Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Tiên Hội, Thái Nguyên năm 2017 - 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Tiên Hội, Thái Nguyên năm 2017 - 2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và ôn tập từ vựng, lý thuyết hiệu quả.

TIEN HOI PRIMARY SCHOOL

Full name :…………………………

Class: 5……..

THE ENGLISH FIRST TERM TEST

School year: 2017-2018

Time: 40 minutes

MarksListeningReadingWritingSpeakingTotal

PART I. LISTENING (2.5pts).

Question 1. Listen and tick. There is one example.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Question 2. Listen and number. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Question 3. Listen and complete. There is one example.

Phong: I didn’t see you yesterday. Where did you go?

Mai: I went to the (0) zoo.

Phong: What did you see at the zoo?

Mai: I saw a baby (1)______________ and some other animals .

Phong:Did you see any (2)___________________?

Mai: Yes, I did. They were really noisy!

Phong : Did you see any (3) ?

Mai: (4) .They were really fast.

PART 2. READING AND WRITING (5pts).

Question 4. Read the text carefully. Tick () YES or NO.

Our school Sports Day will be next month. Everyone in my class is going to take part in it. Nam and Phong are going to play basketball.Tony’s going to play table tennis and Lan’s going to play badminton. Long and Quang are going to play football. Ha’s going to run a hundred metres. Minh is going to watch them because his legs was broken. My classmates are practising hard for the events. We hope that we will get the first prize.

Yes

No

1. Sports Day will be next week.

2. Ha and Lan are going to take part in Sports Day.

3. Minh is going to play basketball.

4. All the students hope that they will win the competitions.

5. Tony’s going to play tennis.

Question 5. Read and match descriptions with words.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

0. It’s a kind of fruit. a. apple

1. It’s a sport . _________

2. It takes us to school. _________

3. Time you have breakfast. _________

4. Where you can swim. _________

5. Students ride them to school _________

Question 6. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Question 7. Reorder the words. There is one example

0. are/ Where/ you/ from ? -> Where are you from?

1. saw/ I/ some/ pythons/ at/ the zoo.

………………………………………………………………………….

2. English/We/ have/ a week./ four times

……………………………………………………………………………

3. Phu Quoc Island/went/ My family/ to/ by plane.

……………………………………………………………………………

Question 8. Read and write the word in each gap. There is one example. Đề kiểm tra học kì 1 môn Anh lớp 5

----- The end-----

Đáp án Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Each right answer is 0,25 point

PART I. LISTENING

Question1: Listen and tick.

1.b

2. a

3. b

Question 2: Listen and number.

1. c

2. b

3. a

4. d

Question 3. Listen and complete.

1. elephant

2. monkeys

3. tigers

4. yes

PART II. READING AND WRITING

Question 4: Read and tick.

1. N

2. Y

3. N

4. Y

5. N

Question 5. Read and match.

1. C

2. E

3. D

4. B

5. f

Question 6. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

1. Music

2. Plane

3. Peacock

Question 7. Reorder the words to make sentences.

1. I saw some pythons at the zoo.

2. We have English four times a week.

3. My family went to Phu Quoc Island by plane.

Question 8. Read and write the word in each gap.

1. Car

2. Study

3. watching

4. take

MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP 5 KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Kỹ năng

Nhiệm vụ đánh giá

kiến thức cần đánh giá

Mức/ Điểm

Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

Nghe

M1

M2

M3

M4

10 câu

2,5 điểm

25%

Listen and tick

Sing, comic books, write

1

0,25

1

0,25

1

0,25

Listen and number.

Badminton, cartoon, Snowwhite

3

0,75

Listen and complete

Words:elephant, monkey, tiger

1

0,25

1

0,25

2

0,5

Đọc- Viết

Read and tick

Words: next week, take part in, win, tennis

1

0,25

1

0,25

1

0,25

2

0,5

20 câu

5 điểm

50%

Read and match

Words:in the sea, basketball, school bus, bicycle

2

0,5

3

0,75

Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

Words: music, plane, peacock…

3

0,75

Reorder the words to make sentence

3

0,75

Read and write the word in each gap

Words: study, watching, car, take

2

0,5

2

0,5

Nói

Getting to know each other

Ask about routines, hobbies…

1

0,25

1

0,25

1

0,25

10 câu

2,5 điểm

25%

Talking about familiar topics

Learning English, holiday, animals…

1

0,25

2

0,5

1

0,25

Describing picture

What did they do/ Where did they go….?

1

0,25

1

0,25

1

0,25

Tổng

4- 10%

12-30%

18- 45%

6

15%

----------

Nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích, ngoài học liệu môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý...Để có một kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất, mời các bạn hãy tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
6 5.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm