Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 8 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Điền số với bức tranh tương ứng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. B

2. G

3. D

4. A

5. F

6. E

7. C

b. In pairs: Say which of these you'd like to see or try.

(Theo cặp: nói về những thứ bạn muốn thấy hoặc thử.)

Gợi ý đáp án

I'd like to take part in an eating competition.

I'd like to see sculpture.

Reading

a. Read the article and choose the best title.

(Đọc đoạn văn và chọn chủ đề phù hợp.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. The Most Interesting Festivals around the World

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. There are 7 days.

2. Both locals and famous artists will make the ice sculptures.

3. It’s video games.

4. It lasts during the Labor Day long weekend.

5. This year will have more children-friendly entertainment, such as the Dance Zone, Dreaming Space, and Kids Yoga.

c. In pairs: Would you like to visit the Sapporo Snow Festival or the Melbourne Moomba Waterfest? Why?

(Theo cặp: Bạn muốn đến lễ hội Sapporo Snow hay lễ hội nước Melbourne Moomba? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

I’d like to visit the Sapporo Snow Festival, because I like snow.

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

b. Fill in the blanks with the Future Simple.

(Điền chỗ trống với thì tương lai đơn.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. will begin

2. will play

3. will be

4. will not/ won’t happen

5. Will there be

6. will open

c. Circle the correct words.

(Khoanh tròn từ loại đúng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. is

2. wear

3. carry

4. will take place

5. will be

6. will open

7. will see

8. will be

d. In pairs: Ask and answer about the next Up Helly Aa using the prompts below.

(Theo cặp: Hỏi và trả lời về lễ hội Up Helly Aa tiếp theo sử dụng gợi ý bên dưới.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Pronunciation

a. Stress the syllable before "consonant + -ian" in nationalities ending in -ian.

(Nhấn mạnh âm tiết trước "phụ âm + -ian" trong các quốc tịch kết thúc bằng -ian.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

c. Listen and cross out the word that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và loại bỏ từ mà không tuân theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Mongolian - Wrong, because the stress is on the first syllable.

d. Read the words with the stress noted in "a." to a partner.

(Đọc từ với trọng âm ghi chú ở phần a cùng với bạn đồng hành.)

Practice

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Luyện tập hội thoại. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

b. Practice with your own ideas.

(Luyện tập với ý tưởng của bạn.)

Speaking

a. You're planning a new festival for your town. In pairs: Discuss and fill in the table with the details of your festival.

(Bạn đang kế hoạch cho một lễ hội lớn cho thị trấn của bạn. Theo cặp: Thảo luận và điền vào bảng với những chi tiết của lễ hội.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Festival name:

Happy Camp

Location:

In my town

Date:

5/03 -11/03

Activities and performers:

bonfire, cooking competition, music shows…..

Ticket price:

Free

b. Join two other pairs. Tell them about your festival and discuss to choose the best festival.

(Tham gia vào 2 cặp khác. Nói cho họ về lễ hội của bạn và thảo luận để chọn lễ hội phù hợp.)

Xem tiếp: Giải Unit 8 Lesson 2 Festivals Around the World MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 8 Lesson 1 Festivals Around the World. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
6 5.326
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm