Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Unscramble the words

(Sắp xếp lại các từ)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. lemon

2. tomato

3. onion

4. spaghetti

5. milliliter

6. grams

7. teaspoon

8. tablespoon

b. Read the clues and do the crossword puzzle

(Đọc các gợi ý và làm giải ô chữ)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Hàng ngang

6. tomato

7. tablespoon

8. spaghetti

Hàng dọc

1. lemon

2. milliliter

3. teaspoon

4. grams

5. onion

Listening

a. Listen and circle the correct sentence

(Nghe và khoanh tròn câu đúng)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. They have the ingredients

Nội dung bài nghe

Jack: So, what ingredients do we need for our cake, Millie?

Millie: Well, Jack, the first thing we need is flour.

Jack: How much flour do we need?

Millie: Let me check the recipe. Yes, we need 500 grams of flour. There's a 500 grams bag in the cupboard.

Jack: And we need eggs as well, don't we?

Millie: Yes, I just bought a carton of eggs and we need two.What about butter?

Jack: There's a stick of butter in the fridge.

Millie: Okay, we need to measure out 50grams of butter for this recipe. And we need some milk.

Jack: I already measured the milk into a glass 200 ML. It's on the table.

Millie: Okay, great. So what kind of cake are we going to make?

Jack: I saw some lemons in the fridge.

Millie: Okay, we'll make lemon cake then.

b. Now, listen and circle the correct answers

(Bây giờ hãy nghe và khoanh tròn các câu trả lời đúng)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. a

4. b

5. c

Grammar

a. Fill in the blanks using much or many

(Điền vào chỗ trống sử dụng much hoặc many)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. many

2. much

3. many

4. many

5. much

b. Unscramble the sentences

(Sắp xếp lại các câu)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. How many onions do we need?

2. How much flour is there?

3. We don’t have much coffe left.

4. Do we need many apples?

Writing

Write a paragraph about your favourite food. The questions below may help your writing. Write 60 to 80 words.

(Viết một đoạn văn về món ăn yêu thích của bạn. Các câu hỏi dưới đây có thể giúp cho bài viết của bạn. Viết 60 đến 80 từ)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1

Gợi ý đáp án

My favorite food is mashed potato. To make it, you need potatoes, some boiling water, some butter, a little milk, some salt and pepper. I like it because it's easy to make, you don't need many potatoes or much butter, and you can eat it with many different kinds of food. I usually eat it with fried chicken. It's delicious.

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 1.

Đánh giá bài viết
4 4.898
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm