Cách làm bài tập Tiếng Anh dạng viết lại câu

Cách làm bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh

Cách làm bài tập Tiếng Anh dạng viết lại câu giúp các bạn hiểu được một số cách viết lại câu trong Tiếng Anh, khi nào cần viết lại câu, cách dùng một số cấu trục trong Tiếng Anh, các cách chuyển từ thể chủ động sang bị đâu, chuyển từ câu trực tiếp sáng câu gián tiếp. Ngoài ra, các bạn còn biết thêm được 68 mẫu bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh thường gặp.

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (có đáp án)

Những điểm ngữ pháp cần lưu ý khi thi Đại học

Phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh

Cách làm bài tập Tiếng Anh dạng viết lại câu

1. Khi nào cần viết lại câu?

 • Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh.
 • Dùng dạng khác của từ.
 • Chuyển từ chủ động sang bị động.
 • Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp.
 • Các trường hợp về đảo ngữ...Chú ý khi viết lại câu.

2. Chú ý quan trọng khi viết lại câu để không bị sai:

 • Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.
 • Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
 • Chú ý về nghĩa của câu.

68 mẫu bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh thường gặp nhất:

1. S + be + adj + prep = S + V + adv.
2. S + V + adv = S + V + with + N.
3. S + remember + to do Sth = S + don't forget + to do Sth.
4. S + be + adj = What + a + adj + N!
5. S + V + adv = How + adj + S + be
6. S + V + adv = How + adv + S + V!
7. S + be + ingadj = S + be +edadj.
8. S + V = S + be + edadj.
9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V.
10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can't + V.
11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can't + V.
12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V.
13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V.
14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V.
15. Because + clause = Because of + noun/gerund.
16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund.
17. Although + clause = Despite + Nound/gerund.
18. S + V + N = S + be + adj.
19. S + be + adj = S + V + O.
20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N.
21. S + often + V = S + be used to +Ving /N.
22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N.
23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn).
24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...
25. S + prefer = S + would rather + V.
26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V.
27. It's one's duty to do sth = S + be + supposed to do sth.
28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth.
29. Imperative verb (mệnh lệnh = S + should (not) + be + PII.
30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth.

Đánh giá bài viết
34 21.641
Sắp xếp theo

  Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

  Xem thêm