Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 8 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let's Talk!

In pairs: What kinds of festivals are there in your country? What is your favorite kind of festival?

(Theo cặp: Có những lễ hội nào ở đất nước bạn? Lễ hội bạn yêu thích là gì?)

Gợi ý đáp án

My country has Gióng Festival, Huong Pagoda Festival,...

My favorite festival is Tet.

Listening

a. Listen to Carol talking about a festival in Vietnam. What's her job?

(Nghe Carol nói về 1 lễ hội ở Việt Nam. Cô ấy làm nghề gì?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. TV reporter

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. An Giang Province (Vietnam)

2. The bull race.

3. In a field.

4. Over 30,000.

Reading

a. Read the festival blog post and answer this question:

(Đọc bài đăng blog lễ hội và trả lời câu hỏi:)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. A team sport

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết đúng hoặc sai.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. False

2. True

3. False

4. True

c. In pairs: Would you like to try mud ball wrestling? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn có muốn thử đấu vật bóng bùn? Tại sao (không)?)

Gợi ý đáp án

Yes, I’d like to try mud ball wrestling. Because it’s so interesting.

Writing

a. Read about writing festival blog posts. Then, read the blog post about the Khánh Hạ Festival again and circle the information about the festival's history.

(Đọc về bài đăng blog lễ hội. Sau đó đọc lại bài blog về lễ hội Khánh Hạ và khoanh thông tin về lịch sử lễ hội.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

b. Reorder this festival blog post. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại bài đăng blog lễ hội. Sử hộp kỹ năng. )

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Gợi ý đáp án

4. On this day, people remember the Hung Kings. The Hung Kings are the first kings of the nation.

5. During the festival, people wear colorful, traditional clothes and pray at temples.

3. It happens in the spring and lasts a few weeks.

1. The Hung Kings Festival.

6. It is a fun and relaxing time for families.

2. The Hung Kings Festival takes place all over Vietnam.

Speaking

a. You want to know which festival your friend likes. In pairs: Ask your partner about their favorite festival. Use these questions:

(Bạn muốn biết bạn của bạn thích lễ hội nào. Theo cặp: Hỏi bạn mình về lễ hội họ thích, sử dụng những câu hỏi:)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

b. Now, think about your favorite festival. Make notes in the table below:

(Bây giờ, nghĩ về lễ hội yêu thích của bạn. Ghi chú vào bảng bên dưới:)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 3

Let's Write!

Now, write a blog post about your favorite festival. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn blog về lễ hội yêu thích của bạn. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ.)

Gợi ý đáp án

This festival takes place in some countries in Southeast Asia. It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar. The Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn. During the festival, People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...It is really exciting!

Xem tiếp: Unit 8 Review Festivals Around the World MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 8 Lesson 3 Festivals Around the World. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
15 4.129
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm