Tiếng Anh 7 Smart World Unit 2 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Unit 2 lớp 7 Smart World Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Match the words and phrases with the pictures. Listen and repeat.

(Điền từ và cụm từ với bức tranh tương ứng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. eat fruit and vegetables

2. drink soda

3. eat fast food

4. get some sleep

5. healthy

6. unhealthy

b. In pairs: Discuss which things are healthy and unhealthy.

(Làm theo cặp: Thảo luận những thứ gì tốt cho sức khỏe và thứ gì không tốt cho sức khỏe.)

Gợi ý đáp án

Eating junk food is unhealthy because it contains lots of fat.

Reading

a. Read Toby and Lisa's class report and circle the correct answer.

(Đọc báo cáo lớp của Toby và Lisa, khoanh tròn đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. Most students have a healthy lifestyle.

Hướng dẫn dịch bài đọc

Cuộc khảo sát lối sống lành mạnh của lớp Toby và Lisa

Chúng tôi đã hỏi những bạn cùng lớp về lối sống lành mạnh của họ. Hai người bạn nói rằng họ ăn nhiều đồ ăn nhanh, nhưng những người còn lại nói họ không ăn quá nhiều. 10 bạn nói rằng họ thường xuyên tập thể dục và 8 bạn nói họ cũng tập một số bài thể dục. Mặt khác, hai bạn nói rằng họ không tập thể dục! Chúng tôi nghĩ rằng họ thực sự lười.

Chúng tôi cũng hỏi cả lớp về lượng trái cây họ ăn hàng ngày. 15 bạn nói họ ăn trái cây mỗi ngày và 4 bạn khác nói họ không ăn nhiều trái cây. 1 bạn nói không ăn trái cây. Từ cuộc khảo sát, chúng ta có thể thấy hầu hết cả lớp đều khỏe mạnh và đó là một tin tốt!

b. Now, read and circle the correct answers.

(Bây giờ, đọc và khoanh tròn đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. b

4. c

c. In pairs: Do you have a healthy lifestyle? Why (not)?

(Làm theo cặp: Bạn có một lối sống lành mạnh không? Tại sao (không)?

Gợi ý đáp án

A: Do you have a healthy lifestyle?

B: Yes, I do

A: Why?

B: Because I don’t like eating fast food and drinking soda

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe:

G: How much pizza do you eat?

B: I don’t eat any pizza

b. Circle the correct words.

(Khoanh tròn từ đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. any

2. lots of

3. much

4. a little

5. any

c. Look at the table and answer the questions.

(Nhìn bảng và trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Jimmy does a lot of exercise every week.

(Jimmy tập thể dục nhiều mỗi tuần)

2. Joey watches a little TV every day.

(Joey xem tivi ít mỗi ngày)

3. Janet drinks some soda every week.

(Janet uống một chút soda mỗi tuần)

4. Jonny doesn’t eat any salad.

(Jonny không ăn sa-lát)

d. In pairs: Ask your partner about the activities in Task c.

(Làm theo cặp: Hỏi bạn mình về những hoạt động ở phần c.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Pronunciation

a. Intonation falls for Wh-questions

(Ngữ điệu cho câu hỏi “Wh-question”.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

b. Listen to the sentence and notice how the intonation falls.

(Nghe câu và chú ý ngữ điệu.)

Bài nghe

How much fast food do you eat every week?

c. Listen and cross out the question that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu hỏi không tuân thủ theo ghi chú ở bài a.)

Bài nghe

How much junk food do you eat every week?

How much exercise do you do every day?

d. Read the questions with the falling intonation to a partner.

(Đọc câu hỏi cùng ngữ điệu với bạn.)

Practice

Ask and answer

(Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Speaking

Who Has the Healthiest Lifestyle?

a. You're doing a survey about healthy lifestyles. In threes: Fill in the survey for yourself, then ask two friends about their lifestyles. For each (+) answer, add points. For each - answer, subtract points.

(Bạn đang làm khảo sát về cách sống khỏe. Trong 3 người: Điền vào khảo sát bản thân bạn, sau đó hỏi 2 người bạn về cách sống của họ. Với mỗi câu trả lời (+) thì cộng điểm. Với mỗi câu trả lời (-), trừ điểm.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Me:

A: How much exercise do you do every week?

B: I do lots of excercise every week.

A: How much sleep do you get every night?

B: I get some sleep every night.

A: How much fruit and vegetables do you eat every week?

B: I don’t eat any fruit and vegetables every week.

A: How much fast food do you eat every week?

B: I eat lots of fast food every week.

A: How much video games do you play every night?

B: I only play some video games every night.

2. Lan:

A: How much exercise do you do every week?

B: I do some excercise every week.

A: How much sleep do you get every night?

B: I get some sleep every night.

A: How much fruit and vegetables do you eat every week?

B: I only eat some fruit and vegetables every week.

A: How much fast food do you eat every week?

B: I don’t eat any fast food every week.

A: How much video games do you play every night?

B: I play some video games every night.

3. Phong:

A: How much exercise do you do every week?

B: I do lots of excercise every week.

A: How much sleep do you get every night?

B: I get some sleep every night.

A: How much fruit and vegetables do you eat every week?

B: I eat lots of fruit and vegetables every week.

A: How much fast food do you eat every week?

B: I eat some fast food every week.

A: How much video games do you play every night?

B: I don’t play any video games every night.

b. Who has the healthiest lifestyle?

(Ai có cách sống lành mạnh nhất?)

Gợi ý đáp án

Phong is the healthiest in our group.

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1.

Đánh giá bài viết
31 17.439
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 7

    Xem thêm