Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là đề kiểm tra 1 tiết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 10 - 4 - 1945.

B. Ngày 15 - 4 - 1945.

C. Ngày 20 - 5 - 1945.

D. Ngày 11 - 3 - 1945.

2. Năm 1940, ở Đông Dương thực dân Pháp đang đứng trước những nguy cơ nào?

A. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương

B. Ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng cháy, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp

C. Phải đầu hàng Nhật, cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương

D. Đánh bại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương

3. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì (15/4/1945) đã ban bố quyết định nào sau đây?

A. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân

B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

C. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

D. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc

4. Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết công khai ở ba rạp hát lớn trong Hà Nội vào thời gian nào?

A. 16 - 8 - 1945.

B. 15 - 5 - 1945.

C. 13 - 8 - 1945.

D. 18 - 8 - 1945.

5. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 5 năm 1941

B. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5 năm 1941

C. Từ ngày 10 đến ngày ngày 19 tháng 5 năm 1941

D. Từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 5 năm 1941

6. Trong tiến trình diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 6 năm 1940 đã diễn ra sự kiện gì dưới đây?

A. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp.

B. Nhật đánh chiếm Trung Quốc.

C. Phát xít Đức tấn công các nước Bỉ, Đan Mạch, Na Uy.

D. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam.

7. Thủ đoạn tàn ác nhất của Nhật đối với nhân dân ta là gì?

A. Tăng tất cả các khoản thuế lên gấp ba lần

B. Vừa bóc lột, vừa đàn áp nhân dân ta

C. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng cây công nghiệp

D. Thu mua lương thực, chủ yếu lúa gạo, theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt

8. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là

A. phát xít Pháp-Nhật

B. thực dân Pháp

C. phát xít Nhật

D. phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn

9. Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

A. Hà Giang

B. Lạng Sơn

C. Bắc Cạn

D. Cao Bằng

10. Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 11 - 1940) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?

A. Lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kì.

B. Hoãn cuộc khởi nghĩa Nam kì.

C. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

D. Đình chỉ khởi nghĩa Bắc Sơn.

11. Điểm chung của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là

A. đều giành được thắng lợi.

B. đều bị thất bại.

C. đều diễn ra ở Trung Kì.

D. đều diễn ra vào năm 1940.

12. Nghị quyết nào của Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (10-19/5/1941)

B. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945

C. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)

D. Nghị quyết cảu Đại hội quốc dân ở Tân Trào

13. Cách mạng tháng Tám thành công trong một thời gian ngắn nhưng quá trình chuẩn bị cho nó kéo dài trong bao nhiêu năm?

A. 20 năm.

B. 15 năm.

C. 13 năm.

D. 10 năm.

14. Điểm giống nhau về ý nghĩa của 3 sự kiện: Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là gì?

A. Các lực lượng vũ trang cách mạng ra đời phát triển từ 3 cuộc khởi nghĩa

B. Để lại những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng, về khởi nghĩa vũ trang

C. Giáng đòn chí tử vào thực dân Pháp, cảnh cáo phát xít Nhật, là những phát súng đầu tiên báo hiệu một cao trào cách mạng mới

D. Mở ra một thời kỳ đấu tranh mới

15. Phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?

A. Ngày 8 tháng 4 năm 1945

B. Ngày 8 tháng 5 năm 1945

C. Ngày 8 tháng 7 năm 1945

D. Ngày 8 tháng 6 năm 1945

16. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập vào:

A. Ngày 15 tháng 5 năm 1941

B. Ngày 10 tháng 5 năm 1941

C. Ngày 29 tháng 5 năm 1941

D. Ngày 19 tháng 5 năm 1941

17. Tình hình chiến sự trên thế giới vào đầu năm 1945 có gì nổi bật?

A. Đức tấn công và chiếm được Liên Xô, Nhật tấn công hạm đội Mĩ ở Thái Bình Dương.

B. Pháp được giải phóng, chính phủ Đờ-gôn về Pa-ri; Nhật thua đau trên mặt trận châu Á - Thái Bình Dương.

C. Chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, phát xít Đức vẫn đang trên đà thắng thế ở mặt trận phía Tây.

D. Phe phát xít đang thắng thế và giành thắng lợi liên tiếp trên chiến trường ở cả hai mặt trận châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

18. Sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã làm gì?

A. Quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

B. Ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

C. Quyết định thành lập Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc.

D. Ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy khởi nghĩa.

19. Ai là tác giả của bài "Tiến quân ca"?

A. Phan Huỳnh Điểu.

B. Văn Cao.

C. Phạm Tuyên.

D. Huy Du.

20. Khi Nhật kéo vào Lạng Sơn, thái độ của Pháp là

A. mở bàn đàm phán với Nhật để chia sẻ quyền lợi.

B. kiên quyết trấn áp.

C. kêu gọi sự hợp tác chiến đấu từ phía quân cách mạng.

D. quỳ gối dâng Đông Dương cho Nhật.

21. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII đã chủ trương thành lập Mặt trận gì?

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận Liên Việt

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

D. Mặt trận Đồng Minh

22. Câu nói nào phản ánh đúng nhất tình cảnh nhân dân Đông Dương trong những năm 1940 - 1945?

A. Bị áp bức bóc lột thậm tệ.

B. Một cổ hai tròng.

C. Chịu nhiều sưu cao, thuế nặng.

D. Số người mù chữ ngày càng nhiều.

23. Trong tiến trình của tổng khởi nghĩa tháng Tám, Hà Nội giành được chính quyền vào ngày nào?

A. 18 - 8 - 1945.

B. 20 - 8 - 1945.

C. 17 - 8 - 1945.

D. 19 - 8 - 1945.

24. Nguyễn Ái Quốc về nước vào thời gian nào?

A. 18 - 1 - 1941.

B. 28 - 1 - 1941.

C. 19 - 2 - 1941.

D. 28 - 2 - 1941.

25. Hãy chỉ ra những nội dung được thông qua trong Đại hội quốc dân Tân Trào.

A. Nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa. (1)

B. Thông qua 10 chính sách của Việt Minh. (2)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (chức năng như một chính phủ lâm thời). (3)

26. Mặc dù bị Nhật ức hiếp, thực dân Pháp vẫn còn nhiều thủ đoạn gian xảo, để nắm quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, trước hết chúng đã:

A. Thi hành chính sách "kinh tế chỉ huy"

B. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt

C. Tăng cường loại thuế gấp 3 lần

D. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay

27. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào trong cách mạng tháng Tám?

A. Khởi nghĩa ở Huế

B. Khởi nghĩa ở Sài Gòn

C. Khởi nghĩa ở Hà Nội

D. Khởi nghĩa Bắc Giang

28. Đâu là khoảng thời gian diễn ra và thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A. ngày 13 đến 27 tháng 8 năm 1945

B. ngày 16 đến 30 tháng 8 năm 1945

C. ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945

D. ngày 15 đến 29 tháng 8 năm 1945

29. Hội nghị Trung ương VIII đã nêu lên khẩu hiệu nào sau đây?

A. Đánh đổ đế quốc và tay sai, thực hiện bình quân địa quyền.

B. Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày.

C. Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

D. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công.

30. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/194), Nam Kì (11/1940), binh biến Đô Lương (1/1941)?

A. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan

B. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp

C. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta

D. Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp trước phát xít Nhật

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

B

C

A

D

C

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

C

B

D

B

D

B

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

B

D

B

C

A

C

C

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 82
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

Xem thêm