Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 (số 2) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. sofa

B. away

C. banana

D. occasion

2. A. purpose

B. bottle

C. collect

D. second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?

2. The children would love _____________ (eat) French fries.

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.

Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________

2. his/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________

2. It took me three hours to make this pottery jug.

I spent _________________________________________

3. My father likes to do gardening at the weekend.

My father enjoys _________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. D

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?

2. The children would love _______to eat______ (eat) French fries.

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.

Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. Do you have any hobby?

2. What does your brother do in his free time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one

1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekend.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 1Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao: My hobbies (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.249
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm