Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay. Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9. Nhằm củng cố kiến thức trong bài cho các bạn học sinh. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Ngày 12 - 10 - 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh giành độc lập?

A. Sing-ga-po.

B. Lào.

C. Thái Lan.

D. Miến Điện.

2. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Phi là thuộc địa của?

A. Anh, Pháp

B. Tây Ban Nha

C. Tư bản phương Tây

D. Bồ Đào Nha

3. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Á hiện nay là

A. Hàn Quốc.

B. Thái Lan.

C. Nhật Bản.

D. Sing-ga-po.

4. Tháng 7 - 1952 đã ghi nhận sự kiện lịch sử nào trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn ở châu Phi.

B. Thành lập nước cộng hòa Ang-go-la.

C. Cuộc binh biến của sĩ quan yêu nước Ai Cập.

D. Sự thắng lợi của cách mạng An-gê-ri.

5. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a

6. Các nước ASEAN đã kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (tháng 2 - 1976) tại

A. Phnom-pênh (Cam-pu-chia).

B. Hà Nội (Việt Nam).

C. Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan. (Bru-nây).

D. Ba-li (In-đô-nê-xi-a).

7. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỉ tồn tại vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1995

C. Năm 1994

D. Năm 1992

8. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đã tạo thời cơ cho các dân tộc ở khu vực nào đứng lên đấu tranh giành độc lập?

A. Nam Phi.

B. Đông Bắc Á.

C. Mĩ La tinh.

D. Đông Nam Á.

9. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la?

A. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri

C. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân

D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

10. ASEAN được thành lập vào thời gian nào?

A. 28 - 8 - 1967.

B. 18 - 8 - 1965.

C. 8 - 8 - 1965.

D. 8 - 8 - 1967.

11. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Châu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc (2)

C. Châu Phi, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ (3)

D. Châu Phi thường xuyên bị động đất (1)

12. Sau khi bị hao tổn lực lượng ở Ô-ri-en-tê, Phi-đen và các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu ở

A. Xan-ta-cla-ra.

B. La-ha-ba-na.

C. Xi-ê-ra Ma-e-xtơ-ra.

D. Gran-ma.

13. Nội dung nào nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba?

A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài

B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực

C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục

D. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp

14. Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lên cầm quyền ở Chi-lê vào thời gian nào?

A. Tháng 8 - 1973.

B. Tháng 7 - 1970.

C. Tháng 9 - 1970.

D. Tháng 11 - 1972

15. Cho đến năm 1967, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Nam Mĩ.

B. Nam châu Phi.

C. Mĩ La tinh.

D. Đông Nam Á.

16. Sau khi người da đen ở Tây Nam Phi giành được chính quyền năm 1990 đã đổi tên nước thành

A. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê.

B. Cộng hòa Na-mi-bi-a.

C. Cộng hòa Mô-dăm-bích.

D. Cộng hòa Ăng-gô-la.

17. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời ngày tháng năm nào?

A. Ngày 23 tháng 4 năm 1949

B. Ngày 30 tháng 10 năm 1949

C. Ngày 1 tháng 11 năm 1949

D. Ngày 1 tháng 10 năm 1949

18. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa:

A. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến (1)

D. Đánh dấu sự nối liền của hệ thống Xã hội chủ nghĩa từ Âu sang Á (3)

19. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc hoàn thành nhờ các yếu tố nào?

A. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô

B. Sự giúp đỡ của Liên Xô

C. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc

D. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa

20. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu

A. sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ

B. sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ

C. sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới

D. sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

21. Từ khoảng thời gian nào, nền kinh tế ASEAN có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao

A. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

22. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô (1)

B. Thắng lợi của cách mạng Cu Ba (3)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Thắng lợi của cách mạng Ê-cua-a-đo (2)

23. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh là

A. thuộc địa của Anh, Pháp.

B. Những nước cộng hòa nhưng trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

C. những nước tư bản hoàn toàn độc lập.

D. thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

24. ANC là tên viết tắt của

A. Liên minh châu Phi.

B. Đảng cộng sản Nam Phi.

C. Tổ chức đoàn kết châu Phi.

D. Đại hội dân tộc Phi.

25. So với châu Á và châu Phi, vào những năm đầu thế kỉ XIX tình hình Mĩ Latinh có điểm gì khác?

A. Nhiều nước đã giành lại được độc lập.

B. Đều trở thành những nước công nghiệp mới.

C. Đều rơi vào ách thống trị của Pháp.

D. Đều là những nước độc lập hoàn toàn.

26. Ai là người chủ mưu gây nội chiến ở Trung Quốc năm 1946

A. Chu Ân Lai

B. Mao Trạch Đông

C. Tưởng Giới Thạch

D. Chu Đức

27. Nhiệm vụ to lớn của nhân dân Trung Quốc sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì?

A. Phát triển kinh tế xã hội. (3)

B. Tiến hành công nghiệp hóa. (2)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. (1)

28. Những nước nào ở Đông Nam Á đã tham gia tổ chức SEATO?

A. Thái Lan và Phi-lip-pin.

B. Lào và Phi-lip-pin.

C. Việt Nam, Thái Lan.

D. Sing-ga-po và Bru-nây.

29. Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào?

A. Quan hệ đối thoại

B. Quan hệ hợp tác song phương

C. Quan hệ đối đầu do vấn đề Campuchia

D. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế

30. Trong tuyên bố Băng Cốc (1967), mục tiêu của các nước ASEAN là phát triển

A. kinh tế và văn hóa.

B. an ninh và chính trị.

C. chính trị và văn hóa.

D. chính trị và kinh tế.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

C

A

D

A

D

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

B

C

B

B

D

B

A

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

B

B

D

A

C

C

A

C

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 419
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

Xem thêm