Bài tập Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World Unit 4

Bài tập nâng cao Unit 4 lớp 7 Community Services

Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao Community Services do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the option that best completes each of the following sentences.

1. We will ___________ a fund-raising event this Sunday. Do you want to come?

A. donate

B. organize

C. raise

2. The Terry Fox ___________ will be held in November this year. This event usually attracts thousands of runners.

A. craft fair

B. fun run

C. fashion show

3. My mother often cooks very big meals, so we often eat ___________ for days.

A. leftovers

B. snacks

C. desserts

4. The students decided to ___________ a project about helping their community.

A. make

B. do

C. hold

5. The school was happy ___________ the fair in their playground.

A. holding

B. to hold

C. hold

Supply the correct forms of the given words.

1. ___________ for community events makes our lives more meaningful. (volunteer)

2. The campaign managed to raise $20,000 through online ___________. (donate)

3. What type of community ___________ do you have in your area? (serve)

Read the passage below and choose the best answer to each of the following questions.

Volunteering can bring a lot of benefits for teenagers. It gives teenagers the chance to see how their efforts can help improve others’ lives. This makes them become more confident and feel happier. Through voluntary work, teenagers also make more friends. They can learn from friends from different ages and backgrounds. When volunteering, teenagers may choose to work in an area that they find interesting. If they want to become healthcare workers, they may volunteer to work at a hospital. Sometimes teenagers are not sure what interests them. Voluntary work may help them discover what they are fond of.

1. Which benefit is not mentioned in the reading?

A. Teenagers are happier.

B. Teenagers have more friends.

C. Teenagers become healthier.

2. The phrase “fond of” is closest in meaning to __________ .

A. interested in

B. sure

C. happy

3. What can be inferred from the reading?

A. Teenagers shouldn’t volunteer for activities that they don’t like.

B. Teenagers who are not sure about their interests shouldn’t volunteer.

C. Teenagers can make friends of differentgenerations when volunteering.

4. According to the passage, if you love animals, where should you volunteer to work?

A. at a hospital

B. at a zoo

C. at a flower garden

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Xem tiếp: Bài tập tiếng Anh 7 i-Learn Smart World Unit 5 MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập tiếng Anh 7 i-Learn Smart World Unit 4. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.711
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm