Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 1 tiết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân, đó là giai cấp nào?

A. Giai cấp địa chủ phong kiến

B. Tầng lớp đại địa chủ

C. Tầng lớp tư sản mại bản

D. Giai cấp tư sản dân tộc

2. Sự phát triển của phong trào công nhân ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu ảnh hưởng của phong trào công nhân ở các nước nào?

A. Pháp và Trung Quốc.

B. Anh và Mĩ.

C. Liên Xô và Trung Quốc.

D. Pháp và Mĩ.

3. Những người sáng lập ra Tân Việt Cách mạng đảng là

A. tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần dân tộc và một số sĩ quan, binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

B. nhóm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và tù chính trị cũ ở Trung Kì.

C. những thanh niên ưu tú của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên vừa mới từ Trung Quốc trở về.

D. những người buôn bán nhỏ và một số ít tư sản dân tộc có tinh thần yêu nước.

4. Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930 tăng lên bao nhiêu?

A. Từ 15 ngàn hec-ta tăng lên 150 ngàn hec-ta

B. Từ 20 ngàn hec-ta tăng lên 150 ngàn hec-ta

C. Từ 15 ngàn hec-ta tăng lên 120 ngàn hec-ta

D. Từ 20 ngàn héc-ta tăng lên 120 ngàn hec-ta

5. An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào?

A. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì

B. Hội Việt nam cách mạng thanh niên

C. Các hội viên tiên tiến cảu Đảng Tân Việt cách mạng đảng

D. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân đảng

6. Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm 1925:

A. Vi hành (3)

B. Bản án chế độ thực dân Pháp (1)

C. Đường cách mệnh (2)

D. Cả (1), (2). (3) đều đúng

7. Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

A. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu

B. Hội nghị Véc-xai

C. Thành công của cách mạng tháng Mười Nga (1917), sự thành lập Quốc tế cộng sản (2/1919)

D. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh

8. Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt là đại diện của giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân và nông dân.

B. Tư sản dân tộc.

C. Công nhân.

D. Trí thức tiểu tư sản.

9. Những lực lượng nào tham gia phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Tư sản dân tộc và trí thức tiểu tư sản.

B. Tư sản dân tộc và công nhân.

C. Công nhân và nông dân.

D. Địa chủ nhỏ và tư sản.

10. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt ra yêu cầu gì?

A. nhanh chóng giải tán Việt Nam quốc dân đảng và Tân Việt cách mạng đảng.

B. Giải tán Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C. Sát nhập Tân Việt cách mạng đảng với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Thành lập ngay một đảng cộng sản.

11. Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu là những đại diện tiêu biểu của tầng lớp/giai cấp nào trong xã hội Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Tiểu tư sản thành thị.

B. Nông dân.

C. Đại địa chủ.

D. Tư sản.

12. Hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với Nguyễn Ái Quốc?

A. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước

B. Chủ trương phong trào "Vô sản hóa"

C. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, ra báo "Thanh Niên"

D. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...

13. Tân Việt cách mạng đảng thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1928

B. Tháng 6 năm 1928

C. Tháng 7 năm 1928

D. Tháng 4 năm 1928

14. Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam bị phân hóa như thế nào dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A. Địa chủ giàu và địa chủ nghèo.

B. Địa chủ dân tộc và địa chủ thân Pháp.

C. Đại địa chủ và trung địa chủ.

D. Đại địa chủ và địa chủ vừa và nhỏ.

15. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp địa chủ phong kiến

B. Giai cấp nông dân

C. Giai cấp tư sản

D. Giai cấp công nhân.

16. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng và khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

A. Chứng minh tính non yếu, lỏng lẻo của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm trước thành lập đảng.

B. Thời cơ cho chúng ta đứng lên giành thắng lợi đã đến.

C. Việt Nam hoàn toàn không có khả năng đánh Pháp và thắng Pháp.

D. Sự thất bại hoàn toàn của con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

17. Phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1929 trong quá trình phát triển chia làm hai giai đoạn, đó là:

A. Từ năm 1919 đến năm 1925 và từ năm 1925 đến năm 1929

B. Từ năm 1919 đến năm 1927 và từ năm 1927 đến năm 1929

C. Từ năm 1919 đến năm 1928 và từ năm 1928 đến năm 1929

D. Từ năm 1919 đến năm 1926 và từ năm 1926 đến năm 1929

18. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. "Người cùng khổ"

B. "Thanh niên"

C. "Đường cách mệnh"

D. "Bản án chế độ thực dân Pháp"

19. Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có chủ trương:

A. "Vô sản hóa"

B. Đưa hội viên về các hầm mỏ, đồn điền

C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về trong nước

D. Đưa hội viên vào các nhà máy

20. Mục đích cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì vào năm 1922 là gì?

A. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương

B. Đòi ngày làm việc 8 giơ, đòi nghỉ ngày chủ nhật

C. Đòi ngày làm việc 8 giờ

D. Đòi nghỉ ngày chủ nhật

21. Nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) cuối cùng thất bại, đó là:

A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản trở nên lỗi thời, lạc hậu

B. Do chủ nghĩa Mác Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

C. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp phong trào

D. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị, tầng lớp tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh không thể lãnh đạo phong trào cách mạng

22. Tác phẩm "Đường kách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc được in thành sách vào năm nào?

A. 1928.

B. 1927.

C. 1926.

D. 1929.

23. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa tại:

A. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6/1923)

C. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929)

D. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920)

24. Từ năm 1920 đến đầu 1923, Nguyễn Ái Quốc đã sống và hoạt động tại đâu?

A. Liên Xô.

B. Pháp.

C. Anh.

D. Trung Quốc.

25. Đâu là mốc thời gian ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?

A. Tháng 5 - 1926.

B. Tháng 12 - 1925.

C. Tháng 6 - 1925.

D. Tháng 7 - 1926.

26. Đồn điền cao su Phú Riềng thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?

A. Quảng Nam.

B. Bình Phước.

C. Ninh Thuận.

D. Tây Ninh.

27. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919)

B. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)

C. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

D. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

28. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào thời gian nào?

A. Năm 1925

B. Năm 1927

C. Năm 1926

D. Năm 1924

29. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên diễn ra tại đâu?

A. Thượng Hải - Trung Quốc.

B. Hương Cảng - Trung Quốc.

C. Quảng Châu - Trung Quốc.

D. Ma Cao - Trung Quốc.

30. Tầng lớp, giai cấp nào chiếm số lượng đông đảo nhất trong cơ cấu xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX?

A. Tiểu tư sản.

B. Nông dân.

C. Công nhân.

D. Tư sản dân tộc.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

C

A

B

C

D

A

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

C

D

C

D

A

C

A

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

B

A

B

C

B

C

C

B

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 162
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

Xem thêm