Thank you.

II. LANGUAGE KNOWLEDGE (2MS)

A. Which word has a different stress? (0.5 m)

1. A. potato B. tomato C. banana D. carrot

2. A. water B. canteen C. apple D. favorite

II. Choose the correct answers (1.5ms)

1. “Would you like an orange?” – “No,…………”

A. I would B. She would C. I wouldn’t D. I’d like

2. I feel.............I’d like some noodles.

A. thirsty B. full C. tired D. hungry

3. There is........... water in the bottle .

A. any B. some C. many D. a

4. She wants ............ cooking oil.

A. a box of B. a dozen C. a bottle of D. a bottle

5………. there any apples?

A. Is B. Are C. Do D. Does

6. How much …….does he want? - Two hundred grams

A. the beef B. beefs C. beef D. some

III. SPEAKING (2MS)

A. Match the questions in column A with the answers in column B (1m).

A

B

1. What color is his hair?

2. Are there any fruit?

3. How do you feel?

4. How much rice do you want?

a. I am thirsty.

b. Two kilos.

c. It is gray.

d. Yes, there are some fruit.

B. Complete the dialogue (1m).

Huong: How do you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m thirsty.

Huong: What would you (2)……………………..?

Phong: I’d like a cold drink.

Huong: (3)………………………………you like some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (4)…………………………….

IV. WRITING (2MS)

A. Put the words in the right order (1m)

1. would/ bar/ like/ soap/ I/ a/ of/ please.

2. bananas / How/ she/ does/ many/ want /?

3. tea/ cup/ you/ Would/ of/ a/ like?

4. What/ is/ eraser/ your/ color/ ?

B. Rewrite the following sentences (1m)

1. Miss Huong’s eyes are brown.

Miss Huong has ______________________________________

2. Thoa has long black hair.

Thoa’s hair __________________________________________

3. He has a brown school bag.

His school bag _______________________________________

4. Mr. Quang is strong.

Mr. Quang is not _____________________________________

V. READING (2MS)

A. Read the passage and choose the correct answer (1m)

big an has and a

Binh is (1)……… actor. He is tall. He (2)………… black hair, a round face (3) ……… brown eyes. He has a (4)………… house and a very beautiful car.

B. Read the passage and answer the question (1m)

Quang is a student. He is tall and thin. He has short black hair. His eyes are brown. He has an oval face and thin lips. He often has breakfast at home. He is eating bread with eggs. He drinks a glass of milk after breakfast. He often has meat or fish with vegetables and potatoes or rice for lunch and dinner. His favorite drinks are orange juice and milk.

* Question:

1. Is Quang tall or short?

2. What color are his eyes?

3. Does he like orange juice?

4. What’s his favorite drinks?

THE END

Đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh

I. LISTENING (2MS)

A. Listen twice and number the sentences (1m).

0,25mark/ correct answer.

Sentence

a

b

c

d

Answer

4

3

2

1

Tape script: A6 is on page 106

A: What’s the matter?

B: I’m cold.

A: What do you want?

B: I want a hot drink.

B.Listen twice and complete the passage (1m).

0,25mark / correct answer.

Sentence

1

2

3

4

Answer

help

glass

much

Two

Tape script: B2 is on page 120

Salesgirl: Can I help you?

Lan: Yes. I’d like a sandwich and a glass of lemon juice, please

Salesgirl: Here you are.

Lan: Thanks. How much are they?

Salesgirl: Two thousand five hundred dong. Thank you.

II. LANGUAGE KNOWLEDGE (2MS)

A. Which word has a different sound? (0.5 m)

0,25mark / correct answer.

Sentence

1

2

Answer

D

B

B. Choose the correct answers (1.5ms)

0,25mark / correct answer.

Sentence

1

2

3

4

5

6

Answer

C

D

B

C

B

C

III. SPEAKING (2MS)

A. Match the questions in column A with the answers in column B (1m).

0,25mark/ correct answer.

Sentence

1

2

3

4

Answer

c

d

a

b

B. Complete the dialogue (1m).

0,25mark / correct answer.

Sentence

1

2

3

4

Answer

feel

like

Would

full

IV. WRITING (2MS)

A. Put the words in the right order (1m)

0,25mark/ correct answer.

1. I would like a bar of soap, please.

2. How many bananas does she want?

3. Would you like a cup of tea?

4. What color is your eraser?

B. Rewrite the following sentences (1m)

0,25mark/ correct answer.

1. Miss Huong has brown eyes.

2. Thoa’s hair is black.

3. His school bag is brown.

4. Mr. Quang is not weak.

V. READING (2MS)

A. Read the passage and choose the correct answer (1m)

0,25mark/ correct answer.

Sentence

1

2

3

4

Answer

an

has

and

big

B. Read the passage and answer the question (1m)

0,25mark/ correct answer.

1. He is tall

2. His eyes are brown.

3. Yes, he does.

4. His favorite drinks are orange juice and milk.

----------

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
10 7.039
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm