Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let’s talk

In pairs: What unusual foods can you think of? What's the strangest?

(Theo cặp: Những loại thực phẩm bất thường nào bạn có thể nghĩ đến? Điều gì kỳ lạ nhất?)

Listening

a. A tour guide is talking to a group of tourists in Hà Giang Province. Where are the people?

(Một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho một nhóm du khách ở tình Hà Giang. Họ đang ở đâu?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. at a restaurant

Nội dung bài nghe

Okay, here we are, it's lunch time. Let's try some tasty local food! I'd like to tell you about one of Hà Giang's famous dishes, sâu tre, which is Vietnamese for "bamboo worms." People usually eat this dish between September and October, when the worms are really juicy. The chef washes the worms and puts salt on them. Then, he fries them with herbs in hot oil, or steams them. Some people say they taste like grilled corn, and other people say they taste like cheese. Yeah, I know, they look a little bit strange to you, but really, they taste delicious. I think you should all try one! Who wants to go first? Nobody? Okay, I'll eat one to show you... yum!

b. Now, listen and choose the best word(s) to complete the sentences.

(Bây giờ, nghe và chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành câu.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. People eat this dish between September and October.

2. The chef washes the worms and puts salt on them.

3. He fries them with herbs.

4. They taste like corn.

5. They look strange but taste delicious.

Reading

a. Read the blog post and match the pictures to the underlined words.

(Đọc bài blog và nối bức tranh tương ứng với từ được gạch chân.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. insects

2. fry

3. garlic

4. spices

b. Now, read and fill in the blanks

(Bây giờ hãy đọc và điền vào chỗ trống)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. strangest

2. insects

3. crunchy

4. bowl

5. healthy

c. In pairs: Which strange foods do you want to try?

(Theo cặp: Những món ăn lạ nào bạn muốn thử?)

Writing

a. Read about writing food blog posts. Then, read Long’s blog and circle the six points listed below.

(Đọc cách viết bài đăng blog đồ ăn. Sau đó, đọc blog của Long và khoanh 6 điểm được liệt kê bên dưới.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

b. Number the sentences (1-6). Use the skill box to help you.

(Đánh số các câu (1-6). Sử dụng hộp kĩ năng để hỗ trợ bạn)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Gợi ý đáp án

A. 4

B. 5

C. 1

D. 6

E. 2

F. 3

Speaking

a. In pairs: Look at the pictures. Can you buy these dishes in your hometown? Would you like to try them? Why (not)? Is your hometown famous for any other dishes? Which ones?

(Theo cặp: Nhìn bức tranh. Bạn có thể mua những món ăn đó ở quê bạn không? Bạn muốn thử chúng không? Tại sao (không)? Quê bạn nổi tiếng cới món ăn nào khác không? Đó là gì?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

b. Choose one of the foods in the pictures or your own idea, then make notes:

(Chọn một trong số những món ăn trong bức tranh hoặc ý tưởng của bạn sau đó điền ghi chú.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Let’s write

Now, write a food blog post using the information above or your own ideas. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words

(Bây giờ, viết một bài blog đồ ăn sử dụng thông tin trên hoặc với ý tưởng của bạn bằng cách sử dụng bảng phản hồi. Viết 60-80 từ)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 5 Lesson 3

Xem tiếp: Unit 5 Food and Drinks Review sách Global Success MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 5 Food and Drinks Lesson 3.

Đánh giá bài viết
9 5.760
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm