Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 6 Education

Ngữ pháp Unit 6 sách Smart World 7

VnDoc.com gửi đến quý thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Smart World Unit 6 Education do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ bao gồm ngữ pháp trọng tâm của bài 6: have to thì hiện tại đơn, từ nhấn mạnh trong tiếng Anh và liên từ Because rất quan trọng cho quá trình học tập của các bạn học sinh.

Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 6 Education

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Have to ở thì hiện tại đơn

1. Định nghĩa

- Sử dụng “have to” để nói về một hành động ai đó bảo chúng ta làm

- “Do not have to” để nói về một hành động chúng ta có thể lựa chọn không làm nếu chúng ta không muốn.

2. Cấu trúc

(+) S + have to/ has to + V

(-) S + don’t have to/ doesn’t have to + V

(?) Do/ Does + S + have to + V?

II. Từ nhấn mạnh trong Tiếng Anh - Intensifier

1. Định nghĩa

- Là những từ được sử dụng để gia tăng thêm ý nghĩa của động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác trong câu nói. Những từ nhấn mạnh sẽ biến ý nghĩa của điều muốn nói trở nên nhiều màu sắc và có chiều sâu hơn.

2. Cách dùng “so” và really

- Sử dụng “so” để thể hiện sự bất ngờ về điều gì đó hơn sự mong đợi của bạn.

I’m so hungry

- Sử dụng “really” trước tính từ hoặc một vài động từ để nhấn mạnh.

Eg: I really want to buy that car.

III. Cách dùng Because

1. Định nghĩa

- Because là liên từ, nó luôn đứng đầu mệnh đề trước chủ ngữ + động từ (subject + verb), dùng để nối hai mệnh để thành một câu.

- Với những mệnh đề bắt đầu “Because” trả lời cho câu hỏi “Why” và được sử dụng để đưa ra lý do cho mệnh đề khác.

2. Vị trí của mệnh đề chứa because

- Because và mệnh đề sau nó có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính.

- Mệnh đề because có thể đứng 1 mình, đặc biệt khi để trả lời câu hỏi hoặc khi do dự.

IV. Bài tập vận dụng

Fill in the blanks with “have to/ has to/ don’t have to/ doesn’t have to”

1. I _____________ do my homework tonight because tomorrow is Sunday.

2. We _____________ work together for our project at school.

3. Does your sister _____________ do the housework everyday?

4. My brother _____________ walk to school today because his bike is broken.

5. Jenny _____________ write a book report. It’s for her French class.

6. I _____________ give a presentation for my English class.

7. Students _____________ wear uniform on Monday and Thursday.

8. Do you _____________ study hard for your examination?

9. Peter _____________ work in our group for this project. He can work on his own at home.

10. Mr. Nguyen _____________ drive from home to Ha Long city because nobody has driving license.

Xem đáp án

1. I _____don’t have to________ do my homework tonight because tomorrow is Sunday.

2. We _____have to________ work together for our project at school.

3. Does your sister ____have to_________ do the housework everyday?

4. My brother _____has to________ walk to school today because his bike is broken.

5. Jenny _____has to________ write a book report. It’s for her French class.

6. I _______have to______ give a presentation for my English class.

7. Students _____have to________ wear uniform on Monday and Thursday.

8. Do you _____have to________ study hard for your examination?

9. Peter _____doesn’t have to________ work in our group for this project. He can work on his own at home.

10. Mr. Nguyen ______has to_______ drive from home to Ha Long city because nobody has driving license.

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 7 Transportation MỚI

Trên đây là trọn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 6 Education.

Đánh giá bài viết
12 4.848
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm