Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, Bình Định năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Tiếng anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn, hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, Bình Định năm học 2017-2018 dưới đây.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương

Họ và tên : ......................................

Lớp : ...... Số thứ tự:...........

KIỂM TRA HỌC KÌ I * NĂM HỌC: 2017 - 2018

Môn: Tiếng Anh – Reading and writing

Thời gian: 20 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời phê của giáo viên

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

PART II. READING AND WRITING. 5 marks

A. READING

I. Read the passage and circle a, b or c. 1m

My name’s Mai. I’m in class 5C at Hoai Huong No 1 Primary School. My school year started in August. I go to school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday. I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have Maths and Vietnamese every schoolday. I have Music once a week and English four times a week.

0. Mai is in class ______

a. 5A b. 5D c. 5C

1. Her school year started in _______

a. August b. June c. September

2. She has four _______ a day

a. subjects b. lesson c. class

3. On Wednesday, she has _______ lessons.

a. four b. two c. three

4. She goes to school every day except ________

a. Friday b. Monday c. weekend

II. Read and complete the passage. 1 m

because

hobby

singing

writes

speaks

Nam is a newcomer in class 5E. Today, he’s happy (1) because he has two lessons. To practise speaking English, he(2)______ it every day with his friends. To learn vocabulary, he (3)______ new words and reads them aloud. He also learns English by (4)_______ English songs. His (5)______ is singing English songs!

1. because

2.

3.

4.

5.

III. Read and circle a, b or c. 0.5m

0. What’s Mai An Tiem_______?

a. likes b. like c. have

1. In the story Tam and Cam, Tam is ______

a. greedy b. ugly c. gentle

2. The Fox and the Crowis a _______

a. fairy tale b. funny story c. comic books

B. WRITING

1.Look at the pictures and fill in the blank. 1m

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

2. Read and write the answers. 1m

This is Nam. He goes to school from Monday to Friday. He has Maths and Vietnamese every schoolday. He has English four times a week. English is his favorite subject. He practises reading by reading English comic books and storybooks. Now he can read Aladdin and the Magic Lamp in English. He practises speaking by talking to his foreign friends. Every day, he practises writing English by sending emails to his friend Hakim in Malaysia. He learns English because he wants to watch English cartoons on TV.

1. How often does Nam have English?

He has it four times a week.

2. What storybook can he read in English?

3. How does he practise speaking?

4. Why does he learn Eglish?

5. Does he dislike English?

3. Circle the right sentences. 0.5 m

0. I/ there/ can/ how/ get/?

a. How can I get there?

b. How I can get there?

c. I can how get there?

2. animals/ he/ a lot of/ the/ saw/ at/ zoo/.

a. He saw a lot of at the zoo animals.

b. He saw a lot of animals at the zoo.

c. He saw a lot of at animals the zoo.

3. to/ are/ on/ you/ do/ what/ Sports Day/ going/?

a. What are you going to do on Sports Day?

b. What are going you to do on Sports Day?

c. What you are going to do on Sports Day?

PART III. SPEAKING. 2.5 MARKS

1. Listen and repeat 0.25m 2. Look and say 0.25m

3. Listen and answer 0.5m 4. Look at the pictures and answer the questions. 0.75

5. Interview. 0.75m

Good luck to you!

Nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích, ngoài học liệu môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý...Để có một kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất, mời các bạn hãy tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
12 5.045
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm