Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear Justin and his dad talking in the kitchen. For each question, choose the correct answer (A, B or C). You will hear the conversation twice.

(Bạn sẽ nghe Justin và bố của anh ấy đang nói chuyện trong phòng bếp. Mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng nhất (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe hội thoại hai lần)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

Lời giải chi tiết

Dad: Justin, did you get all the shopping?

Justin: Yes, I bought two cans of tomatoes and a can of beans.

Dad: What's about the box of spaghetti?

Justin: Spaghetti? Oh, sorry. I forgot.

Dad: It's OK. Put the things away in the cupboard.

Justin: What about the strawberries, apples, and lemons? Put them in the fridge?

Dad: No, put the lemons on the table.

Justin: OK! Are you making lemon cake or lemon pie?

Dad: No, lemon cookies. Your mom loves them.

Justin: So do I! And what's for dinner?

Dad: Beef and mushroom stew.

Justin: But I don't like mushrooms.

Dad: I'm making chicken salad, too.

Justin: Great! Can we make pancakes tomorrow? Apple... No, let's have strawberry pancakes.

Dad: OK. We need to buy some milk first.

Justin: Here's a carton in the fridge. It's behind the soda.

Dad: No, that's orange juice.

Justin: Oh, OK.

Reading

Read the text. Choose the best word (A, B, or C) for each space

(Đọc đoạn văn. Chọn từ đúng nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

Vocabulary

Match the words with the descriptions

(Nối các từ với các mô tả)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

1. h

2. a

3. c

4. g

5. b

6. e

7. d

8. f

Grammar

Fill in the blanks with a, an, the, much or many

(Điền vào chỗ trống với a, an, the, much hoặc many)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

1. many

2. many

3. an

4. much

5. a

6. much

7. the

8. many

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others

(Khoanh tròn từ được gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. A

b. Cirlce the word that differs from the other three in the postion of primary stress in each the following questions

(Khoanh tròn từ có trọng âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Review

Gợi ý đáp án

4. D

5. C

6. D

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1 Education MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 5 Food and Drinks Review.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm