Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Đề kiểm tra nằm trong chương trình SGK Sử lớp 9, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm tăng bao nhiêu phần trăm so với 0,4% của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 6,4%

B. Tăng 7,4%

C. Tăng 5,4 %

D. Tăng 8,4%

2. Tháng 9/1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

B. Cải tạo XHCN

C. Bầu cử Quốc hội thống nhất

D. Bầu ban dự thảo hiến pháp

3. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:

A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

C. Miền Bắc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội

D. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

4. Trong 5 năm (1996 - 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là:

A. Tăng 8%

B. Tăng 6%

C. Tăng 5%

D. Tăng 7%

5. Vì sao nói chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) là một bước tiến mới trong lịch sử dân tộc so với chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Lý do nào là chủ yếu nhất?

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc nhanh chóng hơn

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công vào một thành phố lớn

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng nhiều vũ khí hiện đại hơn

6. "Điện Biên Phủ trên không" diễn ra trên vùng trời của địa phương nào?

A. Việt Bắc

B. Hà Nội - Hải Phòng

C. Sơn La - Lai Châu

D. Nghệ An - Hà Tĩnh

7. Năm 1981 - 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm bao nhiêu so với 13,4 triệu tấn của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 15 tấn

B. Tăng 17 tấn

C. Tăng 18 tấn

D. Tăng 16 tấn

8. Trong 15 năm thực hiện đổi mới, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, ta gặp không ít khó khăn và yếu kém. Điều nào trong mặt khó khăn, yếu kém đó khó giải quyết nhất được xem là "quốc nạn"?

A. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Nền kinh tế phát triển vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp (1)

D. Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết (2)

9. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế thời gian nào?

A. 1973

B. 1974

C. 1976

D. 1975

10. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài so với kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) đạt bao nhiêu tỉ USD, tăng mấy lần?

A. Đạt 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần

B. Đạt 14 tỉ USD, gấp 2,5 lần

C. Đạt 12 tỉ USD, gấp 2 lần

D. Đạt 13 tỉ USD, gấp 2,2 lần

11. Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là gì?

A. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10 lần

B. Giải quyết được việc làm cho người lao động

C. Giải quyết nạn thiếu ăn thường xuyên

D. Xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới

12. Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp trong thời gian nào?

A. Từ ngày 10 đến ngày 18/12/1985

B. Từ ngày 15 đến ngày 18/12/1985

C. Từ ngày 20 đến ngày 25/12/1986

D. Từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986

13. Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?

A. Đổi tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Quyết định Quốc huy, Quốc kì

C. Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại

D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

14. Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976 - 1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981 - 1985) là gì?

A. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn (2)

B. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực (3)

15. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?

A. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả

B. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện

C. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước

16. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

A. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

B. Đất nước độc lập, thống nhất

C. Đất nước đã hòa bình

D. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng

17. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?

A. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa

C. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia

D. Hàn gắn vết thương chiến tranh

18. Địa điểm nhà 5D Phố Hàm Long (Hà Nội) được nhắc đến trong thời kì lịch sử nào?

A. 1945 - 1954

B. 1918 - 1930

C. 1930 - 1945

D. 1954 - 1975

19. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985) là gì?

A. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề (1)

D. Do sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp, tổ chức, chỉ đạo thực hiện (3)

20. Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?

A. Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến

B. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền

C. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

D. Thực hiện liên minh công nông và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh

21. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?

A. Xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

B. Cải tạo quan hệ sản xuất

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

D. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của CNXH

22. Hiệp định Pa-ri (27/1/1954) đều công nhận Việt Nam là quốc gia "độc lập". Còn Hiệp định sơ bộ 6/3/1946, Pháp công nhận ta như thế nào?

A. Là quốc gia "tự trị"

B. Là quốc gia có đầy đủ chủ quyền

C. Là quốc gia "độc lập"

D. Là quốc gia "tự do"

23. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

B. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường

C. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

24. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hành đầu của cả nước ta là gì?

A. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở 2 miền Nam - Bắc

B. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

C. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế

D. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

25. Từ ngày 15 đên ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

B. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca

C. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh

D. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam

26. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

A. 472 đại biểu

B. 462 đại biểu

C. 492 đại biểu

D. 482 đại biểu

27. Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm bao nhiêu phần trăm so với 1,9% của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 2,9%

B. Tăng 5,9%

C. Tăng 4,9%

D. Tăng 3,9%

28. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?

A. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH

29. Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì?

A. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

B. Vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam

C. Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm con đường cứu nước đúng đắn

D. Sáng lập ra các tổ chức lớn cho cách mạng Việt Nam

30. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ ngày nào?

A. Từ ngày 3 tháng 7 năm 1976

B. Từ ngày 1 tháng 7 năm 1976

C. Từ ngày 2 tháng 7 năm 1976

D. Từ ngày 4 tháng 7 năm 1976

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

A

D

B

B

B

A

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

D

C

A

B

B

B

B

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

D

D

D

B

A

C

D

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Lịch sử lớp 9

    Xem thêm