Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 MỚI

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. My mother loves flowers so I often ...................... some in the living room.

A. hate

B. arrange

C. burn

D. catch

2. ...................... is a popular hobby of the people living around this forest.

A. Collecting dolls

B. Bird-watching

C. Ice-skating

D. Surfing

3. He can’t ...................... because he is scared of heights.

A. make pottery

B. go camping

C. go mountain climbing

D. make models

4. My father is doing the ...................... and my mother is cooking.

A. gardening

B. horse-riding

C skating

D. monopoly

5. You should ...................... gymnastics regularly to have good health.

A. do

B. go

C. watch

D. play

Make up sentences using the words and phrases given.

1. I/ think/ skate/ more/ interesting/ mountain - climbing.

____________________________________________

2. I /not/ know/ why/ my mother/ cook.

____________________________________________

3. He/ collect/ books/ whenever/ have/ money.

____________________________________________

4. How many/ paintings/ she/ paint?

____________________________________________

5. I/ love/ flowers/ so/ I/ plant/ around/ house.

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 1

Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. C

4. A

5. A

Make up sentences using the words and phrases given.

1. I think skating is more interesting than mountain-climbing.

2. I don't know why my mother likes cooking.

3. He collects books whenever he has money.

4. How many paintings does she paint?

5. I love flowers so I plant them around my house.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 1, Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao: My hobbies (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Đánh giá bài viết
1 1.702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm