Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let's Talk!

In pairs: Look at the picture. What problem can you see? What causes it? What can we do to improve it?

(Theo cặp: Xem bức tranh. Bạn có thể thấy vấn đề gì? Điều gì gây ra điều đó? Chúng ta có thể làm gì để cải thiện điều đó?)

Gợi ý đáp án

I can see carbon dioxide emissions.

Air pollution and climate change cause it.

We can plant trees, reduce the amount of waste.

Listening

a. Listen to an interview. What is Harry's job?

(Nghe bài phỏng vấn. Nghề nghiệp của Harry là gì?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. energy expert

b. Now, listen and answer the questions.

(Harry gợi ý nguồn năng lượng nào?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. 60%

2. It’s cheap

3. 10%

4. the city mayor

5. solar power

Reading

a. Read Elizabeth's email and circle Windrush City's biggest problem.

(Đọc email của Elizabeth và khoanh tròn vấn đề lớn nhất của thành phố Windrush.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. too much air pollution

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Windrush

2. polluted

3. coal

4. cheap

5. eco-friendly

c. In pairs: Is your town polluted? What are the causes? What should your town do to improve it?

(Theo cặp: Thị trấn bạn có bị ô nhiễm không? Nguyên nhân là gì? Thị trấn bạn nên làm gì để cải thiện tình trạng đó?)

Gợi ý đáp án

My town is polluted. Because of lots of waste, lots of vehicles,...

My town should use renewable energy sources.

Writing

a. Read about writing formal emails. Then, read Elizabeth's email again and number the parts that are more formal than

(Đọc về cách viết email trang trọng. Sau đó đọc lại email của Elizabeth và đánh số các phần quan trọng hơn.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

b. Read the email below and underline the informal language. Rewrite them in formal language in your notebook. Use the skill box to help you.

(Đọc email bên dưới và gạch chân từ không trang trọng. Viết lại những từ đó bằng ngôn ngữ trang trọng vào sổ tay của bạn bằng cách sử dụng hộp kỹ năng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Hi Mr. Scott, => Dear Mr. Scott,

I’m Peter Jones. => My name is Peter Jones.

It's => It is

Let's use wind power. => We should use wind power.

See you, => Sincerely,

Speaking

a. You're talking about how to make Blackstone Town greener. In pairs: Read about Blackstone Town. Discuss which energy sources the town should use more or less.

(Bạn đang nói về việc làm thế nào để thị trấn Blackstone xanh hơn. Theo cặp: Đọc về thị trấn Blackstone. Thảo luận nguồn năng lượng thị trấn nên sử dụng nhiều hay ít.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

b. Complete the table with two energy sources you want to change, what you want to change them to, and why.

(Hoàn thành bảng với hai nguồn năng lượng bạn muốn thay thế, bạn muốn nó thay đổi thành cái gì, và tại sao.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Lesson 3

Let’s write

Now, write an email to the mayor of Blackstone Town to suggest changing energy sources. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 email gửi đến thị trưởng của thị trấn Blackstone để đưa ra ý kiến thay đổi nguồn năng lượng. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

Gợi ý đáp án

To: [email protected]

Subject: Energy suggestions for Blackstone City

Dear Mayor Adams,

My name is Nina Tran. I am a student at Blackstone Secondary School.

I am writing about the polluted air in our city. I would like to suggest ways to make Blackstone City more eco-friendly. Now, we get 70% of our energy from coal. Coal power plants are expensive to run and nonrenewable. They cause a lot of pollution, too. I think we should change to wind power. It is renewable and cheap to run. It would work very well. It is really windy in our city. This will reduce air pollution and make Blackstone City more eco-friendly. Thank you for reading this.

Sincerely,

Nina Tran

Xem tiếp: Unit 10 Review Energy Sources MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 10 Lesson 3 Energy Sources, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 565
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm