Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020, Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

I. Odd one out:

1. a. city b. town c. flat d. province

2. a. house b. far c. near d. modern

3. a. lane b. street c. stream d. avenue

4. a. orange b. bread c. buildings d. noodles

5. a. how b. village c. where d. who

6. a. small b. quiet c. noisy d. center

7. a. like b. jump c. skip d. dance

8. a. island b. sea c. fish d. factory

9. a. crowded b. countryside c. noisy d. modern

10. a. pretty b. bad c. nine d. beautiful

II. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ............. in the north .

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. There are two tall ........... in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. mountains

4. Linda: Who do you live ........? Mai: I live ........... my parents .

A. in – in

B. for – for

C. with- with

D. at - at

5. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big............. in the country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

6. Mai: Where do you live, Trung?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ the second floor.............. Ha Noi Tower.

A. in - on – to

B. of - in – on

C. in - on – of

D. on - in - in

7. His flat is far ………... the city centre.

A. from

B. to

C. with

D. of

8. Ha Noi is a big ............. in the north .

A. street

B. town

C. city

D. lane

9. I went ……... a trip with my family.

A. in

B. on

C. at

D. of

10. What was the trip …….?

A. is

B. was

C. like

D. were

Give the correct form of the verbs in brackets

1. Every morning, Thu (get) .................. up at 6. She (have) ...................... breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) ................... her teeth. She (go) ................. to school at 6.30. She (have) ................... lunch at 11. 30 at school.

2. We (watch) ..................... television every evening.

3. I (do) ....................... my homework every afternoon.

4. Mai and Lan (play) ............................. games after school at the moment.

5. Vy (listen) .......................... to music every night.

Đáp án: 1. gets - has - brushes - goes - has

2. Watches

3. Do

4. Are playing

5. listens

Reading:

Hello, I (1) _______ Loan, I (2) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My (3) _______ number is 8562364. I often talk (4) _______ my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (5) _______ 15th November. Minh is (6) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (7) _______ foot and then go with her (8) _______ Minh’s house.

1. a. is b. are c. am d. do

2. a. live b. lives c. to live d. living

3. a. address b. telephone c. house d. home

4. a. to b. about c. with d. in

5. a. in b. at c. to d. on

6. a. have b. to have c. having d. has

7. a. by b. on c. in d. with

8. a. come b. to c. from d. in

Đáp án: 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - d; 6 - c; 7 - b; 8 - b

Trên đây là Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 4.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm