Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 9 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Điền số với bức tranh tương ứng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

E. 2

F. 7

G. 1

b. In pairs: Talk about the things you do on holiday.

(Theo cặp: Nói về những thứ bạn làm trong kỳ nghỉ.)

I go sightseeing.

I take lots of photos.

Gợi ý đáp án

I walk on the beach.

I buy some souvenirs.

Listening

a. Listen to Peter and Janet talking about their holidays. Who enjoyed their holiday more?

(Nghe Peter và Janet nói về kỳ nghỉ của họ. Ai thích kỳ nghỉ của họ hơn?)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Peter

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. wallet

2. mom

3. souvenirs

4. New York

5. beautiful

c. In pairs: What did you like most about your last holiday?

(Theo cặp: Điều gì bạn thích nhất về kỳ nghỉ trước của bạn?)

Conversation Skill

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

b. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the box.

(Điền từ vào chỗ trống với dạng đúng của từ trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. were

2. saw

3. went

4. took

5. wore

c. Fill in the blanks with the correct Past Simple form of the verbs.

(Điền từ vào chỗ trống với dạng đúng của thì quá khứ đơn.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. had

2. said

3. go

4. went

5. ate

6. eat

7. bring

8. bought

9. wore

10. see

d. In pairs: Ask your partner about their last holiday. Use the prompts to ask the questions.

(Theo cặp: Hỏi bạn đồng hành về kỳ nghỉ của họ. Sử dụng gợi ý để hỏi.)

Gợi ý đáp án

A: What did you see on your last holiday?

B: I saw the Eiffel Tower.

A: What did you buy?

B: I bought some souvenirs for my family.

A: Did you eat chips in there?

B: Yes, I did.

Pronunciaiton

a. Focus on the /ə/ sound.

(Chú ý cách phát âm /ə/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý những chữ được gạch chân.)

Bài nghe

c. Listen to the /st/ sound. Find and note down three more words with the same sound.

(Nghe cách phát âm /st/. Tìm và ghi chú hơn 3 từ với âm tương tự.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

postcard - pronounced with /ɑː/ not /ə/ sound

d. Read the words in "c." with the sound noted in "a." to a partner.

(Đọc lại những từ ở phần c với phát âm được ghi chú ở phần a cùng bạn đồng hành.)

Practice

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Luyện tập hội thoại. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

b. Make two more conversations using the ideas on the right.

(Làm 2 hội thoại nữa, sử dụng ý tưởng bên phải.)

Speaking

a. You just returned home from a holiday. In pairs: Student B, p.122 File 10. Student A, answer Student B's questions about your trip. Then, swap roles. Ask questions and complete the table about Student B's holiday.

(Bạn vừa quay trở về nhà từ kỳ nghỉ. Theo cặp: Học sinh B, file 10 trang 122. Học sinh A, trả lời câu hỏi của học sinh B về chuyến đi của bạn. Sau đó hoán đổi vai trò. Hỏi và hoàn thành bảng về kỳ nghỉ của học sinh B.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Scotland

Go?

Edinburgh

Do?

went to Edinburgh Castle and Holyrood Park

Buy?

some souvenirs

Eat?

Scotch pie and Scottish breakfast

b. Discuss which city you would like to visit and why.

(Thảo luận thành phố nào bạn muốn đến thăm và tại sao.)

Gợi ý đáp án

I would like to visit Scotland because its food is very delicious.

Xem tiếp: Unit 9 Lesson 3 English in the world MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 9 Lesson 2 English in the world, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.736
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm