Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Fill in the blanks. Listen and repeat

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A. 1

B. 4

C. 2

D. 7

E. 3

F. 6

G. 8

H. 5

b. In pairs: When did you feel like the people in the pictures?

(Theo cặp: Khi nào bạn cảm thấy giống với những người trong bức tranh?)

Gợi ý đáp án

I was delighted because my mom bought me a bike for my birthday.

Reading

a. Read the letter from James to his aunt. Is James doing well in school?

(Đọc thư của James gửi cho dì anh ấy. Có phải James đang học tốt ở trường?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. No

b. Now, read and circle the correct answer.

(Bây giờ, đọc và khoanh tròn đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. c

2. b

3. c

4. b

c. In pairs: What subjects do you find the easiest? What do you find the most difficult?

(Theo cặp: Môn học nào bạn thấy dễ nhất? Môn nào khó nhất?)

Gợi ý đáp án

A: What subjects do you find the easiest?

B: I think English is the easiest.

A: What do you find the most difficult?

B: I think Maths is the most difficult.

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

b. Unscramble the sentences.

(Sắp xếp câu.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. I’m really happy because I passed my English test.

2. She’s so upset because she lost her math textboook.

3. My mm is really disappointed because I failed my geography test.

4. I’m so annoyed because I got a D on my history homework.

5. The students were really surprised because they passed their exams.

6. She was so pleased because she got an A on her math test.

c. Write sentences using the pictures and the prompts.

(Viết câu sử dụng hình ảnh và gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. She is so pleased because she got a B on her math exam.

2. She is really disappointed because she got a F on her history essay.

3. He is really surprised because he got an A on his English test.

4. She is so annoyed because her computer is slow.

d. In pairs: Talk about how you feel about school and why. Use the adjectives in the box.

(Theo cặp: Nói về việc bạn cảm thấy thế nào về trường học và tại sao. Sử dụng tính từ trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

I’m so surprised because I got an A on my Geography test.

Pronunciation

a. Stress intensifiers for emphasis.

(Trọng âm của từ để nhấn mạnh.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

b. Listen to the sentence and focus on the underlined word.

(Nghe câu và tập trung từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

They’re so disappointed because they failed all their tests

=> Wrong because there’s no stress on “so”

d. Read the sentences with the sentence stress noted in "a." to a partner.

(Đọc câu với ghi chú ở phần a với bạn đồng hành.)

Practice

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Luyện tập hội thoại, Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

b. Practice with your own ideas.

(Luyện tập với ý tưởng của bạn.)

Speaking

a. You're at school and want to know why your friend feels good or bad. In pairs: Take turns acting out the situations in the pictures while your partner guesses how you feel and why.

(Bạn đang ở trường và muốn biết tại sao bạn bè lại cảm thấy tốt hoặc tệ. Theo cặp: Lần lượt diễn những tình huống trong bức tranh, trong khi đó bạn đồng hành đoán bạn cảm thấy thế nào và tại sao.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2

b. Now, join another pair and play again using your own ideas.

(Bây giờ, tham gia cặp khác và chơi lại sử dụng ý tưởng của bạn.)

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3 Education MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 6 Lesson 2 Education. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
16 4.821
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm