Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 7 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let’s talk

In pairs: Look at the pictures. What are the two kinds of transportation? Which would you most like to try? Why?

(Theo cặp: Xem bức tranh. Hai loại phương tiện đó là gì? Bạn muốn thử cái nào? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

They are unicycle and balanced electric board.

Listening

a. Listen to Matt's vlog about two types of transportation. Which is better for kids?

(Nghe vlog của Matt về 2 loại phương tiện. Cái nào phù hợp hơn với trẻ em?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

3. They're both great for kids.

b. Now, listen and tick (✓) the advantages for each kind of transportation.

(Bây giờ, nghe và tích (✓) những thuận lợi cho mỗi phương tiện.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Advantages

One Wheeler

Hover Go

1. Not difficult to ride

 

2. Can ride it in the evening

 

3. Has a higher speed

 

4. Better in the city

 

5. Exciting colors

Reading

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

a. Look at the opinion paragraph. Who wrote the paragraph?

(Xem đoạn văn nêu ý kiến. Ai đã viết nó?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

3. The owner of a Wowscoot

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết Đúng hoặc Sai.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. True

2. False

3. False

4. True

5. False

c. In pairs: Would the Wowscoot be convenient for where you live? Why (not)?

(Theo cặp: Wowscoot có thuận lợi cho nơi bạn sống không? Tại sao (không)?)

Gợi ý đáp án

Wowscoot would be convinient in my city. Because it helps children can travel around the city and they won’t get lost.

Writing

a. Read about writing opinion paragraphs. Then, read Tony's paragraph again and underline the reason he gives.

(Đọc về đoạn văn nêu ý kiến. Sau đó đọc lại đoạn văn của Tom và gạch chân lý do anh ấy đưa ra.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city.

b. Write full sentences using the prompts. Then, number the sentences (1-4) to match them with the parts of an opinion paragraph. Use the skill box to help you.

(Viết câu hoàn chỉnh sử dụng mẫu. Sau đó đánh số 1-4 để nối chúng với các phần của đoạn văn nêu ý kiến bằng cách sử dụng hộp kỹ năng. )

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Gợi ý đáp án

A. I can ride it for more than 12 hours. (3)

B. I think all the teens in my school should have a Speed Wheel.(1)

C. All my classmates need to have a Speed Wheel. (4)

D. The Speed Wheel is reliable because it has big battery. (2)

Speaking

a. Your town is going to buy one type of transportation for all the kids. In pairs: Look at the pictures. Discuss the different kinds of transportation and choose one for the kids in your town.

(Thị trấn của bạn sẽ mua một loại phương tiện cho trẻ em. Theo cặp: Nhìn tranh, thảo luận về sự khác nhau giữa các phương tiện và chọn một trong số đó cho trẻ em ở thị trấn bạn.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

b. Choose one of the products above or make up your own. Use your own ideas to fill in the table.

(Chọn một trong số những sản phẩm trên hoặc với ý tưởng của bạn. Sử dụng ý tưởng của bạn để điền vào bảng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 7 Lesson 3

Let’s write

Now, write an opinion paragraph about why every kid in your town should have this type of transportation. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn ý tưởng về việc tại sao trẻ em trong thị trấn nên có phương tiện đó. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

Gợi ý đáp án

I believe the Hover Go is the best transportation for kids in my city. The Hover Go is the fastest way for kids to ride around any city. It can travel 30 kilometers per hour. It is easy to carry because it’s so small. The Hover Go also has an MP3 player, kids can listen to their favorite songs. Therefore I think all kids in my city need to have a Hover Go.

Xem tiếp: Unit 7 Review Transportation MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 7 Lesson 3 Transportation. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
9 4.905
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm