Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Fill in the blanks. Listen and repeat

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. bunch

2. bag

3. bottle

4. can

5. carton

6. stick

7. carton

8. box

b. In pairs: Say which of these you have in your kitchen

(Theo cặp: Nói những đồ nào bạn có trong phòng bếp)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Reading

a. Read the paragraph about Pete. What did his mom want him to do?

(Đọc đoạn văn về Pete. Mẹ của anh ấy muốn anh ấy làm gì?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. put the groceries away

b. Now, read the paragraph and complete the table

(Bây giờ, hãy đọc đoạn văn và hoàn thành bảng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Top cupboard

Fridge

Bottom cupboard

onion, chips

eggs, sandwiches

tomatoes, bananas

c. In pairs: What different containers do they mention in the reading? What other ones do you know?

(Theo cặp: Họ đề cập đến những vật để chứa khác nhau nào trong bài đọc? Bạn có biết những cái nào khác không?)

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

b. Unscramble the sentences

(Sắp xếp lại các câu)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Put the box of chocolate on the table.

2. He ate an orange for breakfast.

3. This is a big bag of rice.

4. Can you get me a bag of tomatoes?

5. Put the eggs in the fridge, please.

6. I bought a bag of flour and two bottles of oil.

c. Read the paragraph and fill in the blanks with the correct articles

(Đọc đoạn văn và điền vào các chỗ trống các mạo từ đúng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. a

2. an

3. the

4. the

5. a

6. a

7. the

d. What did your mom buy from the supermarket last week? In pairs: Choose three things and tell your partner where she put them.

(Mẹ bạn đã mua gì từ siêu thị vào tuần trước? Theo cặp: Chọn 3 thứ và nói với bạn mình nơi mẹ bạn đã để chúng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Pronunciation

a. "...bunch of...","...bag of..." often sound like /bʌntʃəv/, /bæɡəv/

(“...bunch of...”, “...bag of...” thường phát âm như /bʌntʃəv/, /bæɡəv/)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi phát âm của những từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở ý a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

d. Practice saying the sentence with the sound changes noted in "a." with a partner.

(Luyện tập nói câu với bạn đồng hành với sự thay đổi phát âm được chú ý ở phần a.)

Practice

Take turns saying where to put the groceries.

(Lần lượt nói về nơi đặt những hàng tạp phẩm.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

Speaking

a. Draw both kitchen diagrams in your notebook. Choose 7 items from the list and draw them in your kitchen. In pairs: Student A, ask Student B what food they have and where it is, then draw it on your partner's kitchen. Swap roles and repeat. Did you draw your partner's kitchen correctly?

(Vẽ cả hai sơ đồ nhà bếp trong sổ ghi chép của bạn. Chọn 7 mục từ danh sách và vẽ chúng vào phòng bếp của bạn. Theo cặp: Học sinh A hỏi học sinh B có những đồ gì và chúng được để ở đâu, sau đó vẽ nó lên phòng bếp của bạn đồng hành. Hoán đổi vai trò và lặp lại. Bạn có vẽ đúng phòng bếp của bạn mình không?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 2

b. Join another pair and look at their kitchens. Did you put any of the same ingredients in the same places?

(Tham gia vào cặp khác và xem nhà bếp của họ. Bạn đã đặt bất kỳ những đồ tương tự ở cùng một nơi không?)

Xem tiếp: Unit 5 Food and Drinks Lesson 3 sách Smart World MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 5 Food and Drinks Lesson 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
6 3.419
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm