Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 chuyên đề viết lại câu

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 7, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu luyện tập Tiếng Anh theo từng chủ đề khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh viết lại câu hiệu quả.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập viết lại câu môn Anh lớp 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tham khảo thêm chuyên đề Tiếng Anh 7 khác: Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7.

Một số cấu trúc gợi ý:

 • It + be + adj + (+ for sb) + to do sth
 • Not only …. but also ..: Không những … mà còn
 • Remember = Don’t forget
 • Prefer sth to sth
 • Prefer doing sth to doing sth = prefer to do sth rather than do sth
 • Would rather + V1 + than + V1
 • Would rather + O + V (quá khứ đơn): muốn ai làm gì
 • Spend + time/ things + doing sth = It + take (+sb) + time/ things + to do sth
 • So + adj/ adv + that + clause
 • Such + noun phrase + that + clause
 • Too + adj (+for sb) + to do sth
 • Cấu trúc ngang bằng
 • S1 + be/ do (not) + as (so) + adj/ adv + as S2
 • Cấu trúc so sánh hơn:
 • Với tính từ ngắn: S1 + be/ do + adi/ adv_er + than S2
 • Với tính từ dài: S1 + be/ do + more + adj/ adv + than S2
 • Cấu trúc so sánh hơn nhất:
 • Với tính từ ngắn: S1 + be/ do + adi/ adv_est
 • Với tính từ dài: S1 + be/ do + the most + adj/ adv
 • What a/ an + adi + N = How + adj + N + be
 • Can/ could + do sth = Be able to + do sth
 • Should = had better
 • What the matter with sb = What happen with sb
 • Ghi nhớ các cấu trúc thành lập cụm danh từ bằng adj + N
 • Ghi nhớ các câu hỏi lượng: Chiều cao, cân nặng, độ dài, chiều sâu

Bài 1. Rewrite the following sentences as directed:

Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1, What a beautiful Christmas tree!

How ………………………………………………………………………………….

2, My sister couldn’t swim last year.

My sister wasn’t ……………………………………………………………………..

3, How much did you weigh two years ago?

How heavy …………………………………………………………………………..

4, The road is 10 miles long.

The length …………………………………………………………………………..

5, His height is 5 feet.

He is ………………………………………………………………………………..

6, The dictionary is 5 inches thick.

The dictionary ………………………………………………………………………

7, How broad is the window?

What ………………………………………………………………………………..

8, It is not easy to learn English well.

Learning …………………………………………………………………………….

9, What is the matter with you?

What ………………………………………………………………………………..

10, How high is the Big Ben Clock Tower?

What …………………………………………………………………………………

11, What is your son’s weight?

How ………………………………………………………………………………….

12, What is the price of this face mask?

How much …………………………………………………………………………...

13, How long is the Mekong river?

What …………………………………………………………………………………

14, How wide is the West Lake?

What …………………………………………………………………………………

15, What is the age of your son?

How ………………………………………………………………………………….

16, Where do you live?

What …………………………………………………………………………………

17, What is the depth of the Pacific Ocean?

How ………………………………………………………………………………….

18, Would you like me to cook dinner tonight?

I will …………………………………………………………………………………

19, Remember to wake me up at 6.30 tomorrow morning.

Don’t forget …………………………………………………………………………

20, How thick is that novel?

What ………………………………………………………………………………..

21, It is a lovely dinner.

What ………………………………………………………………………………..

22, He lives too far away from the school.

He doesn’t …………………………………………………………………………..

23, Long is a very swimmer.

Long swims ………………………………………………………………………….

24, My brother cycles slowly.

My brother is ………………………………………………………………………..

25, Mr. Cuong plays tennis very well.

Mr. Cuong is ...………………………………………………………………………

26, Mrs. Chi is a quick typist.

Mrs. Chi types ……………………………………………………………………….

27, Thoa sings smoothly.

Thoa is ………………………………………………………………………………

28, Miss. An is a fast runner.

Miss. An runs ……………………………………………………………………….

29, Mr. Hung is a safe driver.

Mr. Hung drives …………………………………………………………………….

30, Minh’s sister dances marvelously.

Minh’s sister is ………………………………………………………………………

31, Mrs. Oanh cooks well.

Mrs. Oanh is ………………………………………………………………………...

32, Khanh is a fluent English speaker.

Khanh speaks ………………………………………………………………………..

33, It is not necessary for you to finish the work today.

You don’t have ………………………………………………………………………

34, I like roller skating and my brother does, too.

Both ………………………………………………………………………………….

35, How much are these rackets?

What is ………………………………………………………………………………

Đáp án

1. How beautiful the Chrismas tree is!

2. My sister wasn’t able to swim last year

3. How heavy were you two years ago ?

4. The length of the road is 10 miles

5. He is 5 feet high

6. The dictionary is 5 inches thick.

7. What is the width of the window ?

8. Learning English well is difficult

9. What is wrong with you ?

10. What is the hight of the Big Ben Clock Tower ?

11. How heavy is your son ?

12. How much does this face mask cost?

13. What is the length of the Me Kong river ?

14. What is the width of the West lake ?

15. How old is your son?

16. What's your address?

17. How deep is the Pacific Ocean?

18. I will cook dinner tonight.

19. Don't forget get up at 6.30 tomorrow morning.

20. What thickness is that novel ?

21. What a lovely dinner!

22. He doesn't live near the school.

23. Long swims very well

24. My brother is a slow cyclist.

25. Mr. Cuong is a good tennis player.

26. Mrs. Chi types quickly

27. Thoa is a smooth singer

28. Miss An runs fast

29. Mr. Hung drives safely

30. Minh's sister is a marvelous dancer

31. Mrs Oanh cooks well

32. Khanh speaks English fluently

33. You don't have to finish the work today

34. Both my brother and I like roller skating

35. What is the price of these rackets?

Bài 2.

1. The children prefer cycling to walking.

The children would rather ------------------------------------------------------------

2. I prefer going out for a meal to staying at home.

I’d rather --------------------------------------------------------------------------------

3. I don’t think it’s a good idea for you to buy that car.

I’d rather -------------------------------------------------------------------------------

4. I would prefer you deliver this sofa on Friday.

I’d rather you -------------------------------------------------------------------------

5. Please don’t go there now.

I’d rather you ------------------------------------------------------------------------

6. She has a one-hour journey to work every day.

Her journey ----------------------------------------------------------------------------

7. I had to spend two hours finishing my assignment.

It took ----------------------------------------------------------------------------------

8. We spent three hours opening the door.

It took ------------------------------------------------------------------------------------

9. He washed his car in one hour.

It took ------------------------------------------------------------------------------

10. They built that bridge in three years.

It took -------------------------------------------------------------------------------------

11. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.

The sea was too -------------------------------------------------------------------------

12. The ink was so faded that I couldn’t read the word.

The ink was too ---------------------------------------------------------------------

13. The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.

It was ---------------------------------------------------------------------------------

14. He is such a slow speaker that his students get bored.

He speaks ------------------------------------------------------------------------------

15. These questions are too difficult for us to answer.

These questions are so ---------------------------------------------------------------

16. He spoke too quickly for me to understand.

He spoke so ---------------------------------------------------------------------------

17. The air is too polluted for us to breathe.

The air is not ----------------------------------------------------------------------------

18. The tea was too hot for him to drink.

It was such ---------------------------------------------------------------------------

19. The garden is too small to play football in.

The garden isn’t -----------------------------------------------------------------------

20. The box was too heavy for the child to carry.

The box was so ------------------------------------------------------------------------

It was such ------------------------------------------------------------------------------

21. The film was interesting enough for us to see twice.

It was such --------------------------------------------------------------------

The film was ------------------------------------------------------------------

22. I won’t swim in the sea because it is too cold.

The sea is not ------------------------------------------------------------------

23. It was such hot coffee that he couldn’t drink it.

The tea was too ----------------------------------------------------------------

24. No one in the group is younger than her.

She is the -------------------------------------------------------------------------

25. Tom is the best football player in the team.

No one in the team is ----------------------------------------------------------

26. My sister is taller than any other student in the class.

My sister is ---------------------------------------------------------------------

27. Susan isn’t as good at chemistry as Sarah.

Sarah is ---------------------------------------------------------------------------

28. Stone isn’t as hard as iron.

Iron is -----------------------------------------------------------------------------

29. I don’t play the guitar as well as he does.

He plays ------------------------------------------------------------------------------

30. No other city in Vietnam is so large as Ho Chi Minh city.

Ho Chi Minh city ---------------------------------------------------------------------

31. My father doesn’t drink a lot. He doesn’t smoke a lot.

My father neither ---------------------------------------------------------------------

32. He didn’t come. He didn’t phone me.

He neither ----------------------------------------------------------------------------

33. I come late and my friend comes late too.

Both -------------------------------------------------------------------------------------

34. She likes pop music. She also likes rock music.

She likes not only ------------------------------------------------------------------

35. You can go to bed. You can watch TV if you like.

You can either -----------------------------------------------------------------------

Bài 3. Rewrite the following sentences, using capital words

1. I find collecting glass bottles interesting. HOBBY

__________________________________________________________________

2. Van’s brother usually goes to work by motorbike. RIDES

__________________________________________________________________

3. What hobby do you like best, Elina? FAVOURITE

__________________________________________________________________

4. Linh finds playing board games boring. Like

__________________________________________________________________

5. My sister enjoys arranging flowers. FINDS

__________________________________________________________________

Đáp án

1. My hobby is collecting glass bottles.

2. Van’t brother usually rides his motorbike to work.

3. What is your favourite hobby, Elina?

4. Ling doesn’t like playing board games.

5. My sister finds arranging flowers interesting.

Bài 4 Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.

1. This is the first time I’ve never painted a mural over graffiti.

I have never________________________________________________

2. Mr. Binh started recycling rubbish two years ago.

Mr. Binh has__________________________________________________

3. David failed the exam because of his laziness.

Because David _______________________________________________

4. They haven’t cleaned up the street for five months.

It’s_____________________________________________________

5. We have donated books and clothes for ten years.

We began ______________________________________________________

Đáp án

1. I have never painted a mural over graffiti before.

2. Mr.Binh has recycled/ has been recycling rubbish for two years.

3. Because David was lazy, he failed the exam.

4. It’s been five months since they last cleaned up the street.

5. We began donating/ to donate books and clothes ten years ago.

Bài 5 Rewrite the following sentences in such a way that they mean the same as the original sentences. (1 pt)

1. It’s a good idea to eat a lot of fruit and vegetables every day.

We should ____________________________________________________

2. We couldn’t keep on cleaning the streets because of the heavy rain.

Because it ______________________________________________________

3. The garden party won’t take place if the weather doesn’t improve.

Unless ___________________________________________________________

4. Both students and teachers can borrow books from the library.

The library lend ___________________________________________________

5. Nobody plays this piece of music as beautifully as he does.

He plays this __________________________________________________

Đáp án

1. We should eat a lot of fruit and vegetables every day.

2. Because it rained heavily, we couldn’t keep on cleaning the streets.

3. Unless the weather improves, the garden party won’t take place.

4. The library lend books to both students and teachers.

5. He plays this piece of music more beautifully than anybody else.

Bài 6: Combine the sentences. Use the words in brackets.

1. Classical music is interesting. Folk music is interesting. (as…as)

__________________________________________________________________

2. This picture is 800, 000 VND. That picture is 600, 000 VND. (price… different)

__________________________________________________________________

3. Mr. Brown speaks English. Mrs. Kent speaks English. (same language)

__________________________________________________________________

4. John didn’t go to the concert show last night. Nam didn’t go to the concert show last night. (either)

__________________________________________________________________

5. Mr. Phong teaches history of arts. Mrs. Ha teaches history of music. (same subject)

__________________________________________________________________

6. I like pop music. My brother likes pop music (too)

__________________________________________________________________

7. This painting is green. That painting is green. (colour… different)

__________________________________________________________________

8. The new sculpture is 4 meters high. The old sculpture is 4.2 meters high. (as… as)

__________________________________________________________________

9. Van Gogh is Dutch. Picasso is Spanish. (nationality… different)

__________________________________________________________________

10. Hoa sings beautifully. Hoa’s sister sings more beautifully than her. (as… as)

__________________________________________________________________

Đáp án

1. Classical music is as interesting as folk music.

2. The price of this picture is different from (the price of) that picture.

3. Mr. Brown speaks the same language as Mrs. Kent (does).

4. John didn’t go to the concert show last night and Nam didn’t either.

5. Mr. Phong does not teach the same subject as Mrs. Ha (does).

6. I like pop music and my brother does too.

7. The colour of this painting is not different from (the colour of) that painting.

8. The new sculpture is not as high as the old culpture.

9. Van Gogh’t nationality is different from Picasso’s (nationality).

10. Hoa does not sing as beautifully as her sister (does).

Bài 7: Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the word given. (Use 2 - 5 words in total).

Example:

0. My house has a small garden.

is There is a small garden in my house.

1. I like pop music but my brother likes rock music.

different My taste in music ______________________ my brother’s.

2. Neither Mary nor her sister studied arts at school.

either Mary never studied arts at school and ____________________.

3. I think Vinh acted better than Quang in that play.

as I think Quang didn’t ___________________ Vinh in that play.

4. Both Anna and her brother are fond of watching water puppet.

too Anna is fond of watching water puppet and _________________.

5. My hobby is drawing and John’s hobby is also drawing.

same My hobby __________________________ John’s hobby.

Đáp án

1. is different from

2. her sister didn’t either

3. act as/ so well as

4. her brother is too

5. is the same as

Bài 8: Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not changer the word given.

1. I would like six apples. DOZEN

__________________________________________________________________

2. What is the price of a bowl of beef noodle soup? MUCH

__________________________________________________________________

3. There is sugar in many kinds of food. HAVE

__________________________________________________________________

4. We haven’t got any tomatoes. THERE

_________________________________________________________________

5. My sister likes chicken very much. FAVOURITE

__________________________________________________________

Đáp án

1. I would like half a dozen apples.

2. How much is a bowl of beef noodle soup?

3. Many kinds of food have (got) sugar.

4. There aren’t any tomatoes left.

5. Chicken is my sister’s favourite food/ meat.

Bài 9: Put the following sentences into the passive voice.

1. People invented the wheel thousands of years ago.

__________________________________________________________________

2. Are they building a statue of Chu Van An?

__________________________________________________________________

3. Do four busy streets surround the Temple of Literature?

__________________________________________________________________

4. They will not provide pencils at the test, so please bring your own.

__________________________________________________________________

5. Mr. Binh hasn’t taught us since the last semester.

__________________________________________________________________

6. A student teacher is doing that experiment.

__________________________________________________________________

7. Did you buy this dictionary two weeks ago?

__________________________________________________________________

8. Alan’s knowledge about science and technology doesn’t impress me.

__________________________________________________________________

9. They are going to build a new school here next year.

__________________________________________________________________

10. I have used this computer for two years.

_________________________________________________________________

Đáp án

1. The wheel was invented thousands of years ago.

2. Is a statue of Chu Van An being built?

3. Is the Temple of Literature surrounded by four bysy streets?

4. Pencils will not/ won’t be provided at the test, so please bring your own.

5. We haven’t been taught by Mr. Binh since last semester.

6. That experiment is being done by a student teacher.

7. Was this dictionary bought two weeks ago?

8. I am not impressed by Alan’s knowledge about science and technology.

9. A new school is going to be built here next year.

10. This computer has been used for two years.

Bài 10 Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.

1. They have offered Quang the opportunity to study abroad.

Quang___________________________________________________________

2. Was Tom given a lot of presents on his birthday?

Did_____________________________________________________________

3. I advise you to revise the lesson carefully for the next exam.

You’d__________________________________________________________

4. Is Professor Cook teaching that course this semester?

Is that course____________________________________________________

Đáp án

1. Quang has been offered the opportunity to study abroad.

2. Did they/ people give Tom a lot of presents on his birthday?

3. You’d better revise the lesson carefully for the next exam.

4. Is that course being taught by Professor Cook this semester?

5. We cannot complete the construction of the lecture hall until next month.

Bài 11: Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. (1 p)

1. You’re the best guitarist in the school.

No one ________________________________________________________

2. He didn’t remember anything about it, and I didn’t, either.

He forgot__________________________________________________________

3. School uniforms don’t have to be worn at all times.

Students _________________________________________________________

4. Don’t fry food which can be grilled.

Avoid_____________________________________________________________

5. With luck, she will win the cookery competition.

If ______________________________________________________________

Đáp án

1. No one in the school plays the guitar better than you (do).

2. He forgot everything about it, and I did, too.

3. Students don’t have to wear uniforms at all times.

4. Avoid frying food which can be grilled.

5. If she is lucky, she will win the cookery competition.

Mời bạn đọc tải về để xem trọn bộ nội dung tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 7. Với bộ tài liệu này, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh lớp 7 nâng cao kỹ năng viết lại câu tiếng Anh - một chuyên đề thường rất hay gặp trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh.

Ngoài tài liệu trên, VnDoc.com còn đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Đánh giá bài viết
45 63.185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm