Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 8 Festivals around the World

Ngữ pháp Unit 8 sách Smart World 7

VnDoc.com gửi đến quý thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Smart World Unit Festivals around the World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ bao gồm ngữ pháp trọng tâm của bài 8: thì tương lai đơn và so sánh different from và like rất quan trọng cho quá trình học tập của các bạn học sinh.

Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 8 Festivals around the World

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Tương lai đơn trong tiếng Anh

1. Cấu trúc

(+) S + will + V

(-) S + won’t/ will not + V

(?) Will + S + V?

Yes, S will

No, S won’t

2. Cách sử dụng

- Diễn tả một hành động hoặc một sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

Eg: We will visit our grandparents next Sunday

- Diễn tả một dự đoán.

Eg: They will create solar- energy car in the future.

3. Dấu hiệu nhận biết

- in + (thời gian trong tương lại)

- tomorrow: ngày mai

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ tháng tới/ năm tới

- soon: sớm thôi

- in the future/ in the near future: trong tương lai/ trong tương lai gần

II. So sánh trong tiếng Anh

1. Differrent from: khác nhau

- Cấu trúc different from được dùng để so sánh 2 người, vật …khác nhau ở một mặt nào đó.

S1+ tobe + different from + S2

- Eg: His house is different from mine

2. Like: giống

- Cấu trúc like được dùng để so sánh 2 người hoặc vật hao hao giống nhau

S + V + like + N/ O

- Eg: He looks like his father.

Ngoài Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 8 Festivals around the World, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 2.997
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm