Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A. 1

B. 8

C. 7

D. 6

E. 2

F. 4

G. 5

H. 3

b. In pairs: Discuss more health problems and advice and note them down.

(Làm việc theo cặp: Thảo luận thêm các vấn đề về sức khỏe và đưa ra lời khuyên và ghi chú chúng)

Gợi ý đáp án

A: What’s the matter with you?

B: I have backache

A: You shouldn’t carry heavy things

Listening

a. Listen to Jacob visiting the doctor. Circle the reason for Jacob's visit.

(Nghe Jacob đến khám bác sĩ. Khoanh tròn lý do cho việc đến khám của Jacob.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

2. He is sick.

(Anh ấy bị ốm)

Nội dung bài nghe

Jacob: Good morning, Doctor.

Doctor: Good morning, Jacob. What can I do for you today?

Jacob: I’m feeling very well

Doctor: How are you feeling?

Jacob: I have a sore throat and I feel very tired.

Doctor: I see. Are you getting enough sleep every night?

Jacob: Hmm… Not really. I often stay up late because I have a lot of homework.

Doctor: Do you use a computer for your homework?

Jacob: Yes. I use a laptop all the time.

Doctor: Well, you shouldn’t stay up late or spend too much time on your laptop.

Jacob: OK, I’ll try.

Doctor: And you should get at least seven hours of sleep every night. Eight or nine hours would be better.

Jacob: OK

Doctor: Here’s some medicine for your throat. Take it every morning and night.

Jacob: Thanks, Doctor.

Doctor: You’re welcome.

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. sore throat

2. (very) tired

3. late

4. laptop

5. seven

c. What do you do when you're sick? Why?

(Bạn làm gì khi bạn bị ốm? Tại sao?)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

When I am sick, I will take some medicines and get more sleep.

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Nội dung bài nghe

G1: I have a stomachache

G2: You should take some medicine.

b. Use the prompts to give advice for each problem.

(Sử dụng lời nhắc để đưa ra lời khuyên cho từng vấn đề.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. You shouldn’t eat so much candy.

2. You should take (some) medicines.

3. You shouldn’t eat junk food.

4. You should see a doctor.

5. You should tale an eye test.

6. You shouldn’t sit down all day.

7. You should eat something.

c. Fill in the blanks using should or shouldn't.

(Điền vào chỗ trống sử dụng should hoặc shouldn’t.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. should

2. shouldn’t

3. shouldn’t

4. should - should

5. should - should

6. should

7. shouldn’t

 

d. In pairs: Ask for and give your partner advice using the prompts.

(Làm theo cặp: Hỏi và đưa ra lời khuyên cho bạn của em sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Pronunciation

a. "Do you...?" often sounds like /dju/.

(“Do you...?” thường nghe giống như /dju/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi phát âm của từ gạch dưới.)

Bài nghe

Do you get enough sleep?

Do you eat a lot of fast food?

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note “a”.

(Nghe và gạch bỏ từ không tuân theo cách phát âm ghi chú “a”.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Do you do exercise? => Wrong because there’s no connection speech.

d. Read the sentences with the sound changes noted in "a" to a partner.

(Đọc câu với sự thay đổi phát âm ghi chú ở phần a cùng bạn của em.)

Practice

Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Luyện tập đoạn hội thoại. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Speaking

a. In pairs: Student B, page 118 File 2. Student A, you're a doctor giving advice to a sick patient. Ask your patient questions, complete the questionnaire, and give advice if you need to for each question.

(Làm việc theo cặp: Học sinh B đến trang 118 File 2. Học sinh A, bạn là bác sĩ đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân. Hỏi bệnh nhân, hoàn thành bảng câu hỏi và đưa ra lời khuyên nếu bạn cần cho mỗi câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

b. Swap roles. Student A, now you're the patient. Answer the doctor's questions and write down their advice.

(Hoán đổi vai trò. Học sinh A, bạn là bệnh nhân. Trả lời câu hỏi của bác sĩ và viết lời khuyên.) 

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
20 11.720
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm