Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Fill in the table. Listen and repeat.

(Điền vào bảng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Renewable energy

Non - renewable energy

energy that can be used again and again

solar power

wind power

hydropower

energy that cannot be used again and again

oil

natural gas

coal

b. In pairs: Discuss which renewable energy source could be useful where you live.

(Theo cặp: Thảo luận những năng lượng tái tạo có thể giúp ích cho nơi bạn sinh sống.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A: Which energy source could we use in our town?

B: We could use solar power and wind power.

Listening

a. Listen to Emma and James talking to experts at an energy convention. What do they want to learn about?

(Nghe về Emma và James nói chuyện với chuyên gia ở một hội nghị năng lượng. Họ nghiên cứu về điều gì?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. different energy sources

b. Now, listen and circle True or False.

(Bây giờ, nghe và khoanh đúng hoặc sai.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. True

2. False

3. True

4. False

5. True

c. In pairs: What sources of energy does your country use? Do you think it uses more non-renewable or renewable energy?

(Theo cặp: Nguồn năng lượng nào đất nước bạn sử dụng? Bạn nghĩ nó sử dụng nhiều năng lượng không tái tạo hay năng lượng tái tạo?)

Gợi ý đáp án

A: What sources of energy does your country use?

B: My country use energy from water, sun, oil and coal.

A: Do you think it uses more non-renewable or renewable energy?

B: I think it use more non-renewable energy.

Conversation Skill

Asking for clarification

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

b. Unscramble the sentences.

(Sắp xếp câu.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. Does Highdale burn more natural gas than Wintertown?

3. Springfield gets 40% less energy from solar power than Twin Peaks.

4. People in Springfield use more electricity than people in Twin Peaks.

5. Does Greenwood get more energy of its from coal than Maple Falls?

c. Look at the table and write the sentences.

(Nhìn bảng và viết câu.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. Highdale gets less energy from coal than Hambry.

3. Highdale gets 40% more solar power than Wintertown.

4. Hambry gets more energy from coal than Highdale.

5. Wintertown gets more energy from hydropower than Hambry.

6. Wintertown and Hambry get less energy from oil than Highdale.

Pronunciation

a. Stress the first syllable for numbers which are multiples of ten.

(Nhấn mạnh âm tiết đầu tiên cho các số tròn chục.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

c. Listen and cross out the word that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và loại bỏ từ mà không tuân theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

d. Read the words with the correct stress to a partner.

(Đọc từ với trọng âm đúng cùng với bạn của em.)

Practice

Ask and answer. Then, compare energy sources in Bigton and Greenville. Swap roles and repeat.

(Hỏi và trả lời. Sau đó, so sánh các nguồn năng lượng ở Bigton và Greenville. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A: How much energy does Bigton get from hydropower?

B: It gets seven percent from hydropower. What about Greenville?

A: Greenville gets forty one percent from solar power.

B: Greenville gets less energy from hydropower than Bigton.

***

B: How much energy does Bigton get from coal?

A: It gets twenty one percent from coal. What about Greenville?

B: Greenville gets thirty eight per cent from coal.

A: Greenville gets more energy from coal than Bigton.

Speaking

a. You're an energy expert interested in how two different cities use different kinds of energy.

(Bạn là một chuyên gia quan tâm về việc hai thành phố khác nhau sử dụng những loại năng lượng khác nhau như thế nào.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A: How much energy does Springfield get from oil?

B: It gets fifty percent from oil.

A: What about energy from coal?

B: Springfield gets twenty percent from coal.

A: How much energy does Springfield get from wind power?

B: Springfield gets five percent from wind power.

A: How much energy does Springfield get from hydropower?

B: Springfield gets five percent from hydropower.

A: How much energy does Springfield get from solar power?

B: Springfield gets twenty percent from solar power.

b. Compare the energy sources for Twin Peaks and Springfield. Which city uses more renewable energy?

(So sánh nguồn năng lượng giữa Twin Peaks và Springfield. Thành phố nào sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn?)

Gợi ý đáp án

Twin Peaks city uses more renewable energy than Springfield.

Xem tiếp: Giải SGK Unit 10 Lesson 2 Energy Sources MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 10 Lesson 1 Energy Sources, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.157
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm