Từ vựng Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 7 Music And Arts

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 7 học tốt Tiếng Anh lớp 7, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 7 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021. Trong đó, tài liệu từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 4 Music And Arts gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời bạn đọc tham khảo và download tài liệu để phục vụ tốt cho việc học tập.

VOCABULARY

ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

anthem

n

/ˈænθəm/

bài hát ca ngợi

songwriter

n

/ˈsɒŋraɪtə(r)/

nhạc sỹ, người sáng tác bài hát

composer

n

/kəmˈpəʊzə(r)/

nhà soạn nhạc

compose

v

/kəmˈpəʊz/

soạn nhạc

Opera

n

/ˈɒprə/

nhạc ô pê ra

sculpture

n

/ˈskʌlptʃər/

nghệ thuật điêu khắc

puppet

n

/ˈpʌpɪt/

con rối

puppeteer

n

/pʌpɪˈtɪə(r)/

nghệ sĩ rối

water puppetry

n

/ˈwɔːtə(r) ˈpʌpɪtri/

môn rối nước

performance

n

/pəˈfɔːməns/

màn trình diễn

perform

v

/pəˈfɔːm/

thực hiện

originate

v

/əˈrɪdʒɪneɪt/

bắt nguồn, gốc ở

rural

adj

/ˈrʊərəl/

thuộc vùng quê

academic

adj

/ækəˈdemɪk/

có tính học thuật

non-essential

adj

/nɒn ɪˈsenʃl/

không cần thiết

core subject

n

/kɔː(r) ˈsʌbdʒɪkt/

môn học chính

country music

n

/ˈkʌntri ˈmjuːzɪk/

nhạc đồng quê

classical music

n

/ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk/

nhạc cổ điển

folk music

n

/fəʊk ˈmjuːzɪk/

nhạc dân ca

modern music

n

/ˈmɒdn ˈmjuːzɪk/

nhạc hiện đại

curriculum

n

/kəˈrɪkjələm/

chương trình giảng dạy

portrait

n

/ˈpɔːrtreɪt/

bức chân dung

exhibition

n

/eksɪˈbɪʃn/

cuộc triển lãm

photography

n

/fəˈtɒɡrəfi/

nghề nhiếp ảnh

crayon

n

/ˈkreɪən/

bút chì màu

microphone

n

/ˈmaɪkrəfəʊn/

micro

paintbrush

n

/ˈpeɪntbrʌʃ/

cây cọ vẽ

musical instrument

n

/ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/

nhạc cụ

drum

n

/drʌm/

trống

cello

n

/ˈtʃeləʊ/

đàn xen-lô

saxophone

n

/ˈsæksəfəʊn/

kèn sắc xô phôn

comedian

n

/kəˈmiːdiən/

nghệ sĩ hài kịch

poet

n

/ˈpəʊɪt/

nhà thơ

poem

n

/ˈpəʊɪm/

bài thơ

live

n

/laɪv/

sống

compulsory

adj

/kəmˈpʌlsəri/

bắt buộc

emotional

adj

/ɪˈməʊʃənl/

có cảm xúc

melodic

adj

/məˈlɒdɪk/

du dương

in person

idiom

/ɪn ˈpərsn/

đích thân, trực tiếp

dedicate

v

/ˈdedɪkeɪt/

cống hiến

Trên đây là toàn bộ từ vựng Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 7 mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu “Học đi đôi với hành”, VnDoc đã đăng tải tài liệu Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
29 5.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm