Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conservation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B or C)

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại hai lần. Có một câu hỏi cho từng hội thoại. Với mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng (A, B hoặc C))

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. C

4. B

5. A

Nội dung bài nghe

When is Claire writing her essay?

Tim: Hi Claire, do you want to go out on Friday night?

Claire: No, I can't. I have to write my essay.

Tim: Too bad. How about Saturday?

Claire: Oh, I'm meeting Jim. I'm free on Sunday.

Tim: OK. Let's go out then.

1. Why is Simon disappointed?

Beth: Hey Simon, you look upset. What's wrong?

Simon: I'm really disappointed because I didn't do well on my geography test.

Beth: Me too. I got a C. What did you get?

Simon: I got a B.

Beth: David got an F. You should be happy.

Simon: I guess so.

2. Where is Lisa going to study?

Ben: The talk on studying abroad was interesting. Are you going to do it?

Lisa: Yeah. I think so. I want to travel and make some international friends.

Ben: Where do you want to go?

Lisa: Well, I'm studying French and German, but I chose Germany because my uncle lives there. You're studying Spanish. Do you want to go to Spain?

Ben: Hmm. Spain, or maybe South America.

Lisa: Sounds great.

3. What is James doing tomorrow afternoon?

Kate: Hey James. Do you want to go bowling tomorrow?

James: I can't. I'm playing basketball in the morning. Then, I have to do my homework in the afternoon.

Kate: Hmm. Let's go in the evening.

James: Sure, I'm free then.

4. What test did Mark pass?

Tina: Hey Mark, you look happy.

Mark: Yeah, I'm pleased because I passed my test.

Tina: Was it your history test?

Mark: No. That's tomorrow. I passed my geography test.

Tina: I have my biology test tomorrow.

Mark: Good luck!

Tina: Thanks.

5. What did Fiona do at school today?

Fred: How was school today, Fiona?

Fiona: It was good.

Fred: Did you write your essay?

Fiona: No. I'll start writing it tomorrow. Today, I did my presentation.

Fred: Do you have any homework?

Fiona: No, but I have to practice for my guitar test later.

Reading

Read the article about Anna’s school year. Choose the correct answer (A, B, or C)

(Đọc bài báo về năm học của Anna. Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. B

2. B

3. C

4. C

Vocabulary

Circle the correct words

(Khoanh tròn các từ đúng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. disappointed

2. presentation

3. book report

4. failed

5. homework

6. passed

7. surprised

8. project

Grammar

Underline the mistakes and write the correct answers on the lines

(Gạch chân các lỗi sai và viết các câu trả lời đúng vào các dòng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. then => because

2. real => really

3. so => because/ that

4. has => have

5. had => have

6. however => because

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others

(Khoanh tròn từ có phần bị gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

1. D

2. C

3. A

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

(Khoanh tròn từ có trọng âm khác với các từ còn lại cho từng câu hỏi)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review

Gợi ý đáp án

4. B

5. C

6. C

Xem tiếp: Soạn Unit 7 Lesson 1 Transportation MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 6 Review Education.

Đánh giá bài viết
19 3.263
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm