Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 3 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let’s talk

In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch?

(Theo cặp: Ghi tên ba bộ phim bạn thích và nói tại sao bạn thích chúng. Ba loại phin bạn có thể xem là gì?)

Gợi ý đáp án

A: Name three movies you like and why you like them?

(Kể tên 3 bộ phim bạn thích và tại sao bạn thích chúng?)

B: Three movies I like: Harry Potter, Kungfu Panda, My Neighbor Totoro. Because they are interesting.

(3 bộ phim tôi thích là: Harry Potter, Kungfu Panda, Hàng xóm của tôi là Totoro. Vì chúng rất thú vị.)

A: What are different types of movie you can watch?

(Những loại phim khác nhau nào bạn có thể xem?)

B: I can watch romantic film.

(Tôi có thể xem phim tình cảm.)

Listening

a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers

(Điền vào chỗ trống sử dụng các từ trong hộp. Nghe một giáo viên tiếng Anh và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. star

2. setting

3. plot

4. conclusion

Nội dung bài nghe

Teacher: OK, class, today we are going to write about movies we like. First, start with the movie name, and what type of movie it is. Next, write about the main character or star of the movie. For example, the star is Brad Pitt. After that, write where the movie takes place. This is the setting. For example, you can say, the movie is set in America. After that, tell the main parts of the story. This is called the plot. Say what the movie is about, but don’t tell the ending. Then, you should describe some good or bad parts of the movie. At the end, you should give your overall feelings and who would enjoy the movie. This is called the conclusion.

(Được rồi, cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ viết về những bộ phim mà chúng ta thích. Đầu tiên, hãy bắt đầu với tên phim và loại phim đó là gì. Tiếp theo, viết về nhân vật chính hoặc ngôi sao của bộ phim. Ví dụ, ngôi sao là Brad Pitt. Sau đó, ghi nơi bộ phim diễn ra. Đây là bối cảnh. Ví dụ, em có thể nói, bộ phim lấy bối cảnh ở Mỹ. Sau đó, kể các phần chính của câu chuyện. Đây được gọi là cốt truyện. Nói phim về cái gì, nhưng đừng nói cái kết. Sau đó, bạn nên mô tả một số phần tốt hoặc xấu của bộ phim. Cuối cùng, bạn nên đưa ra cảm xúc tổng thể của mình và ai sẽ thích bộ phim. Đây được gọi là kết luận.)

b. Now, listen and circle the correct answers

(Bây giờ, hãy nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. at the star

2. the ending

3. who would like the movie

Reading

a. Read the description and choose the best title

(Đọc mô tả và chọn tiêu đề thích hợp nhất)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. The Dark Knight - an action - packed crime drama.

b. Now, read and fill in the blanks

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Gotham

2. car

3. fights

4. superheroes

c. In pairs: Would you like to watch this movies? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn có muốn xem các bộ phim này? Tại sao (không)?

Writing

a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight again and underline the plot summary

(Đọc mô tả một bộ phim. Sau đó, đọc lại phần mô tả “Kị sĩ bóng đêm” và gạch chân tóm tắt cốt truyện)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

In this movie, he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tries to help his friends and catch the Joker.

b. Reorder the movie description. Use the skill box to help you

(Sắp xếp lại mô tả phim. Sử dụng hộp kĩ năng để giúp bạn)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. The star is Anna, a young princess

5. I think all kids will love this moive

4. The songs are fantastic!

1. Frozen is an animated movie. It is set in a fantasty world.

3. In the movie, Anna has to travel across a frozen country ti find her sister, Elsa.

Speaking

a. You’re talking about your favorite movies. In pairs: Ask your partner the following quesitons

(Bạn đang nói về các bộ phim yêu thích. Theo cặp: Hỏi bạn cùng nhóm các câu hỏi sau)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

b. Make notes about your favorite movie using the questions

(Tạo các ghi chú về bộ phim yêu thích của bạn sử dụng các câu hỏi)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Let’s write

Now, write a short description of a movie you like. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, hãy viết mô tả ngắn bộ phim mà bạn yêu thích. Sử dụng mẫu Phản hồi để giúp bạn. Viết 60 đến 80 từ)

Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

Gợi ý đáp án

The movie is called The Lion King. It’s an animated movie set in Afica. The star of the movie is Simba, a young lion. In the movie, an evil lion called Scar kills Simba’s father. Simba has to fight him to become the king of the lions. The music in this movie was great, and it looked really beautiful. I love this movie, and I think kids will really enjoy it.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3, hu vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
40 12.758
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 7

    Xem thêm