Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Unit 14: The World Cup

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Unit 14: The World Cup giúp các bạn củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Name:…………..

Class: 10C

FIFTEEN –MINUTE –TEST

Code 789

I. Choose the best answer:

1. How many countries took part in the first World Cup?

A. interested B. participated C. competed D. co-operated

2. The loser will be out of the______________.

A. round B. meeting C. tournament D. tour

3. He finds it ___________to read detective books.

A. fascinates B. fascinated C. fascinate D. fascinating

4. The teacher………..them that she was going to hold an English-speaking club.

A. says B. said C. told D. tells

5. A: Would you mind if I use your computer? B: ________

A. You are welcome B. Never mind C. Not at all D. I think so

6. Brazil became the first team to win the ______________five times.

A. victory B. final C. trophy D. champion

7. Marine plants and animals divide………….three major groups.

A. to B. into C. at D. on

8. If we hadn’t drunk too much last night, we………………a terrible headache now.

A. wouldn’t have B. won’t have C. would have had D. wouldn’t have had

II. Circle the word that is pronounced differently from the others.

1. A. terrified B. received C. designed D. established

2. A. of B. phone C. fiction D. photograph

III. Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest

1. A. champion B. audience C. cinema D. existence

2. A. rousing B. excited C. mournful D. lyrical

IV. Rerwite the following sentences, using the suggestion

1. Hung didn't go to class yesterday because he was ill. (had)

If Hung ______________________________________________________

2. Hung didn’t do exercise until his father reminded him (did)

It was _______________________________________________________

3. Hung wanted to return home early so he took a taxi. (so as to)

Hung took_________________________________________________

4. Hung has breakfast early to go to school on time. (for)

What_____________________________________________________

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Unit 14 là một bước đệm quan trọng giúp các bạn chuẩn bị các kĩ năng làm bài, quản lý thời gian cũng như kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chọn lọc cho ôn tập học kì 2 chính thức sắp tới. Chúc các bạn có kì thi học kì 2 thành công!

Đánh giá bài viết
1 1.696
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm