Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 9 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Match the words with the definitions. Listen and repeat.

(Nối từ với những định nghĩa tương ứng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. tour guide

2. flight

3. jog

4. ferry

5. historic

6. stadium

b. In pairs: Do you know any historic places? Tell your partner.

(Theo cặp: Bạn có biết về những địa điểm nổi tiếng lịch sử không? Hãy nói với bạn đồng hành.)

Gợi ý đáp án

Thien Mu Pagoda is a historic place. I visited it two years ago.

Reading

a. Read Jane's email to her friend. Where is Jane?

(Đọc email của Jane gửi cho bạn cô ấy. Jane đang ở đâu?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. Washington, D.C

b. Now, read and circle the correct answer.

(Bây giờ, đọc và khoanh đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. c

4. a

5. b

c. In pairs: What do you know about the United States? Would you like to visit it?

(Bạn biết gì về nước Mỹ? Bạn có muốn đến thăm nó?)

Gợi ý đáp án

A: What do you know about the United States? Would you like to visit it?

B: The United States is beautiful, it has the Statue of Liberty and I’d like to visit.

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

b. Write sentences using the prompts.

(Viết câu sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. He is staying next to Hyde Park.

3. We are going to the United Kingdom.

4. My parents are visiting the Louvre Museum.

5. The Empire State Building is in New York City.

6. I’m going to eat fish and chips at Bondi Beach.

c. Fill in the blanks using “the” or Ø (zero article).

(Điền vào chỗ trống sử dụng “the” hoặc Ø (không giới từ).)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. the

2. Ø

3. the

4. Ø

5. the

6. Ø

7. Ø

d. In pairs: Make sentences with your partner for a trip to London. Use the prompts.

(Theo cặp: Đặt câu với bạn đồng hành cho một chuyến đi đến Luân Đôn, sử dụng gợi ý.)

Gợi ý đáp án

This is our plan for our trip to London. We are going to Ritz Hotel. We are going to Richmond Park on the first day. Then, we are going to eat bread at Oxford Street. On Friday, we are going to the Natural History Museum.

Pronunciation

a. Focus on the /ð/ sound.

(Chú ý phát âm /ð/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

c. Listen and cross out the word that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và loại bỏ từ mà không tuân theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

d. Read the words with the stress noted in "a." to a partner.

(Đọc từ với trọng âm ghi chú ở phần a cùng với bạn đồng hành.)

Practice

Ask and answer using the questions and the prompts.

(Hỏi và trả lời sử dụng câu hỏi và gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Where are you going?

I’m going to London.

Where are you going to stay?

I’m going to stay at the Ritz Hotel.

What are you going to do?

I’m going to visit British Museum.

What are you going to eat?

I’m going to eat fish and chips.

Speaking

a. You're talking to your friend about your holiday plans. In pairs: Student B, 122 File 9. Student A, answer Student B's questions about Australia. Swap roles. Ask about Canada and complete the table.

(Bạn đang nói chuyện với bạn mình về kế hoạch cho kỳ nghỉ. Theo cặp: học sinh B, file 9 trang 122. Học sinh A, trả lời câu hỏi của học sinh B về nước Úc. Hoán đổi vai trò. Hỏi về Canada và hoàn thành bảng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 1

Gợi ý đáp án

B: Where are you going?

A: I’m going to Sydney, Australia.

B: Where are you going to stay?

A: I’m going to stay at the hotel.

B: What are you going to do?

A: I’m going to Bondi Beach, the Sydney Opera House and Cockatoo Island.

B: What are you going to eat?

A: I’m going to eat pavlova.

b. Which city would be more interesting to visit? Why?

(Thành phố nào thú vị để đến thăm? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

I think Sydney, Australia would be more interesting to visit. Because the Sydney Opera House is very beautiful and famous.

Xem tiếp: Unit 9 Lesson 2 English in the world MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 9 Lesson 1 English in the world, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
13 3.545
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm