Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 9 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

You will hear Anna talking to her friend, Jamie, about her trip to the UK. Where's she going to visit on each day? For each question, write a letter (A-H) next to each day. You will hear the conversation twice.

(Bạn sẽ nghe Anna nói với bạn cô ấy, Jamie về chuyến đi Anh. Nơi cô ấy sẽ đến thăm mỗi ngày là gì? Với mỗi câu hỏi, viết một lá thư (từ A- H) kế tiếp mỗi ngày. Bạn sẽ nghe hội thoại hai lần.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. E

4. G

5. F

Reading

Read about the three people. Choose the correct answer (A, B, or C).

(Đọc đoạn văn về 3 người. Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C).)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. C

4. B

5. B

Vocabulary

Fill in the blanks with the words from the box.

(Điền vào chỗ trống cới từ trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. photos

2. flight

3. historic

4. wallet

5. stadium

6. sourvenirs

7. tour guide

8. sightseeing

Grammar

a. Fill in the blanks using the or Ø (zero article).

(Điền từ vào chỗ trống với “the” hoặc “Ø”.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. Ø

2. the

3. Ø

4. Ø

5. the

6. Ø

b. Write sentences in the Past Simple using the prompts.

(Viết câu với thì quá khứ đơn sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. Did you visit the Empire State Building?

2. We took the flight to Boston the next day.

3. I bought lots of new clothes.

4. She didn’t have swimsuit.

5. He lost his ticket.

6. They ate in the famous restaurant.

Pronunciation

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại .)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. D

b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 9 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. B

3. D

Xem tiếp: Unit 10 Lesson 1 Energy Sources MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 9 Review English in the world, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 608
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm