Tiếng Anh 7 Smart World Unit 2 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 2 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A. 1

B. 8

C. 7

D. 6

E. 2

F. 4

G. 5

H. 3

b. In pairs: Discuss more health problems and advice and note them down.

(Làm việc theo cặp: Thảo luận thêm các vấn đề về sức khỏe và đưa ra lời khuyên và ghi chú chúng)

Gợi ý đáp án

A: What’s the matter with you?

B: I have backache

A: You shouldn’t carry heavy things

Listening

a. Listen to Jacob visiting the doctor. Circle the reason for Jacob's visit.

(Nghe Jacob đến khám bác sĩ. Khoanh tròn lý do cho việc đến khám của Jacob.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

2. He is sick.

(Anh ấy bị ốm)

Nội dung bài nghe

Jacob: Good morning, Doctor.

Doctor: Good morning, Jacob. What can I do for you today?

Jacob: I’m feeling very well

Doctor: How are you feeling?

Jacob: I have a sore throat and I feel very tired.

Doctor: I see. Are you getting enough sleep every night?

Jacob: Hmm… Not really. I often stay up late because I have a lot of homework.

Doctor: Do you use a computer for your homework?

Jacob: Yes. I use a laptop all the time.

Doctor: Well, you shouldn’t stay up late or spend too much time on your laptop.

Jacob: OK, I’ll try.

Doctor: And you should get at least seven hours of sleep every night. Eight or nine hours would be better.

Jacob: OK

Doctor: Here’s some medicine for your throat. Take it every morning and night.

Jacob: Thanks, Doctor.

Doctor: You’re welcome.

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. sore throat

2. (very) tired

3. late

4. laptop

5. seven

c. What do you do when you're sick? Why?

(Bạn làm gì khi bạn bị ốm? Tại sao?)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

When I am sick, I will take some medicines and get more sleep.

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Nội dung bài nghe

G1: I have a stomachache

G2: You should take some medicine.

b. Use the prompts to give advice for each problem.

(Sử dụng lời nhắc để đưa ra lời khuyên cho từng vấn đề.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. You shouldn’t eat so much candy.

2. You should take (some) medicines.

3. You shouldn’t eat junk food.

4. You should see a doctor.

5. You should tale an eye test.

6. You shouldn’t sit down all day.

7. You should eat something.

c. Fill in the blanks using should or shouldn't.

(Điền vào chỗ trống sử dụng should hoặc shouldn’t.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. should

2. shouldn’t

3. shouldn’t

4. should - should

5. should - should

6. should

7. shouldn’t

d. In pairs: Ask for and give your partner advice using the prompts.

(Làm theo cặp: Hỏi và đưa ra lời khuyên cho bạn của em sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Pronunciation

a. "Do you...?" often sounds like /dju/.

(“Do you...?” thường nghe giống như /dju/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi phát âm của từ gạch dưới.)

Bài nghe

Do you get enough sleep?

Do you eat a lot of fast food?

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note “a”.

(Nghe và gạch bỏ từ không tuân theo cách phát âm ghi chú “a”.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Do you do exercise? => Wrong because there’s no connection speech.

d. Read the sentences with the sound changes noted in "a" to a partner.

(Đọc câu với sự thay đổi phát âm ghi chú ở phần a cùng bạn của em.)

Practice

Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Luyện tập đoạn hội thoại. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Speaking

a. In pairs: Student B, page 118 File 2. Student A, you're a doctor giving advice to a sick patient. Ask your patient questions, complete the questionnaire, and give advice if you need to for each question.

(Làm việc theo cặp: Học sinh B đến trang 118 File 2. Học sinh A, bạn là bác sĩ đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân. Hỏi bệnh nhân, hoàn thành bảng câu hỏi và đưa ra lời khuyên nếu bạn cần cho mỗi câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

HEALTH QUESTIONNAIRE (Bảng câu hỏi sức khỏe)

Patient's name: Linh

Date: 28/04/2023

How are you feeling today?

feel sick

feel tired

stomachache

Causes

Do you sleep eight hours a night? - No

Do you do exercise every day? - No

Do you eat a lot of fast food? - Yes

Do you watch a lot of TV? - Yes

Do you play a lot of video games? - No

Advice

You should sleep enough.

You should do exercise.

You shouldn’t eat a lot of fast food.

You shouldn’t watch a lot of TV.

You shouldn’t play a lot of video games.

b. Swap roles. Student A, now you're the patient. Answer the doctor's questions and write down their advice.

(Hoán đổi vai trò. Học sinh A, bạn là bệnh nhân. Trả lời câu hỏi của bác sĩ và viết lời khuyên.) 

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Doctor: How do you feel now?

(Bạn đang cảm thấy như thế nào?)

A: I have a cough, a headache, and I feel weak.

(Tôi bị ho, đau đầu, và cảm thấy không khỏe.)

Doctor: Do you eat a lot of fast food?

(Bạn có ăn nhiều đô ăn nhanh không?)

A: Yes, I do. And I always watch TV until midnight.

(Có. Và tôi còn xem TV đến tận nửa đêm.)

Doctor: You shouldn’t eat a lot of fast food, watch a lot of TV. You should keep warm and get some rest.

(Bạn không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh. Bạn nên giữ ấm và nghỉ ngơi nhiều hơn.)

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh lớp 7 Smart World Unit 2 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
27 16.605
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 7

    Xem thêm