Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Match the words with the pictures.

(Nối từ với bức tranh tương ứng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A. wind turbine

B. solar panel

C. power plant

D. nuclear power

b. Add each word/phrase (5–9) to the correct column. Listen and repeat.

(Thêm từng từ /cụm từ (5–9) vào đúng cột. Lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Advantages

Disadvangaes

renewable

non-renewable

cheap to build

expensive to build

cheap to run

expensive to run

cheap to run

cause pollution

noisy

dangerous

c. In pairs: Discuss which energies you think are clean to run or cause pollution.

(Theo cặp: Thảo luận về năng lượng nào bạn nghĩ là sạch để tiến hành hoặc gây ô nhiễm.)

Gợi ý đáp án

I think wind power is clean to run.

I think natural gas causes pollution.

Reading

a. Read the text and underline the correct title.

(Đọc văn bản và gạch chân chủ đề đúng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. Comparing Different Energy Sources

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, đọc và trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. They are common because they aren't expensive to build.

2. Because natural gas is cleaner than coal.

3. Wind power plants are clean and cheap to run.

4. Solar power doesn't work at night.

5. Hydroelectric plants stop fish from moving freely.

c. In pairs: Which of the energy sources is the best choice for the future of your country?

(Theo cặp: Nguồn năng lượng nào là lựa chọn tốt nhất đối với đất nước bạn trong tương lai?)

Gợi ý đáp án

A: Which of the energy sources is the best choice for the future of your country?

B: I think solar energy is the best choice for the future of my country.

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

b. Write sentences using the prompts.

(Viết lại câu sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. Hydropower is cheap and clean to use.

3. Wind power is clean and renewable, but it’s noisy.

4. Natural gas is cheap, but it’s non-renewable.

5. Motorbikes are popular and cheap, but cause pollution.

6. Microwave ovens are convenient and save money.

c. Fill in the blanks using “and or , but”.

(Điền vào chỗ trống sử dụng “and hoặc , but”.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. but

2. but

3. and

4. and

5. and - but

6. and - but

d. In pairs: Make sentences about different types of transportation. Use the prompts.

(Theo cặp: Viết câu về phương tiện khác nhau sử dụng gợi ý.)

Gợi ý đáp án

Airplanes are fast and convenient, but it’s pollution.

Cars are convenient, but it’s expensive.

Bicycles are clean, cheap and good for health.

Pronunciation

a. "...and..." often sounds like /n/.

("...and..." thường được phát âm giống /n/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm thanh của những chữ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Coal is cheap and eassy to use.

=> Sai vì không lược bỏ âm /d/ trong từ "and".

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Đọc câu đúng với sự thay đổi phát âm cùng bạn của em.)

Practice

Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Can you tell me about wind power?

It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It's also...

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A: Can you tell me about hydropower?

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It's also need big rivers.

A: Can you tell me about solar power?

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It doesn’t work at night.

A: Can you tell me about natural gas power?

B: It's cheap to build, but it's expensive to run. It also creates some pollution.

A: Can you tell me about coal power?

B: It's cheap to build, but it's expensive to run. It also creates pollution.

A: Can you tell me about nuclear power?

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It also dangerous.

Speaking

a. In pairs: Discuss the advantages and disadvantages of the energy sources, and say why each would be good or bad for your city/town.

(Theo cặp: Thảo luận về lợi ích và bất lợi của nguồn năng lượng và nói tại sao mỗi nguồn năng lượng tốt hay xấu đối với thành phố/ thị trấn bạn.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Solar power is good for my city. Because it’s renewable, clean and cheap to run.

Coal is bad for my town. Because it’s nonrenewable, expensive to run and creates pollution.

b. Now, decide on the three best options, and what percentage each source should be.

(Bây giờ, quyết định trên 3 sự lựa chọn tốt nhất và mỗi nguồn năng lượng tương ứng với phần trăm bao nhiêu.)

Gợi ý đáp án

I think 10% of our energy should come from wind power.

I think 40% of our energy should come from hydropower.

Xem tiếp: Unit 10 Lesson 3 Energy Sources MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 10 Lesson 2 Energy Sources, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
2 770
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm